+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

Hornyák Árpád

Hornyák Árpád

Hornyák, Árpád
Hornyák Árpád
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/4262
E-mail: hornyak.arpad@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/262

Email: hornyak.arpad@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Diplomatic Relations of Hungary and Yugoslavia, 1918–27” (2001)

Research Field: Hungarian-Yugoslavian diplomatic relations in the 20th century;
The Balkans in the 19–20th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Darmstadt, 1971. 06. 21.

VÉGZETTSÉG

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1991–1996)

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Bölcsészettudományi Kar, politológia specializáció (1994–1996)

Janus Pannonius Tudományegyetem (Pécs), Bölcsészettudományi Kar, Újkori és Modernkori Történeti Tanszék PhD program (1996–1999)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2001). Téma: Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok, 1918–1927

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

PTE Történettudományi Intézet, Modernkori Történeti Tanszék (2002–2011) tudományos munkatárs (2002–2004), egyetemi tanársegéd (2005–2006), egyetemi adjunktus (2007–2011)

MTA–PTE Magyarország, Európa és Ibero-Amerika Kutatócsoport (2007–) tudományos segédmunkatárs

MTA Történettudományi Intézete (2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs 

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Történelmi Társulat (titkár)

Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete

Magyar Szociológia Társaság (Etnikai Kisebbségkutatói Szakosztály)

A Balkán története és kultúrája kutatócsoport (Pécsi Akadémiai Bizottság)

Magyar–Bolgár Történész Vegyes Bizottság

Društvo istoričara Srbije

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Abay Neubauer Gyula Díj (2002)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Fórum Könyvkiadó, Novi Sad, 2004. 350.

Recenziók:
Századok, (2005) 6. 1589–1593 (Pritz Pál)
Múltunk, (2005) 4. 227–234. (Harsányi Iván)
Híd (Újvidék), (2004) szeptember, 96–99. (Bálint István)
The Slavonic and East European Review, 84.  (1 January 2006) 1. 167–168. (Thomas Lorman)
Historicky časopis, (2006) 1. 152–154. (Miroslav Michela)
Südost-Forschung, (2004/2005) Band 63/64. 573–576. (Szabolcs Varga)

2. Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Milan Glibonjski visszaemlékezései. Fordította, a bevezetőt, a jegyzeteket és a névmutatót írta, a kötetet szerkesztette Hornyák Árpád. Pécs Története Alapítvány, Pécs, 2006. 153.

Recenziók:
Soproni Szemle, (2007) 2. 214–216. (Tóth Imre)
Levéltári Szemle, (2007) 2. 84–86. (Bódi Zsuzsanna)

3. Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Bocz Nyomda és Kiadó, Pécs, 2010. 192.

4. A jugoszláv külpolitikai gondolkodás magyarságképe 1918–1945. Limes, (2008) 2. 63–74.

5. A Balkán összefogás gondolatának történeti fejlődése a 19. század második és a 20. század első felében. Limes, (2008) 4. 7–27.

6. Délszláv rendezési tervek és területi követelések a második világháborúban. Századok, (2007) 1. 57–86.

7. Jugoslavenski teritorijalni zahtjevi prema Mađarskoj i susjednim zemljama i planovi za njihovu primjenu nakon Drugog svjetskog rata. Časopis za suvremeni povijest, (2010) 1. 23–55.

8. Szántó Gábor és a jugoszláviai magyar hűségmozgalom. Aracs, 9. (2009) 2. 23–32.

9. Die in Jugoslavien lebende ungarisches Minderheit in der ungarische Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919–1938). In: Razprave i gradivo. Revija za narodnosna vprašanja. Ljubljana, 2007. 53–54. 322–339.

10. A kettősbirtokosság intézménye a magyar–jugoszláv határon a két világháború között különös tekintettel a Muravidékre és a Dráva mentére. Muratáj, (2007) 1–2. 107–123.

PUBLIKÁCIÓS LISTA HIVATKOZÁSOKKAL

1999

A magyar–jugoszláv határ kialakulása az I. világháború után. In: Történelem Doktori Program. Kutatási Füzetek 5. Pécs, 1999. 51–74.

2000

A belgrádi konvenció. In: Világtörténet, (2000) 2. 74–84.

Tóth, A.: Tzv. „odborářský“ kabinet Gyuly Peidla v Maďarsku a politika Nejvyšší rady pařížské mírové konference (srpen 1919). Moderní dějiny – Sborník k dějinám 19. a 20. století.  [Modern History – Studies into 19th and 20th Century History.] 13, Praha, Historický ústav Akademie věd České republiky,  2004. p. 149.

A határkérdés Magyarország és az SHS Királyság között az első világháború után. In: Határok és Régiók. Szeged, 2000. 161–169.

A magyar–jugoszláv határ kialakulása az első világháború után, különös tekintettel a Muravidékre. In: A Mura mente és a trianoni békeszerződés. Lendva, 2000. 80–94. [Lendvai Füzetek 17.]

Sajti Enikő: Impériumváltások, revízió, kisebbség. Magyarok a Délvidéken 1918–1947. Napvilág Kiadó, Bp., 2004. p. 13.
Göncz László: A muravidéki magyarság, 1918–1941. Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet, Lendva, 2001. p. 66–67.
Göncz László: Muravidék, 1919. A proletárdiktatúra időszaka a Mura mentén és a vidék elcsatolása. Vasi Szemle, (2001) p. 2. 20. j.,
p. 2. 21. j.
Wikipédia.

A belgrádi konvenció. Muratáj, (2000) 2. 105–113.

2001

A délszláv állam megalakulása. In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Pécs, 2001. 199–214.

A Szerb–Horvát–Szlovén Királyság és IV. Károly első puccskísérlete 1921-ben. Századok, (2001) 5. 1183–1201.

Baja, Bácska, Baranya. Szerb követelések a békekonferencián. Rubicon, (2001) 8–9. 57–61.

A Balkán szerződéses viszonyai 1876–1996. Világtörténet, (2001) 2. 97–99.

2002

A muravidéki magyarság 1918–1941. Lendva, 2001. Regio, (2002) 4. 365–369. [Recenzió.]

A Bácska határainak változása 1919–1920-ban. In: „…ahol a határ elválaszt”. Balassagyarmat, 2002. 528–537.

2003

A magyar jóvátétel rendezésének és az 1924. évi népszövetségi kölcsön megszerzésének balkáni (jugoszláv) vonatkozásai. In: Ablak a Balkánra. Pécs, 2003. 107–133.

A magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság. Századok, (2003) 6. 1308–1331.

Jugoslovensko–mađarski diplomatski odnosi 1918–1927. Istorija, 20. (2003) 2. 77–99.

Gojko Malović: Optiranje srpske i mađarske manjine između dva svetska rata. In: Srpsko-mađarski odnosi kroz istoriju. Zbornik radova, Novi Sad, 2007. p. 379.

2004

Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok 1918–1927. Novi Sad, 2004. 350.

Szávai Ferenc: Az Osztrák–Magyar Monarchia felbomlásának következményei. Az államutódlás vitás kérdései. (Pannónia Könyvek.) Pécs, 2004. p. 204.
Majoros István: Párizs Balkán politikájáról a XX. század első évtizedében In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Hungarovix Kiadó, Bp., 2005. p. 195.
Pritz Pál: A nagyhatalmak és Magyarország a két háború között. In: Az a „rövid” 20. század Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2005. p. 157.
Pritz Pál: Bethlen István 1940. évi emlékirata a várható békefeltételekről. In: Az a „rövid” 20. század Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2005. p. 193.
Pritz Pál: Gratz Gusztáv Bethlen Istvánról In: Az a „rövid” 20. század Történetpolitikai tanulmányok. Magyar Történelmi Társulat, Bp., 2005. p. 203.
Schuller Balázs: Impériumváltás a Zsil völgyében. Bányászati és Kohászati Lapok – Bányászat, 138. 3. p. 37.
Trianon. Szerk. Zeidler Miklós. Trianon válogatott történeti bibliográfiája. Bp., Osiris, 2003. p. 923.
Borsi-Kálmán Béla: Öt nemzedék és ami előtte volt. A temesvári levente-pör 1919–1920. Noran-Kiadó, Bp., 2006. p. 14.,
p. 58.
Eiler Ferenc: Kisebbségvédelem és revízió. Magyar törekvések az Európai Nemzetiségi Kongresszuson (1925–1939). p. 36.
Mészáros Zoltán: A korai titoizmus propagandája. (Életjel Könyvek.) Szabadka, 2008. p. 32.
Wikipédia.
Miroslav Michela: Pod heslom integrity Slovenská otázka v politike Madarska 1918–1921. Kalligram, Bratislava, 2009. p. 21.,
p. 28.
Balázs Pálvölgyi: Forming the Legal Arguments of the Hungarian position in the Case regarding the Assassination in Marseille (1934).

Impériumváltások, revízió kisebbség. Magyarok a Délvidéken. Regio, (2004) 2. 173–177.

A mohácsi beszéd. In: III. Magyar politikai földrajzi konferencia. Pécs, 2004. 272–277.

Bosznia és Hercegovina a 19. századi szerb politikában az első szerb felkeléstől a berlini kongresszusig. Miskolc, microCAD 2004. 63–67.

2005

A Balkán a „hosszú” 19. században. In: A hosszú 19. század rövid története. Szerk. Bebesi György. Pécs, 2005. 332–352.

A szerb külpolitika a századfordulón az első Balkán háborúig. In: Kutatási Füzetek, 11. Ünnepi szám. Harsányi Iván 75. születésnapjára. Pécs, 2005. 33–63.

Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Hungarovox Kiadó, Bp., 2007. p. 117.,
p. 305.

Bosznia és Hercegovina a szerb politikában 1804–1878. In: Kutatási Füzetek, 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Pécs, 2005. 152–165.

Impériumváltás(ok) Pécsen szerb szemmel. Limes, (2005) 1. 21–40.

A berlini kongresszus és Szerbia. In: A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában. Bp., 2005. 96–111.

Demeter Gábor: Kisállami törekvések és nagyhatalmi érdekek a Balkán-háborúk idején (1912–1913). Hungarovox Kiadó, Bp., 2007. p. 104.

Magyar múlt horvát szemmel. Magyar a magyarért Alapítvány, Kapu Könyvek, Bp., é. n. Múltunk, (2005) 4. 222–227.

Kapcsolatok és keresztutak. Horvátok, szerbek, bosnyákok a nemzetállam vonzásában. L’ Harmattan, Bp., 2004. Regio, (2005) 3–4. 173–178.

Scrinia Slavonica. Századok, (2005) 1. 226–229.

A nagyszerb eszme kialakulása. IV. Magyar politika földrajzi konferencia. In: A Kárpát-medence politikai földrajza. Szerk. Papp Norbert–Végh Andor. Pécs, 2005. 106–110.

„Nem akarok több katonát látni!” Linder Béla. Rubicon, (2005) 9. 24–31.

Wikipédia.

2006

Pécs szerb megszállása egy szerb újságíró szemével. Milan Glibonjski visszaemlékezései. Fordította, a bevezetőt, a jegyzeteket és a névmutatót írta, a kötetet szerkesztette Hornyák Árpád. Pécs, 2006. 153.

Mák Ferenc: A Baranyai Köztársaság délvidéki menekültjei. Aracs, a délvidéki magyarság közéleti folyóirata, (2009) 1. p. 28.

Teleki Pál. Kisebbségkutatás, (2006) 4. 771–773.

A magyar kisebbségi kérdés a magyar kormány délszláv politikájában a harmincas években. In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Somorja, 2006. 170–198.

2007

Die in Jugoslavien lebende ungarisches Minderheit in der ungarische Aussenpolitik zwischen den beiden Weltkriegen (1919–1938). In: Razprave i gradivo. Revija za narodnosna vprašanja. Ljubljana, 2007. 53–54. 322–339.

Délszláv rendezési tervek és területi követelések a második világháborúban. Századok, (2007) 1. 57–86.

Romsics Ignác: Az 1947-es párizsi békeszerződés. Osiris, Bp., 2006. p. 47.,
p. 48.

A kettősbirtokosság intézménye a magyar–jugoszláv határon a két világháború között különös tekintettel a Muravidékre és a Dráva mentére. Muratáj, (2007) 1–2. 107–123.

A Balkán-paktum 1953/1954. Múltunk, (2007) 3. 291–296.

The Balkan Federation 1866–1948 with special regard on Serbian/Yugoslavian views. Bulgarian Historical Review, (2007) 1. 217–232.

Adalékok a magyar jóvátétel rendezésének és az 1924. évi népszövetségi kölcsön megszerzésének jugoszláv és angol vonatkozásaihoz In: Receptek a válságra. Pénz és gazdaság a 20. század első felében. Szerk. Rab Virág. Pécs, 2007. 43–65.

Péccsel és Baranyával. Délszláv területi követelések, 1941–1947. Rubicon, (2007) 1–2. 16–20.

2008

A jugoszláv külön út kisebbségpolitikai következményei. A titói önkormányzati modell és nemzetiségi politika. A magyarok a horvát, szerb és szlovén tagköztársaságban. A vajdasági autonómia és a magyarok 1945–1989. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 250–256.

Az Osztrák–Magyar Monarchia történeti képe az ezredforduló szerb történetírásában. Limes, (2008) 1. 5–11.

A jugoszláv külpolitikai gondolkodás magyarságképe 1918–1945. Limes, (2008) 2. 63–74.

Politikai küzdelmek Zala megyében a két világháború között. I. 1918–1931. Századok, (2008) 1. 233–236.

A Balkán összefogás gondolatának történeti fejlődése a 19. század második és a 20. század első felében. Limes, (2008) 4. 7–27.

Die Minderheitenfrage in der Jugoslawien-Politik der ungarischen Regierung in den 1930er Jahren. Ungarn Jahrbuch, (2008) Band 29. 179–200.

Magyar–jugoszláv kapcsolatok a két világháború között. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008. 189–203.

Kontroversen in Bezug auf die in Jugoslawien lebende ungarische Minderheit in der ungarischen Außenpolitik um 1920. In: Erika Hammer–László Kupa (Hrsg.): Ethno-Kulturelle Begegungen in Mittel- und Osteuropa. Hamburg, 2008. 225–233.

2009

Szerb történelemtankönyvek magyarságképe. In: Kutatási Füzetek 14. Magyarságkép változásai a közép-európai tankönyvekben a 20. század második felében. Szerk. Hornyák Árpád és Vitári Zsolt. Pécs, 2009. 209–525.

Szántó Gábor és a jugoszláviai magyar hűségmozgalom. Aracs, 9. (2009) 2. 23–32.

Hungary, Hungarians and the Establishment of Yugoslavia. In: Yugoslavia through time. Ljubljana, 2009. 255–261.

2010

Találkozások–ütközések. Fejezetek a 20. századi magyar–szerb kapcsolatok történetéből. Pécs, 2010. 192.

Nagy-Szerbia verso Balkán-föderáció a szerb politikában a 19. század közepétől a II. világháború végéig. 103 oldal. Kéziratban.

Szerbia külpolitikája a századfordulón és a világháború előestéjén. Múlt-kor.

Koszovó 2004 márciusában

Jugoslavenski teritorijalni zahtjevi prema Mađarskoj i susjednim zemljama i planovi za njihovu primjenu nakon Drugog svjetskog rata. Časopis za suvremeni povijest, (2010) 1. 23–55.

2013

Učešće Mađarske u rasparčavanju Jugoslavije 1941. In: Srbi i rat u Jugoslaviji 1941. Zbornik Radova, ISI, Beograd, 2013. 269–288.

Szempontok a két világháború közötti magyar-jugoszláv kapcsolatok alakulásának tanulmányozásához. In: Tér és idő 1918 után: A kisebbségi politizálás lehetőségei. Szerk.: Dévavári Zoltán. Szabadka, 2013. 84–93.

Aspekti za analizu madarsko-jugoslovenskih odnosa izmedu dva svetska rata. In: Tér és idő 1918 után: A kisebbségi politizálás lehetőségei. Szerk.: Dévavári Zoltán. Szabadka, 2013. 94–111.

Chronology of the New South-Slav Contries, October 1918 – January 1946. In: Magyarok és szerbek 1918–2012 / Hungarians and Serbs, 1918–2012: Együttélés, múltfeltárás, megbékélés / Coexistence, revealing the past, reconciliation. Szerk.: Glatz Ferenc. Bp.,2013. 470–509.

Hungarian-Yugoslav Diplomatic Relations 1918–1927. New York, 2013. 426. [East European Monographs, DCCXCIV.]

2014

The Image of the Hungarians in the Foreign Policy Thinking of the First Yugoslavia. Revue Association Internationale d’Etudes du Sud-Est Europeen [Bucharest], No. 40–44/2010–2014, Castilia Manea-Grgin ed., 283–300.

Penka Pejkovszka: magyarországi bolgár közösségek a 19–20. században. Migrációs és történeti demográfiai áttekintés. Századok, (2014) 3. 802–803. (Recenzió.)

Politika jugoslovenskih političkih snaga prema Mađarske za vreme is posle Drugog svetskog rata. In: Vojvođanski prostor u kontekstu Evropske istorije -The Region of Vojvodina in the Context of European History. Zbornik radova 2.: Ličnosti Vojvođanskog prostora - People of the Vojvodina Region. Novi Sad, Filozofski fakultet u Novom Sadu, 2014.113–131. 

The Balkan Policy of Hungary in the Interwar Periode and the Independence of Albania. In: 100 Years of Independence. Speeches of the International Scientific Conference Tirana, 26–27. 2012. Volume I., Center for Albanian Studies Institute of History, Tirana 2014. 152–162.

2015

The Habsburg Issue in Central Europe in the Inter-War Period. Understanding the First World War at its Centenary, from 1914–2014. Istanbul, 2015. 601–609.

Jugoszlávia a nulladik évben. Korunk, (2015) 5. 89–95

Kiírtás, kiűzés vagy integrálás. Rubicon, (2015) 5–6. 128–133.

A szerb történelemkönyvek magyarságképe a második világháború után. Könyv és nevelés, XVII. (2015) 3. 83–98.

Határkérdés és kisebbségek a második világháborút követő magyar–jugoszláv államközi kapcsolatokban, 1944–1946. Kisebbségkutatás, (2015) 2. 142–158.

The First World War, Serbia, The Balkans and Great Powers. Историјски институт Зборник радова, књ. 30. Beograd, 2015. 531–549.

2016

A szerb történelemkönyvek magyarságképe a második világháború után. In: A külföldi tankönyvek magyarságképe: Tanulmányok. Szerk. Csík Tibor. Budapest, 2016. 51–65.

Mađari i srbi sa dve strane promenjive granice, 1941–1948. Tematski zbornik radova. Szerk. Hornyák, Árpád–Janjetović, Zoran–Bíró, László., Budapest, 2016. [Monumenta Hungariae Historica, Dissertationes[ 383.

Magyarok és szerbek a változó határ két oldalán, 1941–1948. Történelem és emlékezet. Szerk. Hornyák Árpád–Bíró László. Budapest: MTA BTK Történettudományi Intézet, 2016. [Magyar történelmi emlékek. Értekezések] 405.

A Horthy-korszak Magyarországa jugoszláv szemmel. Délszláv levéltári források Magyarországról, 1919–1941. Szerk. Hornyák Árpád. Pécs–Budapest, 2016. 322.

Horvátország tudományos és kulturális kapcsolatai a határon túli horvátokkal. In: A nemzet, mint tudományos közösség. Húszéves a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottsága (1996–2016). Szerk. Fedinec Csilla.

Croatia’s scientific and cultural relations with ethnic Croats living abroad. In: Hungary's Neighbors as Kin-States: Political, Scholarly and Scientific Relations Between Hungary's Neighbors and Their Respective Minorities. Ed. Fedinec, Csilla. Budapest, 2016. 7688.

A magyar–jugoszláv határövezet Sztálin és Tito szakításának éveiben. In: Rossiâ i Vengriâ na perekrestkah evropejskoj istorii. Szerk. А G Аjrapetov, Gy Bebesi, А Kolontári, M E Kolesznyikova, I V Krjucskov, N. D. Krjucskova, O. V. Pavlenko, F. Szavai, A. Sz. Sztikalin, D. A. Szumszkoj, O. V. Havanova, A. Seres. Sztavropol, 2016. 209221.

2017

A délszláv egység első hivatalos manifesztuma a korfui nyilatkozat. Korunk, 28. (2017) 2. 2233.

Susreti is sukobi. Ogledi o srpsko–mađarskim odnosima. Beograd, 2017. 383.

A Komintern védőszárnyai alatt. Orosz levéltári iratok Rákosi Mátyás börtönéveiről, 19251940. Századok, 151. (2017) 6. 14101413.

Milan Jovanović Stoimirović: Napló 1936–1941. Múltunk,  62. (2017) 1. 7389.

Bebesi György: Birodalom összeomlás előtt, Pécs: Publikon, 2017. In: De disciplina "Rusistica" I.: Magyar ruszisták a hazai történeti ruszisztikáról. Szerk. Csurgai ZoltánHuszár Mihály. Pécs, 2017. [MOSZT Könyvek, 10.] 229233. [recenzió]

2018

 

A délszláv egység első hivatalos manifesztuma a korfui nyilatkozat. In: Minden egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 8498.

 

KUTATÁSI TERÜLET

A magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok a 20. században

A Balkán a 19–20. században

KUTATÁSI PROJEKTEK

Délszláv levéltári források Magyarországról 1918–1941. Vezető kutató 3 év (OTKA F-62052, 2005–2008)

Magyarok és szerbek a Délvidéken a második világháborúban (OTKA, 2012–2014)

OTKA F-62052 „Délszláv levéltári források Magyarországról 1918–1941” Vezető kutató 3 év (2005-2008)

TANÍTÁS

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, a Modernkori Történeti Tanszéken tartott órák:

Magyar–jugoszláv diplomáciai kapcsolatok a 20. században I–II., szeminárium

A Balkán-államok története a 20. században I–II., szeminárium

A Balkán a 18–19. században, előadás

History of Hungary in the 20th Century (külföldi vendéghallgatóknak) 2002 óta folyamatosan

Közép-Európa államai a második világháború után, szeminárium

Magyarország története a 20. században, előadás (más oktatókkal közösen tartott kurzus)

Egyetemes történelem a 20. században, előadás (más oktatókkal közösen tartott kurzus)

ÖSZTÖNDÍJAK

Soros Alapítvány „Rövid külföldi tanulmányi és kutatási ösztöndíj”, levéltári kutatás Belgrádban a Jugoszláv Országos Levéltárban, 6 hét (1998. július–augusztus)

Soros Alapítvány „Belföldi Doktorandusz Program a PhD-disszertáció megírásának támogatására” 1 év (1999)

Magyar Ösztöndíj Bizottság „Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj” levéltári kutatás a londoni Public Record Office-ban 4 hónap (2001. július–november)

Visiting Research Fellowship, IASH University of Edinburgh, 3 hónap (2002. június–szeptember)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 3 év (2002–2004)

NKÖM Klebelsberg Kuno Ösztöndíj, Szerbia és Montenegró, 2 hónap (2003. július–szeptember)

Oktatási Minisztérium „Deák Ferenc Ösztöndíj” 2004/2005-ös akadémia év

NKÖM Klebelsberg Kuno Ösztöndíj, Szerbia és Montenegró 2 hónap (2005. augusztus–szeptember)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 1 év (2006/2007)

Forschungsstipendium des Georg-Eckert-Institute, Braunschweig (2007. 05. 12–2007. 05. 27.)

Magyar Ösztöndíj Bizottság „Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj” levéltári kutatás a londoni Public Record Office-ban 3 hónap (2007. november–2008. február)

 
MÉDIASZEREPLÉSEK

Nyitott Egyetem. A magyar október. Univ TV 2006. október 25.

Miért? MTV 2. 2007. március 4. A Baranyai Szerb–Magyar Köztársaság. (Szakértő, szereplő)

Nyitott Egyetem. A nemzetek ébredése a Balkánon. Univ TV 2008. november 5.

A Trianon szindróma. Dokumentumfilm. Rendezte Szakály István. 2008. (Szakértő, szereplő)

Ősök Tere, Hír TV, „Hideg évek”. Stúdióbeszélgetés Sokcsevits Dénessel. „Mertünk nagyok lenni”. A magyar külpolitika Trianon után. 2009. május 11.

Ősök Tere, Hír TV, Stúdióbeszélgetés Zeidler Miklóssal. 2010. február 22.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu