Kovács Éva

Kovács Éva

Kovács, Éva
Kovács Éva
Beosztás: tudományos főmunkatárs, témacsoport-vezető
Témacsoport: Tudományos információs témacsoport
Telefon: 224-6700/4622
E-mail: kovacs.eva@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow, Research Team Leader

Research Team: Research Assistance Team

Phone: +361 224-6700/622

Email: ekovacs@tti.hu

Degree: PhD, “The History of the Hungarian Public Education between 1945 and 1956” (2004)

Research Field: 19–20th century Hungarian culture and education

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Miskolc, 1961. 05. 06.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–népművelés–új- és legújabb kori muzeológia szak (1984)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Egyetemi doktor, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (1996). Téma: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1948 között

PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2004). Téma: A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között (A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (1984–1991) muzeológus

MTA Történettudományi Intézet (1991. október–2011) lektor (1991–1999, 1992–1996 között fizetés nélküli szabadságon), tudományos munkatárs (2000–2002), tudományos főmunkatárs (2003–2011), pályázati és kiadási ügyek osztályvezetője (2003. július–2011)

História Alapítvány (1992–1996) lektor

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012– ), tudományos főmunkatárs (a tudományos és információs témacsoport vezetője, 2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

MTA köztestületi tag (2008–)

SZERKESZTŐ / ROVATVEZETŐ / SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

História (olvasószerkesztő: 1991–2000 és 2007/7. szám–2012/1. szám; szerkesztőbizottsági tag: 2012–)

Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok könyvsorozat, MTA Történettudományi Intézet (olvasó- és kiadói szerkesztő: 2000–2011)

História Könyvtár könyvsorozat, História Alapítvány–MTA Történettudományi Intézet (olvasó- és kiadói szerkesztő, 2000–2011)

Ezredforduló. Stratégiai kutatások [később: Tanulmányok] a Magyar Tudományos Akadémián. Megjelent a História, a Köznevelés, a Természet Világa és a Technika mellékleteként, MTA Társadalomkutató Központ (kiadói munkatárs: 1997–1999/4.;  2001–2011)

Párbeszéd a vidékért folyóirat, megjelent a História és a Magyar Mezőgazdaság mellékleteként (olvasószerkesztő: 2008–2010)

Párbeszéd a vidékért könyvsorozat,  MTA Történettudományi Intézet–MTA Társadalomkutató Központ (olvasó- és kiadói szerkesztő: 2008–2010)

Természettörténelem könyvsorozat, MTA Történettudományi Intézet (olvasó- és kiadói szerkesztő: 2008–2011)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Az állami iskolamonopólium kialakulása Magyarországon. (Viták az iskolák államosításáról.) Bp., 1988. 112. [Neveléstörténeti Füzetek 9.] [Társszerző: Pőcze Gábor.]

2. Lukácsné Szász Irén magán elemi iskolája. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. Bp., 1988. 31–44.

3. Iskolák fűtése. A tömeges népoktatás kora. História, 14. (1993) 5–6. 28–30.

4. A magyar közoktatásügy története 1945 és 1948 között. Egyetemi doktori disszertáció. ELTE BTK, 1996. Kézirat.

5. Út az iskolák államosításáig. História, 19. (1998) 7. 22–25.

6. Úttörőváros a Balatonnál. Zánka építése, 1968–1975. História, 20. 1999. 5–6. 64–66.

7. Az iskolaállamosítás parlamenti vitája. In: Tanulmányok a XIX–XX. századi történetéből. ELTE BTK, Bp., 2001. 225–234.

8. „Megegyezés” az iskolák ügyében. Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304.

9. A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. (A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai.) Doktori (PhD-) disszertáció – Tézisek. Bp., 2003.

10. Az állami iskolafelügyelet kialakulásáról Magyarországon. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Bp., 2011. 353–363.

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1984

Kultúra, műveltség. Szöveggyűjtemény. Zalaegerszeg, 1984. [Szerkesztés.]

1987

Vezérekről, példaképekről gyermekeknek. História, 8. (1987) 5–6. 41–43.

Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin–Varga Attila: A pártideológia tükröződése az 1950–1953 között kiadott alsó tagozatos tankönyvekben. Acta Paedagogica, 11–12. (2004) 1–2. 23–34. 20. j.
Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin–Varga Attila: Acélos Szoszó és 25 méter vörös szőnyeg. Átpolitizált alsó tagozatos tankönyvek 1950–1956 között. Educatio, (2006) 3. 554–565. p. 559. 17. j.
Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin: Gyermekképünk az ötvenes évek első felében. Iskolakultúra, (2002) 3. 47–59. p. 59. j. 32.

1988

Lukácsné Szász Irén magán elemi iskolája. In: Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum évkönyve. Bp., 1988. 31–44.

Az állami iskolamonopólium kialakulása Magyarországon. (Viták az iskolák államosításáról.) Bp., 1988. 112. [Neveléstörténeti Füzetek 9.] [Társszerző: Pőcze Gábor.]

Mészáros István: Mindszenty és Ortutay. Iskolatörténeti vázlat: 1945–1948. Bp., 1989. p. 185. 10. j.
Kelemen Elemér: Oktatáspolitikai irányváltozások Magyarországon a 20. század második felében (1945–1990). Új Pedagógiai Szemle, (2003) szeptember, 81–87. p. 87.
Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin–Varga Attila: A pártideológia tükröződése az 1950–1953 között kiadott alsó tagozatos tankönyvekben. Acta Paedagogica, 11–12. (2004) 1–2. 23–34. 6. j.
Ambrus Attiláné Dr. Kéri Katalin–Varga Attila: Acélos Szoszó és 25 méter vörös szőnyeg. Átpolitizált alsó tagozatos tankönyvek 1950–1956 között. Educatio, (2006) 3. 554–565. p. 554. 3. j.
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Trezor Kiadó, Bp. 2008. p. 84. 21. j.,
p. 86. 31. j.,
p. 108. 151. j.,
p. 109. 153. j.,
p. 127. 239. j.,
p. 145. 328. j.,
p. 148. 335. j.,
p. 238. 37. j.,
p. 461.
Donáth Péter: Súlyos következményekkel járó játszmák a katolikus tanító(nő)képzők államosítása körül. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Szerk. Szabó Csaba, Szigeti László. Új Ember kiadó, Bp. 2008. 139-170. p. 161. 80. j.,
p. 168.
Donáth Péter: A magyar művelődés és a tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Trezor Kiadó, Bp., 2008. p. 613. 1041. j.,
p. 705.
Kelemen Elemér: Az általános iskoláról – a 60. évforduló után. Iskolakultúra, (2007) 5. p. 15.
Kelemen Elemér: Az államosítás oktatástörténeti előzményei. Neveléstörténet, (2008) 3–4. (on-line folyóirat)
Kelemen Elemér: Két fejezet a hazai pedagógusmozgalmak és -szervezetek 20. századi történetéből. (on-line) 9. j.
Prohászka Lajos: A szenvedés problémája és a nevelés. (Magyar Paedagogiai Társaság 1947-es közgyűlésén elmondott elnöki beszéd.) A szöveget közzéteszi, szerkesztette és a bevezetőt írta: Orosz Gábor. 17. j.

1991

A vesztes ország tankönyvei, 1946. História, 12. (1991) 5–6. 57.

1992

Temesvár krónikája [a 10. századtól 1920-ig]. (Összeállította: Kovács Éva.) História, 13. (1992) 1., 5., 9., 11., 13., 16–19., 21.

Katonatisztek életrajza (Összeállította: Kovács Éva) [Tanácsköztársaság]. História, 13. (1992) 7. 27.

1993

Iskolák fűtése. A tömeges népoktatás kora. História, 14. (1993) 5–6. 28–30.

1994

A katolikus iskolák történetéhez. História, 15. (1994) 4. 28–30.

Krónika, 1944. augusztus–október. (Összeállította: K. É.) História, 15. (1994) 8. 19–22., 24–25.

1995

Ifjúság és pártpolitika, 1945–46. História, 16. (1995) 4. 17–18.

Öt nap tanulás – egy nap munka. Munkaoktatás a Kádár-korszak elején. História, 16. (1995) 9–10. 44–46.

Oktatás- és művelődéstörténeti szócikkek írása, részvétel a szerkesztésben. In: A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. Bp., 1995.

1996

Mintaelemi és a mindennapok iskolája. Népoktatás a századfordulón. História, 17. (1996) 5–6. 52–55.

A község iskolája – a nép tanítója. Szülők, tanítók, iskolaszékek a századfordulón. História, 17. (1996) 8. 22–23.

„... nem iskolás gyermekek ellen vívja pártunk az osztályharcot”. História, 17. (1996) 9–10. 63.

A magyar közoktatásügy története 1945 és 1948 között. Kisdoktori disszertáció. Kézirat.

1997

Osztálybíróság, tanulóbrigád, pontossági verseny. Iskolai életképek, 1949. História, 18. (1997) 5–6. 61–63.

1998

Út az iskolák államosításáig. História, 19. (1998) 7. 22–25.

1999

Tudományos pálya és forradalom. Dohy János életútja, 1905–1990. (Összeállította: Kovács Éva.) História, 20. (1999) 4. 27–29.

Dohy János. Wikipédia

Úttörőváros a Balatonnál. Zánka építése, 1968–1975. História, 20. 1999. 5–6. 64–66.

Építők emlékére. (www.szoborlap.hu)

Állam és tanszabadság. Az 1868. évi népoktatási törvény vitájáról. História, 20. (1999) 8. 24–27.

MTA Támogatott kutatóhelyek, Tudományos eredmények 1996–1998. Szerk. Dohy János, Halász Béla, Hunyady György, Medzihradszky Kálmán, Paál Huba, Standeisky Éva. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 1999.

Környezetbarát mezőgazdálkodás. Szerk. Kerekes Sándor. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 1999. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok.]

Magyarságkép és történeti változásai. Szerk. Pataki Ferenc, Ritoók Zsigmond. Olvasószerk. Kovács Éva. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok.]

2000

Az oktatás tömegessé válása. Európai oktatáspolitika a 19. század végén. História, 21. (2000) 9–10. 64–66.

2001

Az iskolaállamosítás parlamenti vitája. In: Tanulmányok a XIX–XX. századi történetéből. Bp., 2001. 225–234.

Soós Viktor Attila: Lénárd Ödön az egyházi iskolák államosítása ellen. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Szerk. Szabó Csba, Szigeti László. Új Ember kiadó, Bp. 2008. 45-63. p. 52. 36. j.,
p. 62.

Ökológia az ezredfordulón I–III. Szerk. Borhidi Attila és Botta-Dukát Zoltán. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2001. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Sorozatszerk. Glatz Ferenc.]

2002

Táj, település, régió. Főszerk. Glatz Ferenc. Szerk. Enyedi György és Horváth Gyula. Kiadói szerk. Kovács Éva. Bp., 2002. [Magyar Tudománytár 2.]

Magyarország és a magyar kisebbségek.(Történeti és mai tendenciák.) Programvezető: Szarka László. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2002. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Műhelytanulmányok. Sorozatszerk. Glatz Ferenc.]

Csikós-Nagy Béla: Közgazdaságtan a globalizáció világában. I–II. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2002. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Kutatások a Magyar Tudományos Akadémián. Sorozatszerk. Glatz Ferenc.]

2003

„Megegyezés” az iskolák ügyében. Az állam és a legnagyobb iskolafenntartó egyházak közötti tárgyalások az iskolaállamosítás után. Történelmi Szemle, 45. (2003) 3–4. 265–304.

Kardos József: Iskola a politika sodrásában (1945–1993). Bp., Gondolat, 2007. p. 44. 4. j.,
p. 44. 5. j.
Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon, 1945–1960. Trezor Kiadó, Bp. 2008.. p. 108. 151. j.,
p. 110. 154. j.,
p. 134. 277. j.
Fodorné Nagy Sarolta: Iskolaállamosítás a magyarországi református egyházban In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Szerk. Szabó Csba, Szigeti László. Új Ember kiadó, Bp. 2008. 287–307. p. 296. 51. j.,
p. 300. 77. j.,
p. 306.

Növény, állat, élőhely. Főszerk. Glatz Ferenc. Szerk. Láng István, Bedő Zoltán és Csete László. Kiadói szerk. Kovács Éva. Bp., 2003. [Magyar Tudománytár 3.]

A magyar közoktatásügy története 1945 és 1956 között. (A magyar közoktatás-politika ideológiai változásai.) Doktori (PhD-) disszertáció  és tézisek. Bp., 2003.

Balogh Margit–Gergely Jenő: Állam, egyházak vallásgyakorlás Magyarországon, 1790–2005. II.kötet. MTA Történettudományi Intézet, História (Okmánytárak 2.) p. 815. 3. j.,
p. 867. 8. j.
Balogh Margit: Kötélhúzás a kulisszák mögött. Czapik Gyula egri érsek tárgyalásai. In: Az egyházi iskolák államosítása Magyarországon 1948. A Lénárd Ödön Közhasznú Alapítvány évkönyve 2008. Szerk. Szabó Csba, Szigeti László. Új Ember kiadó, Bp. 2008. 65–102. p. 65. 2. j.,
p. 102.

2004

Gazdaság. Főszerk. Glatz Ferenc. Szerk. Palánkai Tibor. Kiadói szerk. Kovács Éva. Bp., 2004. [Magyar Tudománytár 4.]

Tárgymutató. (Beszédek, cikkek, jegyzetek 1996–2002.) In: Glatz Ferenc: Magyar millennium Európában. Beszédek, cikkek, jegyzetek 2000–2002. Szerk. Burucs Kornélia. Bp., é. n. [2004]. 690–720.

Mi végre a tudomány? Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2004. [Fiatal Kutatók Fóruma 1. – 2003.]

2005

Állami és nemzeti szimbólumok az Európai Unióban. Kiadói szerk. Kovács Éva. Bp., 2005. [Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest Band 24. Sorozatszerk. Glatz Ferenc.]

2006

Szocialista embertípus – szocialista erkölcs. História, 27. (2006) 6–7. 38.

Kultúra. Főszerk. Glatz Ferenc. Szerk. Marosi Ernő és Szabó B. István. Kiadói szerk. Kovács Éva. Bp., 2006. [Magyar Tudománytár 6.]

2007

A nemzetiségi oktatásról. Kisebbségkutatás, (2007) 1. 143–147. [Recenzió.]

A Balkán és Magyarország. Váltás a külpolitikai gondolkodásban? Szerk. Glatz Ferenc. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2007. [Magyarország az ezredfordulón. Stratégiai Tanulmányok a Magyar Tudományos Akadémián. I. Rendszerváltozás: piacgazdaság, társadalom, politika. Sorozatszerk. Glatz Ferenc. ]

2008

Nyilvánosság és titkosszolgálat.(Interjú Gálszécsy Andrással.) História, 29. (2008) 2. 26–30.

A Nagy Imre-per hanganyagának nyilvánosságra hozataláról. (Interjú Gecsényi Lajossal.) História, 29. (2008) 4–5. 44–49.

Glatz Ferenc: Új vidékpolitika. Párbeszéd a vidékért. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2008.

2009

Donáth Péter: Oktatáspolitika és tanítóképzés Magyarországon 1945–1960. Századok, 2009. 1. 247–251. [Recenzió.]

Magyar határnyitás, 1989. szeptember 11. (Interjú Oplatka Andrással.) História, 30. (2009) 2. 27–32.

2011

Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Izsák Lajos–Gecsényi Lajos. Olvasószerk. Kovács Éva. Bp., 2011.

Az állami iskolafelügyelet kialakulásáról Magyarországon. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Bp., 2011. 353–363.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyar művelődés- és oktatástörténet

MÉDIASZEREPLÉSEK

Múlt-kor, MTV 1, 2008. 04. 04. Zánka – A szocializmus happy endje a Balaton partján

Menu

refo500-logo