Újabb válogatás a román szakirodalomból

Intézetünk tudományos munkatársa, Jakó Klára újabb válogatást állított össze a román történettudomány legfrissebb szakirodalmi munkáiból. Összeállítása alább olvasható.

Achim, Viorel: Munca forțată în Transnistria (Kényszermunka Transznyisztriában). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2016.

Acrudoae, Ionuț: Militari din Pannonia în armata romană (sec. I–III p.Chr.) (Pannoniai katonák a római hadseregben Kr. u. I–III.sz.). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Albani, Tiron: Leul de la Șișești. De ce s-a prăbușit Monarhia Austro–Ungară? (A lacfalui oroszlán. Miért omlott össze az Osztrák–Magyar Monarchia?) Editura Școala Ardeleană. Cluj-Napoca, 2016.

Andea, Susana–Andea, Avram: Acta et epistolae. Transilvania în relațiile cu Moldova și Țara Românească (sec. XVII.) (Erdély kapcsolatai Moldvával és Havasalföldével a XVII. században). Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2016.

Andreescu, Gabriel: Existența prin cultură. Represiune, colaboraționism și rezistență intelectuală sub regimul comunist (Művelődésben létezni. Megtorlás, együttműködés, értelmiségi ellenállás a kommunista rendszerben). Editura Polirom. Iași, 2015.

Andreescu, Ștefan: Medievale (Középkoriak). Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Brăila, 2016.

Barbu, Violeta–Székely Maria Magdalena–Tüdős S. Kinga–Jianu, Angela: Grădina Rozelor. Femei din Moldova, Țara Românească și Transilvania (sec. XVII–XIX) (Rózsák kertje. Nők a XVII–XIX. századi Moldvában, Havaslaföldén és Erdélyben). Editura Academiei Române. București, 2015.

Berindei, Mihnea–Dobrincu, Dorin –Goșu, Armand: Istoria comunismului din România. Volumul III: Documente. Nicolae Ceauşescu (1972–1975) (A romániai kommunizmus története. III. kötet. Dokumentumok. Nicolae Ceauşescu. 1972–1975). Editura Polirom. Iași, 2017.

Boghian, Cristian Alexandru: Politică și economie în România interbelică (1928–1938) (Politika és gazdaság a két világháború közötti Romániában. 1928–1938). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2017.

Boia, Lucian: În jurul Marii Uniri de la 1918. Națiuni, frontiere, minorități (Az 1918-as Nagy Egyesülés körül. Nemzetek, határok, kissebbségek). Editura Humanitas, București, 2017.

Bolovan, Ioan–Bolovan, Sorina Paula: Ispititoarea Transilvanie. Multiperspectivitate și adevăr în istoria unei provincii (A csábító Erdély. Távlatok és valóság egy tartomány történelmében). Editura Școala Ardeleană. Cluj-Napoca, 2017.

Budea, Florin: Un deceniu de tranziție spre nicăieri – Viața politică bihoreană 1989–2000. (A semmibe való átmenet évtizede – a bihari politikai élet 1989–2000 között). Editura Eikon. București, 2016.

Budeancă, Cosmin–Olteanu, Florentin: Identități sociale, culturale, etnice și religioase în comunism (Társadalmi, művelődési, etnikai és vallási identitás a kommunizmusban). Editura Polirom. Iași, 2016.

Burakowski, Adam: Dictatura lui Nicolae Ceauşescu (1965–1989). Geniul Carpaţilor (ediţia a II-a revăzută şi adăugită) (Nicolae Ceauşescu diktatúrája 1965–1989. A Kárpátok géniusza. II., javított, kiegészített kiadás). Editura Polirom. Iași, 2016.

Buta, Mircea Gelu: Arhivele Bistriței, fascicula 3. Demografie și confesiuni în Transilvania (Beszterce levéltára, 3. fascikulus. Demográfia és felekezetek Erdélyben). Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2016.

Buta, Mircea Gelu: Arhivele Bistriței. Fascicola 1. Petru Rareș și bistrițenii. (Beszterce levéltára. 1. fasciculus. Petru Rareș és a beszterceiek). Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2016.

Buta, Mircea-Gelu: Arhivele Bistriței, fascicola 5. Mihai Viteazul, apărător al creștinătății (Beszterce levéltára, 5. fasciculus. Mihály vajda, a kereszténység védelmezője). Editura Presa Universitară Clujeană. 2017.

Buta, Mircea-Gelu: Arhivele Bistriței, fascicola relații interconfesionale în Transilvania (Beszterce levéltára, az erdélyi felekezetközti kapcsolatok fasciculusa). Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2017.

  1. Petolescu, Constantin: Geneza poporului român (A román nép eredete). Editura Enciclopedică. București, 2017.

Cândea, Virgil: Mărturii românești peste hotare. Creații românești și izvoare despre români în colecții din străinătate / Ucraina–Vatican. Serie nouă, vol. VI.1. (Határon túli román emlékek. Határon túli gyűjteményekben levő román alkotások és románokra vonatkozó források. Ukrajna–Vatikán. Új sorozat. VI.1. kötet). Editura Academiei Române–Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. București–Brăila, 2016.

Cârstea, Marusia: 1939. Relațiile româno–britanice în cadrul noilor raporturi de putere din Europa. Documente (1939. A román–brit kapcsolatok az új európai erőviszonyok között. Dokumentumok). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2017.

Cartea românească veche în Imperiul Habsburgic (1690–1830). Recuperarea unei identități culturale. Old romanian book in the Habsburg Empire (1690–1830) (Egy kulturális identitásrész visszanyerése). Editura Mega. Cluj-Napoca, 2016.

Ceobanu, Adrian-Bogdan: Politică și diplomație la sfârșitul secolului XIX. Din istoria relațiilor româno–ruse (1878–1899) (A román–orosz kapcsolatok történetéből. 1878–1899). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2017.

Cheicu, Cătălina: Cultura scrisă în limba română în Moldova la mijlocul secolului al XVII-lea. Contribuții (A XVII. századi román nyelvű írásos művelődés. Adalékok). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2017.

Chelcu, Marius: Istoria orașelor din Moldova de la jumătatea secolului al XVI-lea până la jumătatea secolului al XVIII-lea. Studii și documente (A moldvai városok története a XVI. század közepétől a XVIII. század közepéig. Tanulmányok és források). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Ciorca, Ioan: Cimitirul Central Cluj-Napoca: spaţiul eternităţii personalităţilor clujene (Kolozsvár központi temetője [Házsongárd]: kolozsvári személyiségek az örökkévalóság terében). Editura Casa Cărții de Știință. Cluj-Napoca. 2017.

Ciure, Florina: Rapporti culturali fra Venezia e Transilvania nel Cinquecento e Seicento. Editura Muzeului Țării Crișurilor. Oradea, 2016.

Cristina, Irina: Neamuri boierești și patrimoniul lor funciar în Țara Românească (sec. al XVI-lea) (Bojárnemzetségek és birtokaik a XVI. századi Havasalföldén). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2016.

Croitoru, Gabriel-Felician: Giurgiu sub administrație otomană (secolele XV–XIX) (Gyurgyevó oszmán fennhatóság alatt. XV–XIX. század). Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Brăila, 2016.

Dinu, Tudor: Bucureștiul fanariot. Administrație, meșteșuguri, negoț (A fanarióta Bukarest. Közigazgatás, mesterségek, kereskedelem). Editura Humanitas, Bucureși, 2017.

Dinu, Tudor: Bucureștiul fanariot. Biserici, ceremonii, războaie (A fanarióta Bukarest. Templomok, ceremniák, háborúk). Editura Humanitas, București. 2015.

Dobre, Florica–Loghin, Leonida: Dicționar. Armata română în al Doilea Război Mondial. (1941–1945) (Lexikon. A román hadsereg a második világháborúban. 1941–1945). Editura Enciclopedică. București, 2017.

Drace-Francis, Alex: Geneza culturii române moderne. Instituţiile scrisului şi dezvoltarea identităţii naţionale (1700–1900) (Az újkori román művelődés kialakulása. Az írásbeliség intézményei és a nemzeti öntudat fejlődése. 1700–1900). Editura Polirom. Iași, 2016.

Duțu, Alexandru: Armata română în război. (1941–1945) (Háborúban a román hadsereg. 1941–1945). Editura Enciclopedică. București, 2016.

Feneșan, Costin: Diplomatarium Banaticum. Editura Mega. Cluj-Napoca, 2016.

Flondor, Iancu: Bucovina și România Mare. Documente și scrisori (Bukovina és Nagy Románia. Dokumentumok és levelek). Editura Humanitas, București, 2017.

Gafencu, Grigore: Jurnal. vol. I. (1940–1943), vol. II. (18 iulie 1943–23 inauarie 1944.) [Napló I. köt. (1940–1943), II. köt. (1943. július 18–1944. január 23.)] (kiad.: Calafeteanu, Ion). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2017.

Ghitta, Ovidiu: Scrierea chirilică românească din Transilvania și Ungaria Habsburgică (sec. XVIII.) (A cirill betűs román írás Erdélyben és a Habsburg birodalombeli Magyarországon – XVIII. század). Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2015.

Gräf, Rudolf–Zwing, Veronika: Österreichisch–Siebenbürgische Kulturbeiträge. Schriftenreihe der Österreich–Bibliothek Cluj-Napoca–Klausenburg–Kolozsvár. Band 7. Editura Presa Universitară Clujeană. 2017.

Grigoruță, Sorin: Boli, epidemii şi asistenţă medicală în Moldova (1700–1831) (Betegségek, járványok és orvosi ellátás Moldvában 1700–1831 között). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2017.

Groza, Vasilica-Monica: Cercetări paleoantropologice privind populația Iașiului medieval. Referire specială la necropola din secolul al XVII-lea de la Curtea Domnească (Paleoantropológiai kutatások a középkori Jászvásár lakosságára vonatkozóan. Kiemelt hivatkozás az uralkodói udvarbeli XVII. századi temetkezőhelyre). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Gyémánt, Ladislau: Conscripția fiscală a Transilvaniei din anul 1750. Vol. II. Tabelele statistice (Erdély 1750-ből származó fiskális összeírása. II. kötet. Statisztikai táblázatok). Editura Enciclopedică. București, 2016.

Hasan, Mihai-Florin: Proscriși și infractori în Transilvania în secolele XIV–XVI. (Száműzöttek és törvénysértők a XIV–XVI. századi Erdélyben) Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2017.

Herrschaftswechsel: Die Befreiung Temeswars im Jahre 1716. Herausgegeben: Rudolf Gräf, Sandra Hirsch. Cluj-Napoca (Klausenburg): Rumänischeakademie/ Zentrum für Siebenbürgische Studien; Österreich-Bibliothek „Bernhard Stillfried“, 2016.

Iancu, Dorin-Demostene: Relațiile culturale româno–germane în perioada interbelică (A román–német kulturális kapcsolatok a két világháború között). Editura Enciclopedică. București, 2016.

Iancu, Mădălina Miruna: Relațiile României cu Uniunea Sovietică în perioada 1990–1991 (Románia kapcsolata a Szovjetunióval 1990–1991 között). Editura Institutul European. Iași, 2017.

Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului : Traversînd comunismul. Convieţuire, conformism, compromis. Anuarul Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc. Volumul XI. (A kommunizmuson áthaladva. Együttélés, konformizmus, kompromisszum. A kommunizmus bűneit és a román száműzetés emlékezetét kutató intézet évkönyve. XI. kötet.) 2016 . Editura Polirom. Iași, 2017.

 Ionicescu, Alexandru–Dindirică, Lucian: Românii în istoria Europei. vol. III. (A románok Európa történetében. III. kötet). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2016.

Lazăr, Dan (szerk.): „Război ideologic” în Balcani: Imaginea Iugoslaviei titoiste în anchetele Securității (1948–1951). Documente („Ideológiai háború” a Balkánon: A titoista Jugoszlávia képe a Szekuritáté vizsgálataiban). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Lemny, Ștefan: Sensibilitate şi istorie în secolul XVIII românesc. (Érzékenység és történelem a románok XVIII. századában). Editura Polirom. Iași, 2017.

Limona, Dumitru: Negustorii „greci” și arhivele lor comerciale (A „görög” kereskedők és kereskedelemi levéltáraik). (Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Lucikai, Mychailo: Historia Carphato-Ruthenorum sacra et civilis. Istoria rutenilor carpatici sacră și civilă. Editura Universității din București. București, 2017.

Magheţi, Doina–Steiner, Johann: Mormintele tac. Relatări de la cea mai sângeroasă graniţă a Europei. Volumul II. (A sírok hallgatnak. Beszámolók Európa legvéresebb határáról. II. kötet). Editura Polirom, Iași, 2017.

Manea, Gabriel Stelian: Un adulter în familia comunistă. România și SUA în anii ’60 (Házasságtörés a kommunisták családjában. Románia és az USA a ’60-as években). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2016.

Marin, Manuela: Nicolae Ceaușescu. Omul și cultul (Nicolae Ceaușescu. Az ember és kultusza). Editura Cetatea de Scaun. Târgoviște, 2016.

Maxim, Mihai: Brâncoveanu și Înalta Poartă/ Documente din arhivele turcești (I) (Brâncoveanu és a Fényes Porta. Források török levéltárakból). Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Brăila, 2016.

Mioc, Marius: The Anticommunist Romanian Revolution of 1989. Editura Cosmopolitan-art. Timișoara, 2017.

Miron, Greta-Monica: Viață parohială și diversitate confesională în Transilvania secolului al XVIII-lea. Studiu de caz: uniți și ortodocși din comitatul Dăbîca (Egyházközségi élet és felekzeti sokszínűség a XVIII. századi Erdélyben. Esettanulmány: unitusok/görögkatolikusok és ortodoxok Doboka vármegyében). Editura Mega. Cluj-Napoca, 2016.

Nastasă-Matei, Irina: Educație, politică și propagandă. Studenți români în Germania nazistă (Nevelés, politika és propaganda. Román egyetemi hallgatók a náci Németországban). Editura Școala Ardeleană. Cluj-Napoca, 2016.

Niculescu Bran, Tatiana: Mihai I, ultimul rege al românilor (I. Mihály, a románok utolsó királya). Editura Humanitas. București, 2016.

Nistor, Ion: Istoria Basarabiei (Besszarábia története). Editura Humanitas. București, 2017.

Nițu, Florentina–Solcan, Șarolta–Nedici, Radu: Brâncoveanu 300: Epoca brâncovenească la orizontul modernității românești (Brâncoveanu 300: A Brâncoveanu-korszak a román újkorban). Editura Universității din București. București, 2016.

Oltean, Anca: Istoria evreilor din România și Ungaria (1945–1953) în istoriografia română și maghiară (A romániai és magyarországi zsidóság története (1945–1953) a román és magyar történetírásban). Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2016.

Onofreiu, Adrian: Viața cotidiană în districtul Năsăud (1861–1876). Contribuții documentare (Mindennapi élet a naszódi körzetben, 1861–1876. Dokumentumok). Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2017.

Oprea, Marius–Bălănescu, Flori–Olaru, Stejărel: Ziua care nu se uită. Revolta braşovenilor din 15 noiembrie 1987 (A nap, melyet nem lehet elfelejteni. A brassóiak 1987. november 15-ei lázadása). Editura Polirom. Iași, 2017.

Papacostea, Șerban–Donat, I.: Ținuturile dintre Carpați și Siret într-o descriere austriacă de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (A Kárpátok és a Szeret közötti tartományok egy XVIII. század végi osztrák leírásban). Editura Istros. Brăila, 2015.

Pop, Ioan-Aurel–Bolovan, Ioan: Istoria Transilvaniei (Erdély története). Editura Școala Ardeleană. Cluj-Napoca, 2016.

Popa, Bogdan: Comerțul cu carte în România: proiect național și proiect economic (a doua jumătate a secoluluui al XIX-lea) (Könyvkereskedelem Romániában: nemzeti és gazdasági tervezet – a XIX. század második fele). Academia Română. Centrul de Studii Transilvane. Cluj-Napoca, 2015.

Ravici-Tătăranu, Niculae: Revista monumentelor istorice.1990–2008. Bibliografie (Műemlékek szemléje. 1990–2008. Bibliográfia). Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Brăila, 2017.

Retegan, Simion: Luptând pe două fronturi. Memorandistul Vasile Lucaciu (Kétfrontos küzdelem. Vasile Lucaciu memorandista). Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2016.

Rigman, Ciprian: Parohii, filii și preoți în Episcopia Greco-Catolică de la Gherla la mijlocul secolului al XIX-lea (1856–1868) (Egyházközségek, leányegyházak és papok a szamosújvári görögkatolikus püspökségben a XIX. század közepén. 1856–1868). Editura Argonaut. Cluj-Napoca, 2016.

România. Retragerea trupelor sovietice (1958) (Románia. A szovjet csapatok kivonulása. 1958). Editura Enciclopedică. București, 2017.

Scurtu, Ioan–Cojocaru, Ionuț: Ion I. C. Brătianu. Editura Enciclopedică. București, 2017.

Șercan, Emilia: Fabrica de doctorate sau Cum se surpă fundamentele unei nații (Doktori cím-gyártás, avagy hogyan lehet aláásni egy nemzet alapjait). Editura Humanitas. București, 2017.

Solomon, Flavius–Cușco, Andrei–Ceaușu, Mihai-Ștefan (szerk.): România și statele vecine la începutul Primului Război Mondial. Viziuni, percepții, interpretări (Románia és a szomszédos országok az első világháború kezdetén. Nézetek, felfogások, értelmezések). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

Spiridon, Raluca Nicoleta–Bejenaru, Liviu Marius (szerk.): Politică și demografie în România comunistă (1966–1989) (Politika és demográfia a kommunista Romániában. 1966–1989). Editura Eikon. București, 2017.

Stan, Lavinia–Vancea, Diane: România postcomunistă. Trecut, prezent şi viitor (A posztkommunista Románia. Múlt, jelen és jövő). Editura Polirom. Iași, 2017.

Telegdy Balázs: Cazul József Venczel. Destinul unui gustian maghiar ardelelan (Venczel József esete. Egy erdélyi magyar Gusti-követő sorsa). Editura Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2016.

Toma, Corina: Tezaure monetare şi tezaurizare în Transilvania secolelor XV/XVI–XVII. (Éremleletek és tezaurálás a XV/XVI–XVII. századi Erdélyben). Editura Muzeului Țării Crișurilor. Oradea, 2017.

Topor, Claudiu-Lucian: Germania și neutralitatea României (1914–1916). Studii istorice (Németország és Románia semlegessége. 1914–1916. Történelmi tanulmányok). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2017.

Topor, Claudiu-Lucian–Rubel, Alexander (szerk.): ”The Unknown War” from Eastern Europe: Romania between Allies and Enemies (1916–1918). Editura Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Iași, 2016.

”Transhumanță” interbelică în Balcani – Studii și articole despre aromâni în publicațiile școlii gustiene – Antologie de Zoltán Rostás și Martin Ladislau Salamon (A két világháború közötti „transzhumálás” a Balkánon. Tanulmányok az arománokról a Gusti-iskola kiadványaiban. Rostás Zoltán és Salamon Márton László antológiája). Editura Eikon. București, 2017.

Troncota, Cristian: Momente și personalități din istoria serviciilor secrete românești (1924–1989) (Pillanatok és személyiségek a román titkosszolgálatok történetéből. 1924–1989). Editura Elion. București, 2017.

Tuluș, Arthur Viorel: Aspecte din viața comunităților evreiești din jurul gurilor Dunării (până în 1938). Mituri istoriografice, percepții contemporane și realități istorice (A Duna torkolatánál élő zsidó közösségek életének jellemzőiből – 1938-ig. Történetírói mítoszok, kortárs felfogások és történelmi valóságok). Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I”. Brăila, 2016.

Țurlea, Petre: Nicolae Iorga. Editura Enciclopedică. București, 2016.

Vintilă-Ghițulescu, Constanța: Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieții cotidiene în societatea românească (1750–1860) (Szenvedély és gyönyörűség. A román társadalom mindennapi életének jelentéketelen apróságairól. 1750–1860). Editura Humanitas. București, 2015.

Voicu, Marian: Tezaurul României de la Moscova. Inventarul unei istorii de o sută de ani (Románia moszkvai kincstára. Egy száz éves történet leltára). Editura Humanitas. București, 2017.

World War I: the other face of the war. Edited by Ioan Bolovan, Rudolf Gräf, Harald Heppner, Oana Mihaela Tămaş. Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane; Presa Universitară Clujeană. Cluj-Napoca, 2016.

Összeállította: Jakó Klára