Bár már a korábbi években is volt példa arra, hogy a MTA Történettudományi Intézete a Balkán-félsziget kutatására egy önálló szervezeti egységet hozzon létre (Balkan Center), a jelenlegi témacsoport csak 2014-ben alakult meg. A csoport úgy jött létre, hogy az intézetben már korábban is a félsziget történetével foglalkozó tapasztalt történészek mellé frissen doktorált kutatók érkeztek.

A témacsoport elnevezésében a német eredetű Délkelet-Európa kifejezés szerepel. Ennek oka, hogy a csoportban dolgozó kutatók álláspontja szerint az egykori Habsburg Birodalom és azon belül Magyarország zárta le északról a vizsgált térséget. Ez volt az a régió, amely a kontinens belseje felől nézve, utoljára érintkezett közvetlenül a félsziget népeivel és állt kölcsönhatásban azokkal. Emiatt a birodalom, ill. a magyar történelem kutatása nélkül nem lehet teljes a félsziget múltjának megismerése sem. Mivel a Balkán kifejezésbe értelmezésünk szerint nem fér bele a Habsburgok monarchiája, ezért a Délkelet-Európa fogalom fedi le azt a térséget, amellyel a témacsoport munkatársai foglalkoznak.

A témacsoport egyedülállónak tekinthető a MTA TTI szervezeti egységei között, mivel elsődleges kutatási profilja nem a magyar történelem és nem egy történelmi korszak. A témacsoport kutatásainak középpontjában egy történeti–földrajzi régió áll (kronologikus korlátok nélkül), amely számos országnak ad(ott) otthont és ahol több nemzet és nép, ill. számos nagy felekezet él. Ennek megfelelően a kutatói munka alapvető forrásai és szakirodalma nem a magyar, vagy valamely világnyelv, hanem a helyi kis nemzeti nyelveken íródtak.

A témacsoport tagjai a világnyelvek (angol, francia, német és orosz) és klasszikus nyelvek (latin, ógörög) mellett cseh, szlovák, szlovén, horvát, szerb, bolgár, román és albán nyelvismerettel rendelkeznek, amely a közeljövőben várhatóan kibővül még az olasszal és törökkel is (a modern görög és az oszmánli nyelv egyelőre hiátus marad). Mindez azt jelenti, hogy a legtöbb vonatkozó történeti probléma kutatásának nincs nyelvi akadálya. A nyelvismeretből következően a témacsoport munkatársai elsősorban Szlovénia, Horvátország, Bosznia-Hercegovina, Szerbia, Montenegró, a két Jugoszlávia, Macedónia, Bulgária, Albánia és Koszovó történelmével foglalkoznak.

Bár van példa arra, hogy egy-egy kérdés kapcsán kisebb közép- és kora újkori kutatómunkára is szükség van, a csoport történészeinek érdeklődése mégis elsősorban a 19–20. századra irányul. E hosszú periódusban összehasonlító módon, és elsősorban levéltári kutatásokra támaszkodva vizsgálja a nemzetek kialakulásának sajátosságait, az államiság kérdéseit, az államépítés különböző fázisait és problémáit, a klasszikus államközi (diplomáciai) kapcsolatokat, az általános gazdaság- és társadalomtörténeti kérdéseket, a migrációt, az I. világháború történetét (délszláv és román térségek) és egyéb kurrens kutatási trendeket. Foglalkozik továbbá elméleti és módszertani problémákkal (nacionalizmusok, humanitárius intervenció, a térségben alkalmazható gazdasági és társadalmi modellek; mikrotörténelem, nemzeti historiográfiák), ill. ezek kritikájával is. Az évfordulók kapcsán törekszik arra, hogy eddig nem vizsgált kérdésekre is felhívja a figyelmet, vagy az eddig is kutatott problémákat új megközelítésben mutassa be (legutóbb az I. világháború volt ilyen). Különösen fontos a félsziget muszlim népei nemzetté válásának kutatása, a két Jugoszlávia történetének megismerése és (Ausztria–)Magyarország balkáni kapcsolatainak a rekonstruálása.

A témacsoport nemcsak állami vagy nemzeti keretekben gondolkodik. Egy-egy történelmi problematikát kisebb léptékekben is vizsgál: egy család, személy vagy társadalmi réteg (akár a nők és gyerekek) történetén keresztül; egy város vagy egy kisebb térség vizsgálatán keresztül (Vajdaság, Skopjei szandzsák); esetleg egyes egyházszervezetek tanulmányozásával.

Mivel az egyetemes történelem kutatásában ma már alapvető elvárás az inter- és multidiszciplináris munka, ezért a rokon társadalomtudományok módszertanának segítségül hívása mellett a csoport munkatársai gyakran dolgoznak együtt más tudományágak képviselőivel. Eddig elsősorban az etnikai térképészet hazai művelőivel sikerült új közös műhelyt teremteni. 

                A témacsoport kiemelten vizsgálja Magyarország és a magyar történelem délkelet-európai vonatkozásait. Érdeklődési köréből fakadóan az Európában egyedülálló 800 éves horvát–magyar együttélés, a magyar–román (és bizonyos fokig a magyar–szlovák) történeti kapcsolatok, az 1918 előtti magyar imperialista elképzelések, az 1918 utáni magyar–jugoszláv kapcsolatok és tudománytörténeti kérdések kutatása mellett törekszik arra, hogy a vonatkozó magyar nyelvű forráskorpuszt a nemzetközi szakirodalommal megismertesse, illetve forrásfeltárások és forrásfeldolgozások segítségével tovább bővítse. Ennek egyik első nagy feladata lenne Burián István és Thallóczy Lajos naplóinak kritikai kiadása.  

                A kurrens kutatások az intézeti támogatás mellett alapvetően OTKA, Bolyai Ösztöndíj és egyéb más pályázati támogatások segítségével folynak. Mivel a vizsgálódások központjában a félsziget nemzeteinek és népeinek történelme áll, a csoport törekszik arra, hogy a régió minél több kutatóintézetével és egyetemével, ill. azok munkatársaival munkakapcsolatba kerüljön és kutatási eredményeit az egyes nemzeti történetírásokkal is megismertesse. Ennek megfelelően a témacsoport tagjai számos nemzetközi konferencián vesznek részt és arányait tekintve kiemelten magas számban publikálnak idegen nyelven. A külföldi intézetek közül a Bolgár Tudományos Akadémiával a legszorosabb a kapcsolat.

A témacsoport munkatársai a fenti kutatások mellett több intézeti folyóirat szerkesztőségében is tevékenykednek (Hungarian Historical Review, Történeti Földrajzi Közlemények, Világtörténet), számos nemzetközi kutatócsoportnak és tudományos intézetnek a tagjai (Bolgár–Magyar Akadémiai Történész Vegyesbizottság, Albanien Institut, Szerb–Magyar Akadémiai Vegyesbizottság, Magyar–Román Akadémiai Történész Vegyesbizottság, Hrvatski institut za povijest), intézetvezetők (Sokcsevits Dénes a Balassi Intézet – Zágrábi Magyar Intézet igazgatója) de rendelkeznek egy saját külföldi könyvsorozattal is (Edition Ungarische Geschichte – a berlini Ost-Europa-Zentrum Verlag gondozásában).

                Végezetül fontosnak tartjuk, hogy a magyar történelem vonatkozó forrásainak külföldi megismertetése és a magyar történelemkutatások eredményeinek külföldi terjesztése mellett a hazai történésztársadalmat is inspiráljuk arra, hogy a magyar történelmet regionális, összehasonlító szemléletben is vizsgálja és munkája során a szomszédos országok történészeinek a munkáira is támaszkodjon.  

Vezető kutatók: Ö. Kovács József és Horváth Gergely Krisztián

Az MTA BTK és a Nemzeti Emlékezet Bizottsága közötti, 2014. szeptember elsejétől érvényes, öt évre szóló megállapodás szerint elindult szakmai munka (kutatás, műhelytanácskozás, konferencia, publikáció) során a vidéken élő kutatótársakkal együtt építjük ki a munkacsoportokat.

Kutatásaink súlypontját az 1940-es évektől bekövetkezett struktúraváltoztató jelentőségű társadalomtörténeti események vizsgálatára helyezzük. A radikális állami beavatkozások következtében megindult változások, illetve az azokat átélő, adott esetben elszenvedő emberekkel történtek vizsgálatában különös jelentőséget kapnak a vidéki Magyarország konkrét tereihez és időkeretéhez kötött, az összehasonlítást tudatosan alkalmazó kutatások.

A következő résztémák szerepelnek a célkitűzésekben: szovjetizálás; iparosítás és kollektivizálás; elit- és tulajdonváltás; állami erőszak és társadalmi reakciók; egyéni és kollektív traumák; a vidéki ,,középosztály" utótörténetei; munkavállalás, munkakultúra; demográfiai viselkedés és devianciák; erkölcs, hagyomány, közösségformák; egyházi társadalom; iskolai szocializáció; közegészségügy és tömegkommunikáció; a paraszti társadalom ön- és idegenképének változásai; ,,kivetkőzés"; a nómenklatúra társadalomtörténete; a ,,kisemberek" mindennapi stratégiáinak kutatása (ellenállás és alkalmazkodás, mobilitás, felhalmozás, második gazdaság).

image002 More modoque. Festschrift für Miklós Maróth zum siebzigsten Geburtstag (Szerk. Fodor Pál)
Die Wurzeln der europäischen Kultur und deren Rezeption im Orient und Okzident
ISBN 978-615-513-306-0
Budapest, 2013
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
ELFOGYOTT
Ára: 8900 Ft
További információk
image006 Az Esterházy család és a magyarországi művelődés (Szerk. Knapp Éva és Tüskés Gábor)
ISBN 978 963 9627 57 4
Budapest, 2013
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
ELFOGYOTT
Tartalomjegyzék
image004 PAKSA RUDOLF
Magyar nemzetiszocialisták. Az 1930-as évek új szélsőjobboldali mozgalma, pártjai, politikusai, sajtója
ISBN 9789632762326
Budapest, 2013
MTA BTK Történettudományi Intézet
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3480 Ft
További információk
image010

Matthias BEL: Notitia Hungariae novae historico-geographica. Comitatuum ineditorum. Tom. 2. (Szerk. Tóth Gergely)
ISBN 978-963-631-217-6
Budapest, 2012
MTA Történettudományi Intézet–Magyar Országos Levéltár

ELFOGYOTT
Ára: 7980 Ft

image008 Sátoraljaújhely
Magyar várostörténeti atlasz, 2.
(CD-melléklettel)
(Szerk. Tringli István)
ISBN 9789639627444
Budapest, 2011
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
MEGRENDELHETŐ
Ára: 6000 Ft
thalloczy borito k

Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker (Hrgb. Dževad Juzbašić, Imre Ress)
ISBN 978 963 9627 37 6
Sarajevo-Budapest, 2010
MTA TTI és a Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia Történeti Intézetének közös kiadása
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft

image015

Relationes Missionarium de Hungaria et Transilvania (1627-1707): Misszionáriusok jelentései Magyarországról és Erdélyről (1627-1707)
(Szerk. Tóth István György)
Roma-Budapest, 1994
ISBN 963-8312-17-3
MEGRENDELHETŐ
Ára: 680 Ft

tigy borito k Litterae Missionariorum de Hungaria et Transilvania (1572-1717) I-IV., V.
(Szerk. Tóth István György)
ISSN 1218 8832
Roma-Budapest, 2002-2005, 2008
MTA Történettudományi Intézete és a Római Magyar Akadémia közös kiadása
MEGRENDELHETŐ
Ára: kötetenként 3000 Ft
image017

Politics and Culture in the Age of Joseph II
(Szerk. Szabo, Franz A.J./Szántay, Antal/Tóth, István György)
MTA Történettudományi Intézet
Budapest, 2005
ISBN: 963 9627 02 X
ELFOGYOTT
Ára: 2400 Ft

 tuskes borito TÜSKÉS GÁBOR
Hagyomány és kritika
Könyvek, könyvbírálatok a kora újkori európai irodalom
és művelődés történetéhez
ISBN 978 963 9627 64 2
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2013
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2400 Ft
Tartalomjegyzék
 borito Regions Borders Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th–21st Centuries
Collected Studies
(Szerk. Penka Peykovska, Demeter Gábor)
ISBN 978 963 9627 61 1
MTA BTK Történettudományi Intézet
Sofia–Budapest, 2013
ELFOGYOTT
További információk

borito Bulgaria and Hungary

Bulgaria and Hungary at War (1912–1918)
Collected Studies
(Szerk. Penka Peykovska, Demeter Gábor)
ISBN 978 963 9627 62 8
MTA BTK Történettudományi Intézet
Sofia–Budapest, 2013
ELFOGYOTT

Tovább információk
borito honfoglalas honlap A honfoglalás kor kutatásának legújabb eredményei
Tanulmányok Kovács László 70. születésnapjára
(Szerk. Révész László, Wolf Mária)
ISBN 978 963 306 241 8
ISSN 2062-9877
Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék, MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Martin Opitz Kiadó
Szeged, 2013
ELFOGYOTT
További információk
  TÓTH BENEDEK
Médiumok és valóságaik
Egy rendszerelvű médiaelmélet vázlata
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 68 0
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1200 Ft
További információk
 kulturakozv borito A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945.
Tanulmányok
(Szerk. Paál Vince)
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 69 7
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
Ára: 800 Ft
További információk
 Ellebodius borito kiajanlas

NICASIUS ELLEBODIUS
In Aristotelis librum de Poetica Paraphrasis et Notae
(Szerk. Mayer Gyula)
Közreadja Maurer Zsuzsanna
Értekezések a magyarországi latinság köréből sorozat
ISBN 978 963 279 811 0
Typotex
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft
További információk

borito Bethlen honlapra VARSÁNYI KRISZTINA
"Hírlik, hogy Bethlen..." Bethlen Gábor fejedelem a Német-római Birodalom korabeli nyilvánossága előtt német nyelvű nyomtatványok tükrében
Médiatudományi Könyvek sorozat
(Koltay A.–Klestenitz T., sorozatszerk.)
ISBN 978 963 9627 77 2
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
További információk
 Paulerkotet borito Pauler Ákos filozófiája
(Szerk. Frenyó Zoltán)
ISBN 978 963 508 786 0
MTA BTK Filozófiai Intézet
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 2000 Ft
További információk
  "Ezt köztünk! Isten áldja!" Széchenyi István válogatott levelei
(Szerk. és ford. Kovács Henriett, Körmendy Kinga, Mázi Béla, Oplatka András)
ISBN 978 963 9627 82 6
MTA BTK Történettudományi Intézet
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 4990 Ft
További információk
 borito Szent Korona honlaprajav PÁLFFY GÉZA
A Szent Korona Sopronban. Nemzeti kincsünk soproni emlékhelyei
ISBN 978 963 8327 37 6
MTA BTK Történettudományi Intézet és MNL Soproni Levéltár
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 1800 Ft
További információk
 Smuk borito honlapra

SMUK PÉTER
A politikai diskurzusok alkotmányjogi szerkezete
A demokratikus közvélemény kialakulásának alkotmányos garanciái – európai standardok és közép-európai kihívások
ISBN 978-963-9627-83-3
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2014

MEGRENDELHETŐ
További információk

 Avarok pusztai borito Avarok pusztái
Régészeti tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára
(Szerk. Anders Alexandra, Balogh Csilla, Türk Attila)
ISBN 978-963-9987-13-5
ISSN 2060 6370
MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoport, Martin Opitz Kiadó
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
További információk
 borito Sopronorszgyul honlapra Egy új együttműködés kezdete
Az 1622. évi soproni koronázó országgyűlés
(Szerk. Dominkovits Péter, Katona Csaba)
ISBN 978-963-8327-38-3
ISSN 2064
MTA BTK Történettudományi Intézet és MNL Soproni Levéltár
Sopron–Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk
 ostortenet borito honlap Magyar Őstörténet Tudomány és hagyományőrzés
(Szerk. Sudár Balázs, Szentpéteri József, Petkes Zsolt, Lezsák Gabriella, Zsidai Zsuzsanna)
MTA BTK MŐT Kiadványok 1.
(Vásáry István, Fodor Pál sorozatszerk.)
ISBN 978-963-9627-87-1
ISSN 2064-9918
MTA Bölcsészettudományi Központ
Budapest, 2014
ELFOGYOTT
További információk
Erdélyi okmánytár borító

Erdélyi okmánytár IV. (1360-1372)
Oklevelek, levelek és más írásos emlékek Erdély történetéhez
Jakó Zsigmond kéziratát szerkesztette és kiegészítette Hegyi Géza és W. Kovács András
ISBN 978-963-9627-88-8
ISSN 0073-4055
MTA BTK TTI és a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára
Budapest, 2014
MEGRENDELHETŐ
Ára: 3600 Ft
További információk

 

 media borito kis

A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai
Tanulmányok
(Szerk. Klestenitz Tibor)
ISBN: 978-963-9627-91-8
ISSN: 2064-5597

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk

 Fodor angol borito1 jpg kis

FODOR PÁL

The Unbearable Weight of Empire
The Ottomans in Central Europe. A Failed Attempt at Universal Monarchy (1390-1566)
ISBN 978 963 9627 93 2
MTA BTK TTI
Budapest, 2015

ELFOGYOTT
Ára: 2500 Ft

További információk


 

 Navratyil borito 1 kiajanlo  

NAVRATYIL ZOLTÁN
Gondolatok névjogról, szólásszabadságról
ISBN 978 963 9627 97 0
ISSN 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2015


MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft
További információk
 borhi borito1 e mail

BORHI LÁSZLÓ
Nagyhatalmi érdekek hálójában
Az Egyesült Államok és Magyarország kapcsolata a második világháborútól a rendszerváltásig
ISBN 978 963 276 258 6
OSIRIS KIADÓ és MTA BTK TTI
Budapest, 2015
Budapest, 2018


MEGRENDELHETŐ
Ára: 4980 Ft
További információk

 

 BuzasiE PalffyG EhrenspiegelKotetBorito email

ENIKŐ BUZÁSI–GÉZA PÁLFFY
Augsburg–Wien–München–Innsbruck
Die frühesten Darstellungen der Stephanskrone und die Entstehung der Exemplare des Ehrenspiegels des Hauses Österreich. Gelehrten- und Künstlerbeziehungen in Mitteleuropa in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts
ISBN 978 963 416 008 3
MTA BTK TTI
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft
További információk

 kosáry 1 b1kicsi

KOSÁRY DOMOKOS–KULCSÁR KRISZTINA–SZAKÁLY ORSOLYA
Bevezetés Magyarország történetének forrásaiba és irodalmába I. Általános rész 4. Városi, mezővárosi és községi levéltárak és forrásközlések I-II. kötet
ISBN: 978 963 9627 99 4
MNL OL és MTA BTK TTI
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ
Ára: 8900 Ft (I-II. kötet)
További információk

 mindszenty I B 1

BALOGH MARGIT
Mindszenty József I–II.
ISBN: 978 963 416 002 1ö
MTA BTK TTI
Budapest, 2015
ELFOGYOTT
További információk

 

mediatorteneti borito1 honlapra

KLESTENITZ TIBOR–SZ. NAGY GÁBOR
Médiatörténeti tanulmányok 2014
ISBN: 978 963 416 018 2
ISSN: 2064 5597
NMHH Médiatudományi Intézet–MTA BTK
Budapest, 2015

MEGRENDELHETŐ

Ára: 2300
További információk

 Frenyo borito1 kicsi

FRENYÓ ZOLTÁN
Korfordulón – Filozófiai tanulmányok
ISBN: 978 963 416 015 1
MTA BTK Filozófiai Intézet
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ

Ára: 2800 Ft

romer borito1 email KERNY TERÉZIA–MIKÓ ÁRPÁD (szerk.)

Archaeologia és műtörténet – Tanulmányok Rómer Flóris munkásságáról születésének 200. évfordulóján
ISBN: 978 963 416 021
MTA BTK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3500 Ft

További információk

 B1 kicsi

MATTHIAS BEL: Notitia Hungariae novae historico geographica. Comitatuum Ineditorium. Tom. 3. (Szerk. TÓTH GERGELY)
ISBN: 978 963 416 023 6
MTA BTK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4800 Ft

További információk

 

BERTÓK KRISZTINA (szerk.)
Coronatus in regem Hungariae... – A magyar uralkodókoronázások érmei
ISBN: 978 615 520 950 5
Erdélyi Nemzeti Történeti Múzeum és Magyar Nemzeti Múzeum
Kolozsvár–Budapest, 2016


MEGRENDELHETŐ
Ára: 4900 Ft

További információk

 Sztmarton Borito1 kicsi

TÓTH FERENC–ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS (szerk.)
Via Sancti Martini – Szent Márton útjai térben és időben
ISBN: 978 963 416 047 2
MTA BTK TTI
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3990 Ft

További információk

Maczó B1 kicsi

MACZÓ FERENC
Az utolsó magyar királykoronázás – IV. Károly és Zita királyné koronázási ünnepsége Budapesten 1916 végén
ISBN: 978 963 416 146 2
MTA BTK TTI
Budapest, 2018

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft

További információk

 

 

 

 

 

 klima borito1 kicsi

KLIMA LÁSZLÓ
Jürkák, tormák, merják – Szemelvények a finnugor nyelvű népek történetének korai forrásaiból

ISBN: 978 963 416 037 3
MTA BTK
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4500 Ft

További információk

 

 

Buzasi borito1 kicsi

BUZÁSI ENIKŐ
Források a magyarországi, erdélyi, valamint magyar megrendelésre dolgozó külföldi művészek bécsi akadémiai tanulmányaihoz (1726–1810)
ISBN: 978 615 5133 11 4
MTA BTK Művészettörténeti Intézet
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4200 Ft

További információk

 TóthG B1 kicsi

TÓTH GERGELY
Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban (16–18. század)
ISBN: 978 963 416 042 7
MTA BTK TTI
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2800 Ft

További információk

 Vidéktörténet ÉVKÖNY 2016 B1 kicsi

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN (főszerk.)
Vidéktörténet I. – Életvilágok és társadalmi gyakorlatok a 18–20. században
ISBN: 978 963 416 048 9
ISSN: 2498 8804
MTA BTK
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2490 Ft

További információk

 

 Gazdasag borito1 kicsi

KÖVÉR GYÖRGY–POGÁNY ÁGNES–WEISZ BOGLÁRKA (főszerk.)
Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2016 – Válság–Kereskedelem
ISSN: 2498 8634
MTA BTK, Hajnal István Alapítvány
Budapest, 2016

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3480 Ft

További információk

 Valtoallitas B1 kicsi

CSIKÓS GÁBOR–KISS RÉKA–Ö.KOVÁCS JÓZSEF (szerk.)
Magyar Vidék a 20. Században – Váltóállítás – Diktatúrák a vidéki Magyarországon 1945-ben
ISBN: 978 963 416 053 3
ISSN: 2498 9118
MTA BTK, Nemzeti Emlékezet Bizottsága
Budapest, 2017

ELFOGYOTT
Ára: 5000 Ft

További információk

 Zeidler borito1 kicsi

ZEIDLER MIKLÓS (összeáll.)
A magyar békeküldöttség naplója. Neully – Versailles – Budapest (1920)
ISBN: 978 963 416 072 4
MTA BTK Történettudományi Intézet
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 4900 Ft

További információk

Szp Bacskai Borito1 kicsi

BÁLINT MARIANNA – SZENTPÉTERI JÓZSEF (szerk.)
Saulusból Paulus – Fémkeresővel a régészek oldalán
ISBN: 978 963 416 058 8
MTA BTK – Hajdúsági Múzeum
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3500 Ft

További információk

 Velemenysajto borito1 kicsi

KLESTENITZ TIBOR–PAÁL VINCE (szerk.)
A véleménysajtótól a tömegsajtóig – Fejezetek a magyar újságírás történetéből
ISBN: 978 963 416 083 0
ISSN: 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2017

ELFOGYOTT
Ára: 2300 Ft

További információk

Bel4cimlap illusztracionak kicsi

MATTHIAS BEL (BÉL MÁTYÁS)
Notitia Hungariae Novae Historico Geographica – Comitatum Ineditorum Tom. 4. In Quo Continentur Comitus Alba Regialis, Tolnensis, Simigiensis et Baranyiensis (szerk. TÓTH GERGELY)
ISBN: 978 963 416 087 8
MTA BTK TTI – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 2990 Ft

További információk

 ujvari borito1 kicsi

UJVARI HEDVIG
Kommunikációs csatornák – Magyar-német-zsidó kulturális metszéspontok a dualizmus kori Magyarországon
ISBN: 978 963 416 091 5
ISSN: 2064-5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
Ára: 3000 Ft

További információk

Kappanyos2 borito1 kicsi

KAPPANYOS ANDRÁS (szerk.)
E nagy tivornyán – Tanulmányok 1916 mikrotörténelméről
ISBN: 978 963 416 089 2
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
3200 Ft

További információk

 Borito 1 kicsi

KÖVÉR GYÖRGY – POGÁNY ÁGNES – WEISZ BOGLÁRKA (főszerk.)
Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv 2017–2018, Hitel – Bank – Piac
ISSN: 2498 8634
MTA BTK – Hajnal István Alapítvány

Budapet, 2018
MEGRENDELHETŐ
3400 Ft

További információk

Vasvar Borito1 kicsi

TÓTH FERENC – ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS (szerk.)
A szentgotthárdi csata és a vasvári béke. Oszmán terjeszkedés – európai összefogás
ISBN: 978 963 416 093 9
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2017

MEGRENDELHETŐ
4290 Ft

További információk

 

 

 

 

 

 Notitia V borito 1 kicsi

MATTHIAS BEL (BÉL MÁTYÁS)
Notitia Hungariae Novae Historico Geographica – Comitatuum Ineditorum Tom 5. In Quo Continentur Comitatus Sarosiensis, Zempliniensis, Ungváriensis et Bereghhiensis (szerk. TÓTH GERGELY ISTVÁN)
ISBN: 978 963 416 131 8
MTA BTK TTI – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Budapest, 2018

MEGRENDELHETŐ
2990 Ft

További információk

 Cieger borito1 kicsi

CIEGER ANDRÁS
1867 szimbolikus világa – Tanulmányok a kiegyezés koráról
ISBN: 978 963 416 140 0
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont TTI
Budapest, 2018

ELFOGYOTT
3900 Ft

További Információk

 KecskesG borito1 kicsi

KECSKÉS D. GUSZTÁV (szerk.)
Brüsszelből tekintve – Titkos NATO-jelentések az átalakuló Kelet-Európáról, 1988–1991
ISBN: 978 963 416 141 7
MTA BTK – RETÖRKI
Budapest, 2018

MEGRENDELHETŐ
2500 Ft

További információk

VorosB borito1 kicsi

VÖRÖS BOLDIZSÁR
Eszmék, eszközök, hatások – Tanulmányok a magyarországi propagandáról, 1914–1919
ISBN: 978 963 416 133 2
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2018

ELFOGYOTT
2900 Ft

További információk

 

 

 

 

 

 

 media 2018 B1 kicsi

KLESTENITZ TIBOR – PAÁL VINCE (szerk.)
Médiatörténeti tanulmányok 2018
ISBN: 978 963 416 154 7
ISSN: 2064 5597
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2018

MEGRENDELHETŐ
2900 Ft

További információk

Glant Szent Korona 241x300 kicsi

GLANT TIBOR
A Szent Korona amerikai kalandja és hazatérése
ISBN: 978 963 318 767 8
ISSN: 2060-4084 (Amerika tegnap és ma)
Debreceni Egyetemi Kiadó – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2., javított kiadás)
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
3200 Ft

További információk

Nagy Sandor konyvborito 1 kicsi

NAGY SÁNDOR
„Engesztelhetetlen gyűlölet” – Válás Budapesten (1850–1914)
ISBN: 978 615 5635 09 0
ISSN: 2060-1077
ISSN: 2630-9149
Budapest Főváros Levéltára – MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
2900 Ft

További információk

 

Videktort2019 B1 kicsi

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN (szerk.)
Vidéktörténet 2. – Területi-társadalmi törésvonalak és a boldogulás útjai
ISBN: 978 963 416 161 5
ISSN: 2498-8804
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
2900 Ft

További információk

 Kecskemet Atlasz B1 kicsi

SÁROSI EDIT – SZILÁGYI MAGDOLNA – SZILGYI ZSOLT
Kecskemét – Magyar Várostörténeti Atlasz 7.
ISBN: 978 963 318 152 3
ISSN: 2498-7166
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet – Kecskeméti Katona József Múzeum
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
5000 Ft

További információk

gyoni B1 kicsi

GYÓNI GÁBOR
A magyarok korai története a honfoglalásig – Források és Tanulmányok 3.
ISBN: 978 963 416 167 7
ISSN: 2498 8472
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Magyar Őstörténeti Témacsoport
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
3500 Ft

További információk

 Koszeg kicsi

BARISKA ISTVÁN (összeáll.)
Kőszeg – Magyar Várostörténeti Atlasz 6.
ISBN: 978 963 416 130 1
ISSN: 2498 7166
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
6000 Ft

További információk

 

Korszakhatar B1 kicsi

B. SZABÓ JÁNOS – FODOR PÁL (szerk.)
Új korszak határán – Az európai államok hadügye és hadseregei a mohácsi csata korában
Mohács 1526–2026. Rekonstrukció és emlékezet
ISBN: 978 963 416 181 3
ISSN: 2676 895X
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
3490 Ft

További információk

Gazdtort B1 kicsi

KÖVÉR GYÖRGY – POGÁNY ÁGNES – WEISZ BOGLÁRKA (szerk.)
Uradalom – Vállalat
Magyar Gazdaságtörténeti Évkönyv
ISSN: 2498-8634
MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Budapest, 2019

MEGRENDELHETŐ
3400 Ft

További információk

       

A témacsoport feladata a kurrens történeti bibliográfia elkészítése. A kurrens történeti bibliográfia 1956 és 1984 között a Századokban jelent meg, tematikus-kronologikus bontásban adva közre az előző év vagy félév történeti irodalmának címleírásait. 1985 és 1993 között önálló kötetekben jelent meg, ekkor azonban összegyűjtése és publikálása megszakadt. A néhány fős témacsoport feladata visszamenőleg elkészíteni az 1994-től eltelt időszak történeti bibliográfiáját, és éves bontásban közzétenni azt az intézet honlapján.

A Jelenkortörténet témacsoport tagjai elsősorban Magyarország második világháború utáni történetét kutatják. Kutatásaik középpontjában két nagy témakör áll: a nemzetközi kapcsolatok története és az 1945 utáni, különösen a Kádár-korszak társadalomtörténete. A témacsoport tagjai több nemzetközi összehasonlító projektben vesznek részt, melyeket az OTKA mellett számos nemzetközi kutatási alap és intézmény is támogat (pl. European Network Remembrance and Solidarity (ENRS), Visegrad Fund, Fulbright Program, Woodrow Wilson Center, Zentrum für Zeithistorische Forschung – Potsdam). A témacsoport fontos feladatának tartja, hogy fórumot teremtsen a magyar és kelet-közép-európai jelenkortörténet kutatóinak hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezésével. A témacsoport 2012-ben konferencia-sorozatot indított a hazai és nemzetközi jelenkortörténet fontos kérdéseinek megvitatására és annak érdekében, hogy új kutatási irányokat jelöljön ki. (Első eseménye a 2012. október 9-én megrendezett és nagy érdeklődést kiváltó A kollaboráció és az ügynökkérdés tudományos kutatása című konferencia volt. A következő jelenkor-történeti konferencia 2012. december 14-én kerül megrendezésre Kollektivizálás és állami erőszak címmel. Az egyes konferenciák anyagára építve 2013-tól tanulmánykötet-sorozat jelenik meg.

Közelgő eseményeink

Nincsenek események

refo500-logo