Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

74-1-2 borito

TANULMÁNYOK

Holla Ilona: A közszabadság lehanyatlása а XIII. században (A liber és libertás fogalom az

Árpád-korban). II. 1

Bónis György: Decretalis Intellecto (III. Honorius a koronajavak elidegeníthetetlenségéről) 24

Puskás Júlia: Kivándorlás Magyarországról az Egyesült Államokba 1914 előtt 32

Sarlós Béla: Az 1909. évi adóreform és a világháborús adótörvények 69

Madaras Éva: Az osztrák keresztényszociálisok a proletariátus megnyeréséért 101

Janusz Zarnowsky: A lengyel értelmiség a XX. században 119

 

KÖZLEMÉNYEK:

Pásztor Imre: A Kossuth-emigráció Bulgáriában 144

 

AZ ÚJ MAGYAR TÖRTÉNETI SZINTÉZIS ELŐMUNKÁLATAI

Makkai László: A Habsburgok és a magyar rendiség a Bocskai-felkelés előestéjén 155

Benda Kálmán: A magyar nemesi mozgalom 1790-ben 183

 

ELMÉLET ÉS MÓDSZERTAN

Georges Castellan: Lélektan és történelem 211

 

VITA

Barlha Antal: Módszertani megjegyzések az „Újabb adatok a finnugor és a magyar őstörténethez” c. cikkhez 222

 

FÓRUM

Unger Mátyás: Történelemtanításunk gondjai 230

Hozzászólások: Waczulik Margit, Vörös Károly 241

 

MŰHELY

Glatz Ferenc: Polgári fejlődés és nacionalizmus Magyarországon a XIX. században (Eszmetörténet és társadalomtörténet) 248

 

SZEMLE:

Általános törvényszerűségek és nemzeti sajátosságok a szocializmus építésében (Szabolcs Ottó) 261

Megjegyzések Benedek István Semmelweis-könyvéről (Pál Lajos) 263

 

A Történettudományi Intézet hírei 206

 

OROSZ NYELVŰ ÖSSZEFOGLALÁS 209

ANGOL NYEVŰ ÖSSZEFOGLALÁS 276

61-3 borito

TANULMÁNYOK, KÖZLEMÉNYEK

Molnár Erik: Ideológiai kérdések a feudalizmusban. – A nemzeti kérdéshez. A „haza” fogalma a feudalizmus korszakában 261

Varga János: A nemzeti nyelv szerepe a polgári fejlődésben Magyarországon 284

Sándor Vilmos: A technika fejlődése Magyarországon a kapitalizmus korában 305

Mayer Mária: A XIX. századvégi kárpátukrán agrárnépesség társadalmi szerkezetének statisztikai ábrázolása 330

Zsilák András: Az OK(b)P magyar csoportjának szerepe a Vörös Hadsereg internacionalista egységeinek szervezésében (1918–1919) 347

 

SZEMLE

A népi demokratikus korszak kutatásának állásáról (Vita a népi demokrácia történetével foglalkozó munkaközösségben) 361

Vita a jobbágyháztartások vizsgálatának módszertani kérdéseiről (R. Péter Katalin)364

A Magyar Tanácsköztársaság történetének forrásai a magyar állami levéltárakban (L. Nagy Zsuzsa)369

 

HÍREK 371

 

HATÁRAINKON TÚL

A német–magyar viszony az utolsó háborús évben és az európai biztonság. Megjegyzések Andreas Hillgruber tanulmányához (Ránki György)373

A. I. Danyilov: A történettudomány elméleti-módszertani problémái további tanulmányozásának néhány kérdéséről 378

Külföldi vendégeink 380

 

KÜLFÖLDI TÖRTÉNETI FOLYÓIRATOK REPERTÓRIUMA 381

Impresszum, tartalom (pdf)

Közelgő eseményeink

refo500-logo

Munkatársaink önálló blogjai

A hétköznapi élet története 
A tankönyvön túl

 

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata