75-2-3 borito

Pach Zsigmond Pál–Ránki György: A Történettudományi Intézet 25 éve 465

 

A TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK ELŐADÁSAIBÓL:

Pach Zsigmond Pál: A középkori Levante-kereskedelem és Magyarország 476

Makkai László: Bocskai és európai kortársai 483

R. Várkonyi Ágnes: A török kiűzésének eszméje a magyar politikai gondolkodásban a XVII. század közepén 495

Heckenast Gusztáv: A magyarországi ipar a XVIII. században és a bécsi gazdaságpolitika 502

Niederhauser Emil: Irodalom és tudomány a kelet-európai nemzeti mozgalmakban 507

Hanák Péter: Polgárosodás és asszimiláció Magyarországon a XIX. században 513

Mucsi Ferenc: A szocialista munkásmozgalom fejlődése a dualizmus korában 537

Lackó Miklós: A népi mozgalom az 1930-as évek magyar szellemi válságában 543

Pamlényi Ervin: A historiográfia tárgyáról és módszeréről 552

Ránki György: A munkásosztály kialakulásának és fejlődésének kérdései Kelet-Európában a felszabadulásig 558

 

TANULMÁNYOK

Hanák Péter: Deák húsvéti cikkének előzményei 565

Spira György: A magyar negyvennyolc és baloldala 590

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAIBÓL:

Benczédi László: A Wesselényi-féle rendi szervezkedés kibontakozása 596

 

MŰHELY

L. Nagy Zsuzsa: Jászi és a hazai polgári radikálisok kapcsolata a két világháború között 631

 

SZEMLE

A Magyar Országgyűlési Emlékek. Beszámoló egy forráskiadvány-sorozat munkálatairól (Benda Kálmán)650

Magyarország két világháború közötti történetéből (Vita a Magyarország története VIII. kötetéről) V. F. J.655

 

A TÖRTÉNETTUDOMÁNYI INTÉZET HÍREI 664

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 668

ANGOL NYELŰ ÖSSZEFOGLALÓ 675

Impresszum, tartalom (pdf)

73-1-2 borito

TANULMÁNYOK:

Bolla Ilona: A közszabadság a XI–XII. században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész 1

V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30

Zimányi Vera: A XVII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néhány aspektusa 49

Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? (Természettudomány és technikai változások 1600 és 1800 között) 61

Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76

Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a felszabadulás után (1945–1948) 110

 

KÖZLEMÉNYEK

Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141

ifj. Fehér Géza: Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148

Buza János: Öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához) 151

Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160

Réti R. László: A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Heckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670–1790) 188

Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz 208

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában (Az összehasonlító történetírás módszertanához) 245

 

SZEMLE

Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896–1914 257

Litván György: Az első világháború és az 1918–19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban (kutatási beszámoló) 265

Fejes Judit: A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273

Impresszum, tartalom (pdf)

73-3-4 borito

KELET-KÖZÉP-EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Ránki György: Kelet- Közép-Európa második világháborús történeti irodalmának kérdései 289

Juhász Gyula: Politikai és diplomáciatörténeti irodalom Magyarország második világháborús történetéről 312

Pintér István: Adalékok a magyar ellenállási mozgalom historiográfiájához 330

Tóth Sándor: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban 339

W. Schumann–A. Wappler: Második világháborús történeti irodalom az NDK-ban 356

K. Jonca: A „völkerrechtliche Grossraurnordnung” elmélete, különös tekintettel a dunai és a Balkán-államokra 372

J. I. Korabljev: A szovjet történetírás a Szovjetunió részvételéről a kelet- és délkelet-európai országok új típusú fegyveres erőinek kialakításában, a második világháború idején 376

G. Zaharia, G. Unc, Р. Ilie, В. Iani: A román történetírás Közép- és Délkelet-Európának a második világháború előestéjén és a háború alatt betöltött szerepéről 379

Chr. Mihova–V. Toskova: A bolgár történetírás és a délkelet-európai nemzetközi kapcsolatok kérdése, valamint Bulgária külpolitikája a második világháború alatt 394

J. Marjanović: A jugoszláv történetírás a háborúról és a forradalomról 402

A. Faltys: A csehszlovák történetírás és a cseh határmenti területek története, 1938–1945 406

M. Pacor: Az olasz történetírás a második világháborúról a Duna völgyében és a Balkánon 411

Boros Zsuzsa: Német fogságból menekült francia hadifoglyok Magyarországon a második világháború alatt 429

C. A. Macartney: Hozzászólás a Ránki György és Juhász Gyula előadásáról folytatott vitához 437

A. Konieczny: A második világháború historiográfiája a külföldi kényszermunkások ellenállásáról a Harmadik Birodalom hadigazdálkodásában 440

J. Mirnić: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben 443

Glatz Ferenc: A második világháborús historiográfiai konferencia főbb vitakérdései 468

 

KÖZLEMÉNYEK

Juhász Gyula: Két tárgyalás 1943 tavaszán (Feljegyzések Kállay Miklós 1943. április 1-i római és Horthy Miklós 1943. április 16–17-i klessheimi tárgyalásairól) 488

 

SZEMLE

Tanulmány a Komintern VII. Kongresszusának előkészítéséről (Fejes Judit)531

Visszaemlékezés és történelem (Megjegyzések Vas Zoltán memoárja kapcsán) (Glatz Ferenc)532

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 536

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 546

Impresszum, tartalom (pdf)