Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

73-1-2 borito

TANULMÁNYOK:

Bolla Ilona: A közszabadság a XI–XII. században. (A liber és libertás fogalom az Árpád-korban) I. rész 1

V. I. Bovikin: Oroszország ipari fejlődésének társadalmi-gazdasági problémái 30

Zimányi Vera: A XVII. századi gazdasági és társadalmi regresszió néhány aspektusa 49

Peter Mathias: Ki szabadította meg láncaitól Prométheuszt? (Természettudomány és technikai változások 1600 és 1800 között) 61

Kovács Endre: A magyar szabadságharc mérlege a francia sajtóban 76

Nevelő Irén: A magyar kisiparosság társadalmi-politikai arculatának néhány jellemző vonása a felszabadulás után (1945–1948) 110

 

KÖZLEMÉNYEK

Parádi Nándor: Tata várábrázolása Matrakcsi Nászuh krónikájában 141

ifj. Fehér Géza: Az 1543. évi hadjárat XVI. századi török forrása: Matrakcsi Nászuh krónikája 148

Buza János: Öreg garas (A hódoltság utolsó éveinek pénzforgalmához) 151

Teke Zsuzsa: Velence adriai gazdaságpolitikája és a Frangepánok a XV. században 160

Réti R. László: A Rimamurány–Salgótarjáni Vasmű Rt. a második világháborúban 170

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Heckenast Gusztáv: Iparfejlődés a Habsburg-birodalom osztrák és cseh tartományaiban a XVIII. században (1670–1790) 188

Vörös Károly: A parasztság útja a polgári forradalomhoz 208

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Niederhauser Emil: A nemzeti megújulási mozgalmak Kelet-Európában (Az összehasonlító történetírás módszertanához) 245

 

SZEMLE

Szabó Miklós: Prohászka Ottokár és a katolikus egyházi reformtörekvések 1896–1914 257

Litván György: Az első világháború és az 1918–19-es forradalmak magyar vonatkozású anyagai a francia levéltárakban (kutatási beszámoló) 265

Fejes Judit: A fasizmus kérdései a nyugatnémet történeti irodalomban 273

Impresszum, tartalom (pdf)

73-3-4 borito

KELET-KÖZÉP-EURÓPA A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN

Ránki György: Kelet- Közép-Európa második világháborús történeti irodalmának kérdései 289

Juhász Gyula: Politikai és diplomáciatörténeti irodalom Magyarország második világháborús történetéről 312

Pintér István: Adalékok a magyar ellenállási mozgalom historiográfiájához 330

Tóth Sándor: Magyarország katonai szerepe a második világháborúban 339

W. Schumann–A. Wappler: Második világháborús történeti irodalom az NDK-ban 356

K. Jonca: A „völkerrechtliche Grossraurnordnung” elmélete, különös tekintettel a dunai és a Balkán-államokra 372

J. I. Korabljev: A szovjet történetírás a Szovjetunió részvételéről a kelet- és délkelet-európai országok új típusú fegyveres erőinek kialakításában, a második világháború idején 376

G. Zaharia, G. Unc, Р. Ilie, В. Iani: A román történetírás Közép- és Délkelet-Európának a második világháború előestéjén és a háború alatt betöltött szerepéről 379

Chr. Mihova–V. Toskova: A bolgár történetírás és a délkelet-európai nemzetközi kapcsolatok kérdése, valamint Bulgária külpolitikája a második világháború alatt 394

J. Marjanović: A jugoszláv történetírás a háborúról és a forradalomról 402

A. Faltys: A csehszlovák történetírás és a cseh határmenti területek története, 1938–1945 406

M. Pacor: Az olasz történetírás a második világháborúról a Duna völgyében és a Balkánon 411

Boros Zsuzsa: Német fogságból menekült francia hadifoglyok Magyarországon a második világháború alatt 429

C. A. Macartney: Hozzászólás a Ránki György és Juhász Gyula előadásáról folytatott vitához 437

A. Konieczny: A második világháború historiográfiája a külföldi kényszermunkások ellenállásáról a Harmadik Birodalom hadigazdálkodásában 440

J. Mirnić: A bácskai németek a Magyarországi Németek Népi Szövetsége kereteiben 443

Glatz Ferenc: A második világháborús historiográfiai konferencia főbb vitakérdései 468

 

KÖZLEMÉNYEK

Juhász Gyula: Két tárgyalás 1943 tavaszán (Feljegyzések Kállay Miklós 1943. április 1-i római és Horthy Miklós 1943. április 16–17-i klessheimi tárgyalásairól) 488

 

SZEMLE

Tanulmány a Komintern VII. Kongresszusának előkészítéséről (Fejes Judit)531

Visszaemlékezés és történelem (Megjegyzések Vas Zoltán memoárja kapcsán) (Glatz Ferenc)532

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 536

ANGOL NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÓ 546

Impresszum, tartalom (pdf)

75-2-3 borito

Jemnitz János: Kortársak a Párizsi Kommünről 1

 

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Pach Zsigmond Pál: Magyarország nyugati gyapjúszövet-importja a XV. és XVI. század közepén 24

Kiss József: Jászkunok a Rákóczi-szabadságharcban 35

Alceo Riosa: A szocialista párt és a munkásmozgalom Olaszországban (1892-től 1914-ig) 86

Mayer Mária: A skizmatikus parasztmozgalom Kárpátalján a XX. századelején 106

Ormos Mária: Bethlen koncepciója az olasz–magyar szövetségről (1927–31) 133

Glatz Ferenc–Stier Miklós: Megyei küzdelmek a gömbösi reformtörekvések körül 157

 

SZEMLE

Szűcs Jenő: „Gentilizmus”. A barbár etnikai tudat kérdése c. értekezésének vitája 188

Péter Katalin: Beszámoló a XIII. Nemzetközi Történész Kongresszus újkori szekciójának „Európa problémái a XVII. században” című vitájáról 212

Márkus László: A legújabbkori sajtótörténet kutatásának módszertanáról 224

Tolnai György: Meddig futott el a kapitalista úton a „harmadik világ”? 228

 

A MAGYAR TÖRTÉNET ÚJ SZINTÉZISÉNEK MUNKÁLATAI

A Magyarország története munkálatainak helyzetéről (Glatz Ferenc)239

 

VITA

Szabad György: A kiegyezés előtörténetéhez (Felelet Kosáry Domokos „reflexióira”) 254

Kosáry Domokos: Néhány módszertani megjegyzés egy régi válaszra 260

Jemnitz János: Ellenvetések az ellenvetésekhez (Megjegyzések Vadász Sándor könyvkritikájához) 265

Incze Miklós: A történelem valóságos nemzeti aspektusáról 269

Impresszum, tartalom (pdf)

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata