Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

75-2-3 borito

TANULMÁNYOK

Pach Zsigmond Pál: Széchenyi és az Alduna-szabályozás 1830–1832-ben 557

Sándor Pál: A bogdányi birtokrendező per az osztályozás tükrében 582

Berend T. Iván–Ránki György: Kelet-Európa gazdasági fejlődésének kérdéseihez a két világháború között 608

Csató Tamás: A belkereskedelem fejlődésének néhány főbb vonása a tőkés korszakban 627

Hans-Jürgen Schröder: Dél-Kelet-Európa Németország gazdaságpolitikájában, különös tekintettel Jugoszláviára (1933–1939) 666

 

KÖZLEMÉNYEK

Rudolf Berthold: A német mezőgazdasági gép- és műtrágyaipar keletkezésének népgazdasági vonatkozásai 1850–1870 692

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Wellmann Imre: Népesség és mezőgazdaság a XVII. és a XVIII. század fordulóján 701

FIGYELŐ

Az ember és a természeti környezet kölcsönviszonya a legrégibb időktől napjainkig (Szovjet–magyar történésztalálkozó Szibériában. 1974)

– V. V. Alekszejev: A szibériai erőmű-építkezés társadalmi gazdasági következményei, a környezetre gyakorolt hatása 731

– A szibériai konferenciáról 739

Vissi Zsuzsa: Közigazgatástörténet – társadalomtörténet (Megjegyzések a késő-feudalizmuskori várostörténet legújabb irodalmához) 742

László Gyula újabb könyvéről (Bartha Antal)748

 

VITA

Makkai László: Egy kis szakmai ördögűzés 751

 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET HÍREI 755

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 758

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 763

Impresszum, tartalom (pdf)

75-2-3 borito

Pach Zsigmond Pál–Ránki György: A Történettudományi Intézet 25 éve 465

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAIBÓL:

Pach Zsigmond Pál: A középkori Levante-kereskedelem és Magyarország 476

Makkai László: Bocskai és európai kortársai 483

R. Várkonyi Ágnes: A török kiűzésének eszméje a magyar politikai gondolkodásban a XVII. század közepén 495

Heckenast Gusztáv: A magyarországi ipar a XVIII. században és a bécsi gazdaságpolitika 502

Niederhauser Emil: Irodalom és tudomány a kelet-európai nemzeti mozgalmakban 507

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században 513

Mucsi Ferenc: A szocialista munkásmozgalom fejlődése a dualizmus korában 537

Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar szellemi válságában 543

Pamlényi Ervin: A historiográfia tárgyáról és módszeréről 552

Ránki György: A munkásosztály kialakulásának és fejlődésének kérdései Kelet-Európában a felszabadulásig 558

 

TANULMÁNYOK

Hanák Péter: Deák húsvéti cikkének előzményei 565

Spira György: A magyar negyvennyolc és baloldala 590

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAIBÓL:

Benczédi László: A Wesselényi-féle rendi szervezkedés kibontakozása 596

 

MŰHELY

L. Nagy Zsuzsa: Jászi és a hazai polgári radikálisok kapcsolata a két világháború között 631

 

SZEMLE

A Magyar Országgyűlési Emlékek. Beszámoló egy forráskiadvány-sorozat munkálatairól (Benda Kálmán)650

Magyarország két világháború közötti történetéből (Vita a Magyarország története VIII. kötetéről) V. F. J.655

 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET HÍREI 664

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 668

ANGOL NYELŰ ÖSSZEFOGLALÓ 675

Impresszum, tartalom (pdf)

73-1-2 borito

TANULMÁNYOK:

Bolla Ilona: A közszabadság a XI–XII. században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész 1

V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30

Zimányi Vera: A XVII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néhány aspektusa 49

Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? (Természettudomány és technikai változások 1600 és 1800 között) 61

Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76

Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a felszabadulás után (1945–1948) 110

 

KÖZLEMÉNYEK

Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141

ifj. Fehér Géza: Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148

Buza János: Öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához) 151

Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160

Réti R. László: A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Heckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670–1790) 188

Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz 208

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában (Az összehasonlító történetírás módszertanához) 245

 

SZEMLE

Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896–1914 257

Litván György: Az első világháború és az 1918–19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban (kutatási beszámoló) 265

Fejes Judit: A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273

Impresszum, tartalom (pdf)

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata