+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület és az intézetünk közötti együttműködés keretében az EME Kutatóintézetének munkatársai: Bodgándi Zsolt tudományos kutató és Fejér Tamás tudományos kutató, valamint intézetünk részéről Jakó Klára tudományos főmunkatárs szerkesztésében megjelent akét szervezet közös kiadványa Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben és a Magyar Királyságban címmel. A kötet az EME Kutatóintézete és az intézetünk által 2018. október 18–19-én Budapesten szervezett, ugyanezzel a címmel megrendezett konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatait tartalmazza. A kötet tartalomjegyzéke itt érhető el.

A 2015-ben első alkalommal, akkor még Hivatalnok értelmiség a kora újkori Erdélyben címmel Kolozsváron megrendezett műhelykonferencia időközben konferenciasorozattá bővült, a harmadik ülésszaktól kezdve pedig kiterjesztette érdeklődését a kora újkori Magyar Királyság hivatalnokrétegére is. Ennek megfelelően a budapesti tanácskozáson bemutatott előadások már hozzávetőleg azonos arányban vizsgálták az Erdélyi Fejedelemség és a Magyar Királyság 16–17. századi hivatalnok értelmiségét. A konferencia tematikájának a kibővítése igen tanulságosnak bizonyult, ugyanis – bár az előadások egymástól látszólag távol eső kérdésköröket dolgoztak fel – a hozzávetőleg azonos szempontok szerinti vizsgálatok eredményei és az alkalmazott módszerek egyaránt hasznosíthatók mind a királyság-, mind a fejedelemségbeli hivatalok, valamint az azokat működtető személyek vagy személycsoportok kutatásában. Ezek a tanulságok tehát ismét ráirányítják a figyelmünket arra, hogy mennyire fontos a magyar történettudománynak a kutatási témák és az azokon dolgozó szakemberek földrajzi értelemben vett meghatározottságától független együttművelése és egységes szemlélete.

Az e kötetben közölt, széleskörű levéltári kutatásokon alapuló írások elsősorban az archontológia és a prozopográfia irányából közelítik meg a hivatalnok értelmiség meglehetősen összetett, az esetek többségében minden kutatási előzmény nélküli kérdéskörének a vizsgálatát. Ugyanakkor a szerzők a zömükben új információk feltárása mellett fokozott figyelmet fordítanak a szakirodalomban meggyökeresedett téves nézetek, pontatlanságok korrigálására is. A tanulmányok tehát e tekintetben (is) szorosan kapcsolódnak a már említett kolozsvári konferencia 2017-ben megjelent anyagához, amely kedvező visszhangra talált a szakmai körökben. Következésképpen úgy gondoljuk, hogy érdemes lesz a jövőben is erőfeszítéseket tenni a rendezvénysorozat folytatására és az elhangzott előadások közzétételére, annál is inkább, mivel hasonló tematikájú konferenciák szervezését és kiadványok megjelentetését még a szűkebb szakmai közegek is igen ritkán vállalják fel.

Mind a konferenciasorozat – melynek következő rendezvényére a tervek szerint online módon, éppen idén október 2-án kerül sor –, mind a kiadvány létrejötte az EME Kutatóintézete és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete közötti szoros, 2013-ban intézményesített együttműködési kapcsolatok eredménye. A szerzők között intézetünk két munkatársa is szerepel: Jakó Klára egy újabb, Kárpátokon túli vajdai secretarius életpályájának rekonstrukciójával, míg Szalai Ágnes a Besztercei kerület dézsmaadminisztrációja történetének a 17 század első felére vonatkozó vázlatával foglalkozik a kötetben.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu