Ress Imre

Ress Imre

Ress, Imre
Ress Imre
Beosztás: ny. tudományos főmunkatárs
Telefon: 224-6700/4319
E-mail: ress.imre@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/663

Email: ress.imre@btk.mta.hu

Degree: CSc (1994)

Research Field: Political and cultural relations of the Habsburg Monarchy and Hungary with Southeast European nations in the 19th century;
Publication of memoranda by the Austro-Hungarian Joint Council of Ministers during the foreign ministership of Gyula Andrássy (1872–1879);
State affiliations and researchability of archival heritage

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Horvátkimle (Győr-Moson megye), 1947. 01. 25.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–német szak (1966–1971)

Friedrich-Schiller-Universität Jena, féléves részképzés (1971)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, kiegészítő levéltár szak (1976–1976)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

CSc, történettudomány kandidátusa, történelem (1994)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Magyar Országos Levéltár (1971–1995) segédlevéltáros, csoportvezető (1971–1980), magyar levéltári delegátus a Haus-, Hof- und Staatsarchivban, ill. a Hofkammer- und Finanzarchivban (1980–1987), főosztályvezető (1988–1992), főlevéltáros (1992–1995)

MTA Történettudományi Intézete (1995–2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézete (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Maribori Nemzetközi Levéltári Központ (rendes tag: 1987–1996)

Osztrák Császárság, ill. az Osztrák–Magyar Monarchia minisztertanácsi jegyzőkönyveinek kiadását felügyelő tudományos tanács (tag: 1993–2009)

Oktatási és Kulturális Minisztérium, ill. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Levéltári Akkreditációs Bizottság (tag: 2002–)

OTKA Történettudományi, Tudomány- és Technikatörténeti Bizottság (zsűritag: 2005–2009)

Osztrák Tudományos Akadémia „Újkortörténeti Kutató Központ” tudományos tanácsa (tag: 2006–2011)

Bolgár–Magyar Történész Vegyes Bizottság Magyar Tagozata (elnök: 2007–)

Magyar–Szerb Akadémiai Vegyes Bizottság Magyar Tagozata (tag: 2011–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Pauler Gyula-díj (2008)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Limes, Tudományos Szemle (szerkesztőbizottsági tag: 2001–)

Review of Croatian History (szerkesztőbizottsági tag: 2005–)

Századok (szerkesztőbizottsági tag: 2011–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Kapcsolatok és keresztutak: horvátok, szerbek bosnyákok a nemzetállam vonzásában. Bp., L'Harmattan Kiadó, 2004. 288. [A múlt ösvényén.]

Recenziók:
Századok, 136. (2004) 6. 1486–1490.  (Niederhauser Emil)
Csaplár Krisztián: Lenn Délen (Ress Imre könyvéről). Pro Minoritate, (2004) nyár, 162–168.
Múltunk, 61 (2005) 4. 214–222. (Varga Szabolcs)
Szilágyi Imre: Déli szomszédaink a nemzeti vágyak és a nagyhatalmak között (Ress Imre könyvéről). Limes, 18. (2005) 4. 112–116.
Hornyák Árpád: Délszláv–magyar együttélés 1848–1880. Regio, 16. (2005) 3. 173–177.
Gángó Gábor: Közös Jelenünk Árnyéka. Aetas, 20. (2005) 3. 220–222.
Magyar Tudomány, 50.  (2005) 3. 381–383. (Gergely András)
Südost-Forschungen, 63/64. (2004/2005) [2006] 831–833. (Csaplár Krisztián)           
Kovács István: A mítoszok lehetetlensége. Holmi, 18. (2006) 3. 427–432.
Slavonic and East European Review, 88. (2010) 4. 752–754. (Armour Ian D.)

2. A monarchia levéltári öröksége. A badeni egyezmény létrejötte, 1918–1926. Bp., Magyar Országos Levéltár, 2008. 440. [Munkatársak: Bertók Lajos et al.]

Recenziók:
Levéltári Szemle, 59. (2009) 3. 61–65. (Somogyi Éva)
Koblasa Pavel: Paginae historiae. Sborník Narodního archívu, 18. (2010) 413–415.
Levéltári Közlemények, 81. (2010) 369–375.  (Fiziker Róbert)
Bécsi Napló, 31. (2010) 3. 12. (Nagy József Zsigmond)

3. Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Hrsg. Dževad Juzbašić, Ress Imre, Andreas Gottsmann. Akademie der Wissenschaften und Künste von Bosnien-Herzegowina, Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Institut für Geschichte, Sarajevo– Bp., 2010. 262.

Recenziók:
Povijesni Prilozi (Zagreb), 40. (2011)  1. 239–241. (Kudelić Zdenko)
Bulgarian Historical Review, 39. (2011) 1–2. 225–230. (Stojanow Valery)

4. The Hungarian – Croat Compromise of 1868. In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian reconciliation efforts, 1848–1998. Ed. Romsics I., Király B. Bp., New York, CEU Press, 1998. 177–198.

5. Digitális forráskiadás vagy elektronikus mutatózás? (A kora újkortól az államszocializmus végéig keletkezett tömeges forrásanyag közzétételének magyar gyakorlata). Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. 13–31.

6. The Value System of Serb Liberalism. In: Liberty and the search for identity. Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires. Ed. Dénes I. Z. CEU Press, Bp., New York, 2006. 345–366.

7. Versuch einer Nationenbildung um die Jahrhundertwende. Benjámin Kállays Konzeption der bosnischen Nation. In: Nation und Nationenbildung in Österreich-Ungarn 1848–1938. Prinzipien und Methoden. Hrsg. Stagl J., Kiss E. LIT Verlag, Wien, 2006. 59–72.

8. Andrássy Gyula a „birodalmi miniszterelnök”? Történelmi Szemle, 49. (2007) 4. 531–548. 

9. A nyugat-magyarországi horvátok identitástudatának alakulásához a 18–20. században. (Vallás és történelmi önismeret). In: Ami rejtve van s ami látható: Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Szerk. Császár Melinda, Rosta Gergely. Loisir Könyvkiadó Kft., Piliscsaba, Bp., 2008. 411–426. [Pázmány Társadalomtudomány.]

10. Szekfű Gyula, a levéltárnok 1918–19-ben. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. Ráció Kiadó, Bp., 2011. 76–97.

 PUBLIKÁCIÓS LISTA

1972

Arhivist. Organ Saveza Društava Jugoslavije. God. XIX. (1969). God. XX. (1970). Levéltári Közlemények, 43. (1972) 1. 172–174. [Recenzió.]

1973

Sándor Józsa: China und die Österreichisch-Ungarische Monarchie.: Józsa S.: Kína és az Osztrák–Magyar Monarchia. Budapest, 1966. Akademie-Verlag. 207. S. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominate, Sectio Historica, 14. (1973) 351–353. [Recenzió.]

1974

Emil Palotás: Die Balkan-Frage in der österreichisch-ungarischen und der russischen Diplomatie am Ende des 19. Jahrhunderts.: Palotás E.: A Balkán-kérdés az osztrák-magyar és az orosz diplomáciában a XIX. század végén. Budapest, 1972. Akademie Verlag 235. S. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominate, Sectio Historica, 15. (1974) 268–271.[Recenzió.]

Tudományos ülés a Magyar Országos Levéltár újjászervezésének 100. évfordulója alkalmából. Századok, 108. (1974) 4. 1017–1021.

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 70. (1974) 231–233.

1975

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 71. (1975) 246–248.

1976

Galántai József: Szarajevótól a háborúig. 1914. július. Budapest, 1975. Kossuth, 222 p. Magyar Nemzet,32. (1976). február 1. 4. [Recenzió.]

Herkov, Zlatko: Naše stare mjere i utezi. (Régi mértékek és súlyok.) Zagreb, 1973. Agrártörténeti Szemle,18. (1976). 3–4. 563–565. [Recenzió.]

Hungarica gyűjtőúton Grazban. Levéltári Szemle, 26. (1976) 1. 175–178.

Séance scientifique á l'occasion du 100e anniversaire de la réorganisation des Archives Nationales Hongroises. Acta historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 21. (1976) 3–4. 503–508.

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 72. (1976) 215–216.

1977

Endre Arató: Von der feudalen Nationalität bis zur bürgerlichen Nation. (Die Voraussetzungen der nationalen Ideologie der nichtungarischen Völker in Ungarn.) Arató E.: A feudális nemzetiségtől a polgári nemzetig. (A magyarországi nem magyar népek nemzeti ideológiájának előzményei.) Budapest, 1975. Akademie-Verlag. 175 S. Annales Universitatis Scientiarum Budapestinensis de Rolando Eötvös nominate, Sectio Historica,18 (1977) 265–266. [Recenzió.]

1978

Geschichte und Archive. Festschrift für Bernhard Zittel. Köln-Wien 1977. Levéltári Szemle, 28. (1978) 2. 434–436.[Recenzió.]

Kovács Endre: Szemben a történelemmel. A nemzetiségi kérdés a régi Magyarországon. Budapest 1977. Magvető, 555 p. Magyar Nemzet, 34. (1978) 17. 4. [Recenzió.]

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 74. (1978) 295–304.

1979

Andrija Radenić: Dnevnik Benjamina Kalaja 1868–1875. Beograd–Novi Sad 1976. 887 p. Levéltári Közlemények, 48–49. (1978–79) 295–297. [Recenzió.]

1980

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 76. (1980) 294–298.

1981

A Sombory család levéltára. Kisebb családi és személyi fondok. V. Szerk. Pap Gáborné. Bp., 1981. 137–147. [Levéltári leltárak 78.]

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd. 31–33. 1978–1980. Levéltári Közlemények, 51–52. (1980–1981) 360–363. [Recenzió.]

1983

Serbische Gründungsversuche von Druckereien und die Universitätsdruckerei Ofen im Vormärz. In: Typographia Universitatis Hungaricae Budae 1777–1848. Szerk. Király Péter. Bp., 1983. 395–400.

1984

A szerb külpolitika és a Habsburg-monarchia dualista átalakulása (1865–1867). In: A magyar polgári átalakulás kérdései. Tanulmányok Szabad György 60. születésnapjára. Szerk. Dénes Iván Zoltán, Gergely András, Pajkossy Gábor. Bp., 1984. 381–402.

1985

Ausztriai levéltári források Körösi Csoma Sándorról. Levéltári Közlemények, 56. (1985) 2. 227–249.

Felix Kanitz's Ansichten zur Balkanpolitik der Donaumonarchie nach dem Ausgleich. Mitteilungen des Bulgarischen Forschungsinstitutes in Österreich (Wien), 7. (1985) 2. 23–36.

A bécsi állami levéltárak új épülete és szervezeti reformja. Levéltári Szemle, 35. (1985) 3. 72–78.

1986

Spremembe v balkanski politiki Habsburške monarhije v začetku dualizma in Felix Kanitz. Zgodovinski Časopis, Ljubljana. 40. (1986) 4. 441–449.

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd. 37. 1984. Levéltári Szemle, 36. (1986) 1. 66–69. [Recenzió.]

Szalónaki beszélgetések. (Schlaininger Gespräche.) Levéltári Szemle, 36. (1986) 4. 98–100.

1987

Die Ungarische Archivdelegation in Wien als eine Institution zur Lösung von grenzüberschreitenden Archivproblemen. Scrinium, Wien, Heft 36–37. 1987. 264–272.

A bécsi közös levéltárak szétválasztásának kérdése 1918-1919-ben. Levéltári Közlemények, 58. (1987) 1–2. 175–193.

Győző Ember: Lexikon für Archivterminologie. (Ember Gy.: Levéltári terminológiai lexikon. Budapest, 1984. Akadémiai Kiadó.) Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, 40. (1987) 468–469. [Recenzió.]

Modern levéltári napok' 87. Levéltári Szemle, 37. (1987) 3. 90–91.

1988

A magyar liberálisok és a szerb fejedelemség az 1860-as években. In: Forradalom után – kiegyezés előtt. A magyar polgárosodás az abszolutizmus korában. Szerk. Németh G. Béla. Bp., 1988 496–516.

Nemzeti levéltári vagyon – közös szellemi tulajdon. A bécsi magyar levéltári delegáció szerepe a határokon átnyúló levéltári problémák megoldásában. Levéltári Szemle, 38. (1988) 1. 3–11.

Scrinium. Heft 31–35. 1984–1986. Levéltári Szemle, 38. (1988) 2. 64–67. [Recenzió.]

Baraczka Istvánné (1923–1988). Levéltári Közlemények, 59. (1988) 2. 369–370.

1991

Die Ergebnisse der Hungarica-Erschliessung im Österreichischen Staatsarchiv. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Bécs, Ausztria, 1986. 09. 01–1986. 09. 05. Szerk. Jankovics József, Kósa László, Nyerges Judit, Seidler Wolfram. Bécs–Bp., 1991. 522–526.

1992

Zwischen Liberalismus und Machtpolitik. (Die Beurteilung der südslavischen von Benjámin Kállay während seiner Belgrader Amtszeit.) In: Nationalrevolutionäre Bewegungen in Südosteuropa im 19. Jahrhundert. Hrsg. Choliolčev, Christo–Mack, Karlheinz–Suppan, Arnold. Mit einer Einleitung von Plaschka, Richard Georg. Wien–München, 1992. 221–229. [Schriftenreihe des Österreichischen Ost- und Südosteuropa-Instituts. Band 20.]

Ludwig Gall als Techniker und Wirtschaftspublizist in Ungarn 1837–1849. Kurtrierisches Jahrbuch, Trier, 32. (1992) 81–103. [Társszerző: Fehér György.]

The Effects of Democratization on Archival Administration and Use in Eastern Middle Europe. The American Archivist, Chicago, 55. (1992) 1. 86–93.

On the Borderline between Selective Archive Usage and Freedom of Research. (A Case Study on Change in Central Eastern European Archival Practice). Janus, Revue Archivistique. Conseil International des Archives, 9. (1992) 2. 46–52.

A levéltárak és a határok nélküli Európa. Levéltári Szemle, 42. (1992) 2. 70–79. [Társszerzők: Horváth András, Purcsi Barna Gyula, Szekeres József.]

Aus der Arbeit der Archive. Beiträge zum Archivwesen, zur Quellenkunde und zur Geschichte. Festschrift für Hans Booms. Hrsg. Kahlenberg Friedrich P. Boppard am Rhein 1989, Boldt verlag, 1010 p. Levéltári Szemle, 42. (1992) 1. 87–92. [Recenzió.]

 1993

Kállay Béni belgrádi diplomáciai működése 1868—1871. Bp., 1993. MTA könyvtára, Kézirattár, 291. [Kandidátusi értekezés kézirata.]

A szerb liberalizmus értékvilága. In: Szabadság és nemzet. Liberalizmus és nacionalizmus Közép- és Kelet-Európában. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Bp., 1993. 280–295.

Das Brandschutzkonzept des geplanten ungarischen Wirtschaftsarchivs. Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 2. (1993) 32–35.

Erfahrungen mit persönlicher Bewachung von Archivinstitutionen. Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 3. (1993) 28–33.

Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs. Bd. 40-42. 1987. 1990 és 1992. Levéltári Szemle, 43. (1993) 1. 81–85. [Recenzió.]

Ungarische Archivliteratur. Archivalische Zeitschrift, 77. (1993) 532–540.

1994

Kossuth és Tkalac az itáliai emingrációban. In: Nemzeti és társadalmi átalakulás a XIX. században Magyarországon. Tanulmányok Szabad György 70. születésnapjára. Szerk. Orosz István, Pölöskei Ferenc. Bp., 1994. 333–344.

Bosnyák nemzet – mítosz vagy valóság? Korunk, 5. (1994) 10. 70–75.

Die Archivpflege bei den Fürsten Esterházy im 18. Jahrhundert. In: Beiträge zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes. Festschrift für Harald Prickler zum 60. Geburtstag. Hrsg. Seedoch Johann. Eisenstadt,1994. 319–328. [Burgenländische Forschungen. Sonderband XIII.]

Verlagerung oder Standortaufbewahrung? (Alternativen zum Archivschutz im Falle bewaffneter Konflikte). Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 4. (1994) 115–120.

Sashegyi Oszkár ((1915–1994). Századok, 130. (1996). 1. 200–204.

1995

Der Diplomat Paul III. Anton Esterházy (1786–1866). In: Die Fürsten Esterházy. Magnaten, Diplomaten, Mäzene. Hrsg: Perschy Johann. Eisenstadt, 1995. 199–212. [Burgenländische Forschungen. Sonderband XVI.]

Fotografien in den Ungarischen Archiven. Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 5. (1995) 32–34.

1996

Das nationale Problem und die Minderheitenfrage in den Reisestudien von Felix Kanitz. Bulgarian Historical Review 24 (1996) 2, 112-116.

A birodalmi centralizáció és a mezővárosi közigazgatás. In: Tanulmányok Pápa város történetéből 2. Szerk.: Hermann István, Pápa, 1996. 117-124.

Der Funktionswandel des Öffentlichkeitbereiches in Archiven. Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 6. (1996) 16-19.

Die Archive in Ungarn.: Veröffentlicht von: László Blazovich-Veronika Müller, Budapest-Szeged, 1996. 194 p. Levéltári Szemle, (1996) 4. 47-50. (Ismertetés)

1997

Ernst Häckel im Eötvös Collegium 1925–1944. (Eine Fallstudie zu den Formen der universitären Beziehungen in der Zwischenkriegszeit). In: Universitas Budensis 1395–1995. Szerk. Szögi László-Varga Júlia. Bp., 1997. 465–476.

Die Behandlung technischer Fragen in der ungarischen Archivgesetzgebung. In: Atlanti (International Institute for Archival Science, Maribor), 7. (1997) 54–58.

 1998

A Staatskonferenz (Konferenz, Ministerialkonferenz) magyar vonatkozású iratai (A–B,C sorozat) 1809–1848. Haus, Hof- und Staatsarchiv Wien Kabinettsarchiv, Magyar Országos Levéltár Filmtár, Repertórium. Bp., 1998, 207. [A Magyar Országos Levéltár segédletei 2.] [Társszerző: Pajkossy Gábor]

A guide to East-Central European Archives. Hungary. In: A Guide to East Central European Archives. Szerk. Ingrao Charles W. Minneapolis, 1998. 43–81. Austrian history yearbook, 24. (1998) 2. [Társszerző: Niessen James P.]

Der Weg zum Badener Abkommen (Teilung oder Aufbewahrung des Archiverbes der Monarchie). In: Das Institutionserbe der Monarchie. Das Fortleben der gemeinsamen Vergangenheit in den Archiven. Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, Sonderband 4. (1998) 15–24.

A közös minisztériumok szerepe a magyar államéletben 1867-1900. Limes, 11. (1998) 1. 21–32.

Kérvényező forradalom Zágrábban. História, 20. (1998) 3. 10–14.

A magyar–horvát konfliktus eredői 1848-ban. Barátság, 5 (1998) 2. 2090–2094.

Forradalom Zágrábban és Bécsben – egy károlyvárosi polgár szemével. Magyar Napló, 10. (1998) 6. 22–27.

Nagy István–F. Kiss Erzsébet: A Magyar Kamara és egyéb kincstári szervek. Budapest, 1995 (Magyar Országos Levéltár kiadványai, I. Levéltári leltárak 9.) Századok, 137. (1998) 1. 280–281. [Recenzió.]

Ungarn-Jahrbuch, 1995–1996. München, 1996. Levéltári Szemle, 48. (1998) 2. 49–50. [Recenzió.]

 1999

The Hungarian–Croat Compromise of 1868. In: Geopolitics in the Danube Region. Hungarian reconciliation efforts, 1848–1998. Szerk. Romsics Ignác, Király Béla. Bp., New York, 1999. 177–198.

Das Esterházysche Hauptarchiv in Eisenstadt zwischen Verwaltung und historischer Forschung (1790–1918). In: Archivar und Bibliothekar: Bausteine zur Landeskunde des burgenländisch-westungarischen Raumes; Festschrift für Johann Seedoch zum 60. Geburtstag. Hrsg. Tobler Felix, Frank Norbert. Eisenstadt 1999. 407–419. [Burgenländische Forschungen. Sonderband 22.]

Az 1848-as magyar–horvát konfliktus és a Jelacic-kultusz változásai. 1848–1849. In: Örökség és emlékezet. – Erbe und Erinnerung. Szerk. Szakály Sándor. Wien–Bécs, 1999. 79–88.

Az 1868. évi horvát–magyar kiegyezés. Partes Populorum Minores Alienigenae. (Történelmi és nemzetiségi folyóirat,. Szombathely), 5. (1999) 87–112.

A szentszövetségi diplomata és alkotmányos miniszter. Limes, 12. (1999) 2. 29–42.

Népképviseleti országgyűlési választások Pozsony megyében 1848-ban. Új Szó (Pozsony), 53. (1999) március 13. 5.

A Magyar Országos Levéltár: Levéltárismertető. Szerk. Lakos János. Budapest 1996. 296 p. Századok, 138. (1999) 4. 859–864. [Recenzió.]

Kállay István (1932-1998). Századok, 138. (1999) 4. 876–878.

2000

Kállay Béni bosnyák nemzetteremtési kísérlete. Limes, 12. (2000) 2–3. 277–286.

A bosnyák nemzettudat fejlődése. Pro Minoritate, 5. (2000) Nyár 67–82.

A magyar Balkán-politika módosulásának indítékai Andrássy külügyminiszteri kinevezése után. In: Nemzeteken innen és túl. Tanulmányok Diószegi István 70. születésnapjára. Szerk. Erdõdy Gábor, Pók Attila. Bp., 2000. 229–247.

Der Umbau des ungarischen Regierungssystems im Jahre 1848. In: Revoluţia de la 1848 în Europa Centrală. Perspectivă istorică şi istoriografică. Coordonatori: Camil Mureşanu, Nicolae Bocşan, Ioan Bolovan. Cluj‑Napoca, 2000. 472 p. 99–108.

2001

Uzroci madarsko-hrvatskog sukoba 1848. godine. In: Hrvatska 1848 i 1849. Zbornik radova. Ed. Valentić, Mirko. Hrvatski institut za povijest, Zagreb. 2001. 101–110.

Ungarn im gemeinsamen Finanzministerium. In: Kaiser und König. Eine historische Reise. Österreich und Ungarn 1526–1918. Ausstellung im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, 8. März–1. Mai 2001. Hrsg. Fazekas István–Ujváry Gábor. Bp.–Wien, 2001. 89–96.

Magyarok a közös pénzügyminisztériumban. In: Császár és király. Történelmi utazás: Ausztria és Magyarország, 1526–1918. Kiállítás az Osztrák Nemzeti Könyvtár Dísztermében, 2001. március 8–május 1. Szerk. Fazekas István–Ujváry Gábor. Bp.–Bécs, 2001. 89–96.

Paralellen und Unterschiede der Nationsbildung der bosnischen Muslime im 19. und im 20. Jahrhundert. In: Jahrtausendwende 2000. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2001. 205–214. [Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest 11.]

Review of Fischer, Holger, Eine kleine Geschichte Ungarns. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1999. 304 S. HABSBURG, H-Net Reviews. January, 2001. [Recenzió.]

2002

Nemzeti legitimáció és a magyarságkép historiográfiai elemei a horvátoknál, szerbeknél és bosnyákoknál. In: Hagyomány, közösség művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Szerk. Ablonczy Balázs, ifj. Bertényi Iván, Hatos Pál, Kiss Réka. Bp., 2002. 511–527.

Kossuth i Tkalac. Dva emigranta u desetljeću talijanskog ujedinjenja. In: Croato-Hungarica. Uz 900 godina hrvatsko-mađarskih povijesnih veza. Szerk. Jauk-Pinhak Milka, Kiss Gy. Csaba, Nyomárkay István. Zagreb, 2002. 67–80. [Biblioteka Hungarologica Zagrabiensis 1.[

Nationale Legitimation und das Ungarnbild der Kroaten und Serben. In: Tausend Jahre Lebensgemeinschaft in Mitteleuropa. Red. Maria Jahn Brandenstein. Wien, 2002. 335–348.

Kiadványok a kora újkori és újkori magyar történelem időszakából. Levéltári Szemle. 52. (2002) 3. 39-47.

Beniczky Pál. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 95–97.

Boltizár István. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 148–149.

Borsiczky István. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp.,2002. 154–156.

Csehy Zsigmond. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 173–174.

Hauszer Ernő. In: Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Magyar Országgyűlés, Budapest: 2002. 349-351.

Justh György. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 410–411.

Nester József. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 602–604.

Rudnyánszky János. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 737–739.

Sebestyén László. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 757–759.

Szálé Antal. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 814–816.

Szallopek Lajos. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 817–820. [Társszerző: Pálmány Béla.]

Szüllő György. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 875–877.

Tanay Mátyás. In: Az 1848–1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti almanachja. Szerk. Pálmány Béla. Bp., 2002. 883–884. [Társszerző: Pálmány Béla.]

2003

A bosnyák nemzettudat fejlődése. In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna, Gereben Ferenc, Stekovics Rita. Piliscsaba, 2003. 217–236. [A Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelyének kiadványai.]

A közös minisztériumok. História, 25. (2003) 4. 8.

2004

Kapcsolatok és keresztutak: horvátok, szerbek bosnyákok a nemzetállam vonzásában. Bp., 2004. 288. [A múlt ösvényén.]

Antun Mihanovic és Ürményi Ferenc. (Egy horvát literátor és magyar támogatója 1823-1835). In: Fiume és a magyar kultúra. Művelődéstörténeti tanulmányok. Szerk. Kiss Gy. Csaba. Bp., 2004. 22–42.

Hajnal István, a kismartoni hercegi levéltáros. Korall – Társadalomtörténeti folyóirat, 4. (2004) 15–16. 284–316.

Mađarska i hrvatska interpretacija nacionalnog poziva u drugoj polovici 19. st. (Stajalište Benjamina Kallayja i Franje Račkog). In: Hrvatsko–mađarski odnosi 1102–1918. Szerk. Kruhek, Milan–Pálffy, Géza–Šokčević, Dinko–Valentić, Mirko–Župan Dinko. Zagreb, 2004. 303–312. [Biblioteka Hrvatska povijesnica. Posebna izdanja.]

IV. Károly – a horvát király. História, 26. (2004) 10. 20.

2005

Edieren oder elektronisch indizieren? Ungarische Erfahrungen mit der Zugänglichmachung der Massenquellen von der Frühneuzeit bis zum Ende des Staatssozialismus. In: Vom Nutzen des Edierens. Ed. Merta Brigitte, Sommerlechner Andrea, Weigl Herwig. Wien–München, 2005. 145–155. [Mitteilungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung. Ergänzungsband 47.]

Adamić i Mihanović na saboru u Požunu. In: Adamićeva doba 1780–1832. Riječki trgovac u doba velikih promjena. Ed. Dubrović, Ervin. Rijeka, 2005. 187–221.

A levéltári kiadványok helye és szerepe a történettudományi kutatásokban. Levéltári Közlemények, 76. (2005) 1. 3–61. [Társszerzők: Baráth Magdolna, Bősze Sándor, Horváth Richárd, H. Németh István, Sipos András, Szabó Csaba, Tóth Ágnes.]

2006

The Value System of Serb Liberalism. In: Liberty and the search for identity. Liberal Nationalisms and the Legacy of Empires. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Bp., New York, 2006. 345–366.

Versuch einer Nationenbildung um die Jahrhundertwende. Benjámin Kállays Konzeption der bosnischen Nation. In: Nation und Nationenbildung in Österreich-Ungarn 1848–1938. Prinzipien und Methoden. Hg. Kiss Endre, Stagl Justin.  Münster–Hamburg–Berlin–Wien–London–Zürich, 2006. 59–72.

Kállay Béni és Oroszország. In: Kelet-Európa: történelem és sorsközösség (Palotás Emil professzor 70. születésnapjára). Szerk. Krausz Tamás. Bp., 2006. 211–225.

Digitális forráskiadás vagy elektronikus mutatózás? (A kora újkortól az államszocializmus végéig keletkezett tömeges forrásanyag közzétételčnek magyar gyakorlata). Levéltári Közlemények, 77. (2006) 1. 13–31.

Nemzeti legitimáció és a magyarságkép historiográfiai elemei a horvátoknál, szerbeknél és bosnyákoknál. In: Szomszédok világai. Kép, önkép és a másikról alkotott kép. Szöveggyűjtemény. Szerk. Klement Judit–Miskolczy Ambrus–Vári András. Bp., 2006. 127–146.

Franz Kreuter levelei Kossuth Lajosnak. In: Kossuth Lajos és a vukovár-fiumei vasút. Kossuth Lajos levelezése Franz Kreuter bajor vasútépítő mérnökkel 1846–1848. Szerk. Katona András. Bp., 2006. 80–101.

Kronologija Hrvata u Mađarskoj 1900–1920. Pogledi. Časopis za kulturu i društvena pitanja Hrvata u Mađarskoj, (2006) 1–2. 100–116.

 2007

A Lajtán innen és túl. Elektronikus ünnepi tanulmányok Somogyi Éva 70. születésnapjára. Szerk. Ress Imre, Szabó Dániel. Bp., 2007. 391.

Andrássy Gyula, a birodalmi miniszterelnök? Történelmi Szemle, 49. (2007) 4. 531–547.

A Monarchia levéltári öröksége és a nemzeti levéltárak. Európai Utas, 18. (2007) 2. 57–60.

Kállay Béni politikai életrajzának dilemmái. In: Srpsko-madarski odnosi kroz istoriju. Zbornik radova. – A szerb–magyar viszonyok a történelemben. Szerk. Györe Zoltán.  Novi Sad/Újvidék , 2007. 233–244.

Szekfű Gyula, Ernst Molden és az Eötvös Collegium. In: Szekfű Gyula és nemzedéke a magyar történetírásban. Szerk. Paksa Rudolf. Bp., 2007. 17–42. [Eötvös Műhely.]

 2008

A monarchia levéltári öröksége. A badeni egyezmény létrejötte, 1918–1926. Bp., 2008. 440. [Társszerzők: Bertók Lajos et al.]

Vallás és modernizáció Boszniában a XIX. század utolsó harmadában. (Kállay Béni egyházpolitikája). In: Tradíció és modernizáció a XVIII–XX. században. Szerk. Bodnár Erzsébet, Demeter Gábor. Bp., 2008. 262–271.

A nyugat-magyarországi horvátok identitástudatának alakulásához a 18–20. században.(Vallás és történelmi önismeret.) In: Ami rejtve van s ami látható. (Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára). Szerk. Császár Melinda, Rosta Gergely. Bp.–Piliscsaba, 2008. 411–426. [Pázmány Társadalomtudomány, 10.]

A horvát liberalizmus irányzatai különös tekintettel a hungaroszláv nemesi liberalizmusra. Magyar Tudomány, 169. (2008) 1. 35–46.

 2009

Magyarország kormányzati, igazgatási és igazságszolgáltatási intézményeinek története. 2.3. A neoabszolutizmus kora (1849–1867). 2.4. A dualizmus kora (1867–1914) In: Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Bp., 2009. 115–133. [Osiris kézikönyvek.]

Iratkezelés a polgári korban. In: Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Bp., 2009.  366–372. [Osiris kézikönyvek.]

Levéltári kiadványok és könyvtárak. In: Levéltári kézikönyv. Szerk. Körmendy Lajos. Bp., 2009. 531–535. [Osiris kézikönyvek.]

Fiume államjogi helyzetének ellentmondásai (1776–1918). Életünk 47. (2009) 2. 43–51.

Oblikovanje samosvisti i identiteta zapadnougarskih Hrvatov od 18. do 20. stoljeća. (Samoupoznavanje na vjerskom i povijesnom polju) In: Gradišće" kalendar i ljetopis gradišćanskih Hrvatov za obično ljeto 2010. Ured. Ingrid Klemenšić. Hrvatsko Štamparsko Društvo, Željezno (Eisenstadt), 2009. 114–127.

 2010

Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien-Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Szerk. Dževad Juzbašić, Ress Imre, Andreas Gottsmann. Sarajevo–Bp. 2010. 262.

A magyar áttörés első hulláma a bécsi udvari levéltárakban 1867–1884. In: Megtalálható-e a múlt? Tanulmányok Gyáni Gábor 60. születésnapjára. Szerk. Valuch Tibor, Bódy Zsombor, Horváth Sándor. Bp., 2010. 322–333.

A szerb nemzeti kultúra pest-budai bölcsője. História, 32. (2010) 1–2. 18–23.

Andrássy Gyula és a közös külügyminisztérium hírszolgálatának változásai 1867–1872. Történelmi Szemle, 52. (2010) 4. 543–557.

Adalék a dinasztikus tudományos elit nacionalizálódásához az Osztrák–Magyar Monarchiában a bécsi udvari levéltárak példáján (1867–1885) In: Political, social, economic and cultural elites in the central – and east-european states in the modernitiy and post-modernity. Eds. Demeter Gábor, Peykovska Penka. Sofia–Bp., 2010. 13–37. [Auxiliary Historical Disciplines 6.]

Lajos Thallóczys Begegungen mit der Geschichte von Bosnien-Herzegowina. In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien- Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Szerk. Dževad Juzbašić, Ress Imre, Andreas Gottsmann. Sarajevo–Bp., 2010. 53–80.

Eine kleine biographische Richtigstellung: wann und wo ist Lajos Thallóczy geboren? In: Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker. Die Entdeckung der Vergangenheit von Bosnien- Herzegowina und die moderne Geschichtswissenschaft. Szerk. Dževad Juzbašić, Ress Imre, Andreas Gottsmann. Sarajevo–Bp., 2010. 257–260.

Gyáni Gábor: Großstadterfahrung am Beispiel Budapests. In: Die Habsburgermonarchie 1848-1918, Band IX: Soziale Strukturen.: Teilband 1/1: Von der feudal-agrarischen zur bürgerlich-industriellen Gesellschaft. Teilband 1/2: Von der Stände- zur Klassengesellschaft. Hrsg. Helmut Rumpler, Peter Urbanitsch. Wien, 2010. 539–560. [Fordítás.]

 2011

Szekfű Gyula, a levéltárnok 1918–19-ben. In: A negyedik nemzedék és ami utána következik. Szekfű Gyula és a magyar történetírás a 20. század első felében. Szerk. Ujváry Gábor. Bp., 2011. 76–97.

Deák und der ungarisch–kroatische Ausgleich. In: Széchenyi, Kossuth, Batthyány, Deák. Studien zu den ungarischen Reformpolitikern des 19. Jahrhunderts und ihren Beziehungen zu Österreich. Hrsg. István Fazekas, Stefan Malfér und Péter Tusor. Wien, 2011. 249–263. [Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien, Bd. 3.g

Thallóczy Lajos bécsi hivatali és tudományos pályakezdése. In: História mezején. A 19. század emlékezete. Tanulmányok Pajkossy Gábor tiszteletére. Szerk. Deák Ágnes, Völgyesi Orsolya. Szeged, 2011. 167–181.

Hugo Kleinmayr és a germanisztikai oktatás megalapozása az Eötvös Collegiumban. In: Lustrum. Ménesi út 11–13. Sollemnia aedificii a. D. MCMXI inaugurati. Ediderunt László Horváth, Krisztina Laczkó, Károly Tóth, et. András Péterffy (Appendix). Bp., 2011. 570–578.

Alfons Mucha boszniai történeti ciklusának keletkezéséhez. Bohemia, 18. (2010. ápr.–2011. márc.) 1–4. 46–50.

Nemzeti Párt (NP, Narodna Stranka, NS). In: Magyar politikai pártok lexikona 1846–2010. Szerk. Vida István. Bp., 2011. 94–97.

Horvát–magyar összecsapás és kiegyezés (1848–1867). História, 33. (2011) 5–6. 46–57.

Fiume jogállásának ellentmondásai. História, 33. (2011) 5–6. 52–53.

Elátkozott bán vagy sikeres modernizátor? Khuen-Héderváry Károly. História, 33. (2011) 5–6. 58.

Diplomatie und Außenpolitik 1848–1918. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Ministerium des Äußern Informationsbüro 1848–1867. In: Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. Szerk. Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla. CD-ROM. Bp., 2011. 1.

Kabinettsarchiv, jüngerer Staatsrat 1861–1867. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. In : Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. Szerk. Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla.  CD-ROM. Bp., 2011. 150.

Kabinettsarchiv. Reichsrat (und verstärkter Reichsrat) Gremialakten 1851–1861. Österreichisches Staatsarchiv, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. In: Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz. Szerk. Fazekas István, Kenyeres István, Sarusi Kiss Béla. CD-ROM. Bp., 2011. 180.

Nemzeti Alkotmányos Párt (NAP, Narodno-ustavna stranka)1841–1873. In: Magyar politikai pártok lexikona 1846–2010. I. kötet. Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok. Főszerk. Vida István. (Második, bővített, javított kiadás.) Bp., 2011. 92–95.

Informális hatalmi tényezők a dualizmus kori magyar–horvát kormányrendszerben. (Kormányzattörténeti adalékok a báni kinevezés gyakorlatához és a bán minisztertanácsi részvételének alakulásához 1869–1876.) In: Mint nemzet a nemzettel…/Kao narod s narodom. Szerk. Sokcsevits Dénes. Bp., 2011. 51–69.

Neformalni čimbenici u sastavu vladavine ugarsko-hrvatske vlade u vrijeme dualizma (Prilog poznavanju praksi imenovanja bana i sudjelovanje bana u radu Ministarkog vijeća između 1869–1876.). In: Mint nemzet a nemzettel…/Kao narod s narodom. Szerk. Sokcsevits Dénes. Bp., 2011. 157–174.

2012

A kormányzati hírszolgálat átalakulása az Osztrák–Magyar Monarchiában a kiegyezés után 1867–1875. In: Szakszolgálat Magyarországon, avagy tanulmányok a hírszerzés és titkos adatgyűjtés világából, 1785–2011. Főszerk. Csóka Ferenc. Bp., 2012. 93–124.

Thallóczy Lajos középkori délszláv okmánytárainak keletkezéséhez. In: Tiszteletkör. Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 647–656.

A koronázás ünnepe, 1867. In: História, 34. (2012) 3. 26–30.

Találkozások.In: Horst Haselsteiner emlékkönyve. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 2012. 161–166.

Szalay von Kéménd Imre; Szapáry von Szapár, Muraszombat und Szécsisziget Gyula In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 63. Lieferung: Stulli Luca–Szaster Antoni. Wien, 2012. 110–111.; 116–117.

2013

Kállay Béni párizsi embere, Henri Moser. Bosznia-Hercegovina egyedi országképének kialakítása a 20. század fordulóján. In: Homályzónák. Felvilágosodás és liberalizmus. Tanulmányok Kecskeméti Károly 80. születésnapjára. Szerk.Borsi-Kálmán Béla. Bpl, 2013. 179–192.

Procena odnosa evropskih sila u predstavici Save Popovića Tekelije vladaru1805. godine. In: Sava Tekelija i njegovo doba. Szerk. Lastić, Pero–Bada, Zoltán. Bp., 2013. 333–358.

Militär- und nationalitätenpolitische Aspekte der Mobilisierung der Gesellschaft im Vielvölkerstaat Ungarn zum Beginn des ersten Weltkrieges. In: Bulgaria and Hungary at War (1912–1918). Collected Studies. Szerk. Peykovska, Penka–Demeter, Gábor. Szófia–Bp., 2013. 121–132.

A szóbeli források alkalmazása a német és amerikai történeti irodalomban a második világháborús etnikai atrocitások dokumentálására. In: Őrző a strázsán. Emlékkönyv Hódi Sándor 70 éves születésnapjára. Szerk. Hódi Éva. Ada, 2013. 250–261.

Kaiserliches und königlich-ungarisches Archiverbe und die nationalen Geschichtsschreibungen in Wendezeiten. In: Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty z vědecké konference konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 v Jičíně. Ed. Navrátil, Ivo. Litoměřice, 2013. 194–215.

Szász von Szemerja Károly (III.); Szászy von Szász Béla; Széchényi von Sárvár und Felsővidék Pál Gf. d. J.; Szécsen von Temerin Antal Gf.; Szende von Keresztes Béla; Szendrei von Mindszent János; Szlávy von Érkenéz und Okány József; Szőgyény-Marich von Magyarszőgyén und Szolgaegyháza László d. Ä.; Szőgyény-Marich von Magyarszőgyén und Szolgaegyháza László (Ladislaus) Gf. d. J.; Szterényi von Brassó József (Joseph) Frh.; Teleki von Szék Pál Gf..In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 64. Lieferung: Szaster Antoni–Telfner Josef. Hrsg. Gruber, Christine. Wien, 2013. 123–124.; 132–133.; 142–143.; 163–167.; 174–175.; 236–237.

2014

Herceg Esterházy Pál, a Szent Szövetségi diplomata és alkotmányos miniszter. In: Griff karddal és rózsával. Az Esterházy család története. Szerk. Fülöp Éva Mária–Gyüszi László–Schmidtmayer Csaba. Tata, 2014. [Annales Tataienses, VII.] 53–70.

Thallóczy Lajos (Ludwig). In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 65. Lieferung: Télfy Iván–Töply Robert. Wien, 2014. 283–284.

2015

Fran Kurelac és a nyugat-magyarországi horvátok nemzeti mobilizálásának kísérlete 1848 tavaszán/Fran Kurelac i pokušaj nacionalne mobilizacije Hrvata u Zapadnoj Ugarskoj u proljeće 1848. godine In: A horvát–magyar együttélés fordulópontjai: Intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra/Prekretnice u suživotu Hrvata i Mađara: Ustanove, društvo, gospodarstvo i kultura. Főszerk. Fodor Pál–Sokcsevits Dénes. Szerk. Turkalj, Jasna–Karbić, Damir. Bp., 2015. [Magyar Történelmi Emlékek. Értekezések] 351–365. 388–401. 

Ungarns Weg in den Krieg: Ungarische Einflussnahme auf die Außenpolitik der Habsburgermonarchie 1913–1914. In: Der Erste Weltkrieg aus ungarischer Sicht. Hrsg. Fiziker, Róbert–Szabó, Csaba. Wien: 2015. [ Publikationen der ungarischen Geschichtsforschung in Wien 14.] 55–83.

Birodalmi lojalitás és nemzeti érdekérvényesítés. A közös külpolitika magyar befolyásolásának alakulása az első világháború előestéjén.In: Varietas Europica Centralis. Tanulmányok a 70 éves Kiss Gy. Csaba tiszteletére. Szerk. ifj. Bertényi Iván–Géra Eleonóra–Mészáros Andor. Bp., 2015. 315–333.

2016

Das Königreich Ungarn im ersten Weltkrieg. In: Die Habsburgermonarchie und der Erste Weltkrieg. Teilband 1/2. Vom Vielvölkerstaat Österreich–Ungarn zum neuen Europa der Nationalstaaten. Hrsg. Rumpler, Helmut. Wien, 2016. [Die Habsburgermonarchie, XI/1. 1848–1918] 1095–1163.

Tisza István német szövetségi koncepciójának genezise (1913–1914). In: Natio est semper reformanda: Tanulmányok a 70 éves Gergely András tiszteletére. Szerk. Anka László–Kovács Kálmán Árpád–Ligeti Dávid–Makkai Béla–Schwarczwölder Ádám.  Bp., 2016. 393–408

Unkelhäusser Károly (Karl). In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 67. Lieferung: Tumlirz Karl–Valentinotti Stefan. Wien, 2016. 109–110.

Tisza István külpolitikai befolyásának intézményesülése 1914 öszén. In: Kelet-európai sorsfordulók: Tanulmányok a 80 éves Palotás Emil tiszteletére. Szerk. Bartha Eszter–Fóris Ákos–Mezei Bálint–Nagy Éva Katalin–Szuda Krisztina Eszter. Budapest, 2016. [Kelet-európai tanulmányok 9.] 157–167. 

Szabad Görgy és Josef Redlich.  In: A polgári átalakulásért. Emlékkötet Szabad György tiszteletére. Szerk. Gerő András. Budapest, 2016. 345–353.

2017

Várady Gábor, eigentl. Borbély von Várad. In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 68. Lieferung. Valentinotti Stefan–Vogel von Frommershausen Karl. Wien, 2017. 180–181.

2018

Korszakváltást előkészítő rövid elnökség 1913–1916. Thallóczy Lajos. In: Hét társulati elnök. Szerk: Szilágyi Adrienn. Bp., 2018. 77–114.

Bosznia–Hercegovina mint a magyar impérium része? Szemléletváltás az okkupációtól a századfordulóig. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Szerk. Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám. Pécs,  2018. 73–107.

Vukovics (Vukovits, Vuković) von Beregszó Sebő (Sava, Száva, Sebők, Sabbas, Szabbas); Wahrmann Izrael (Israel); Wahrmann Mór (Moritz); In: Österreichisches Biographisches Lexikon, 1815–1950. 69. Lieferung. Vogelsang Karl Emil–Warchalowski August. Wien, 2018. 370–371., 421–423.

KUTATÁSI TERÜLET

A Habsburg Monarchia és Magyarország politikai és kulturális kapcsolatai a délkelet-európai nemzetekkel a 19. században

Andrássy Gyula külügyminisztersége (1872–1879) alatti közös minisztertanácsi jegyzőkönyvek kiadása

A levéltári örökség állami hovatartozása, kutathatósága

TANÍTÁS

Eötvös Collegium, a Habsburg-monarchia története – állam, nemzet, vallás (szakkollégiumi tanár: 1994–1999)

ELTE Történelem Segédtudományai Tanszék Koraújkori és újkori német paleográfia és forrásfeldolgozás (megbízott előadó: 1998–2009), cimzetes egyetemi docens (2005. július 1.)

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola (témavezető, fokozatot szerzett két fő)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Történelemtudományi Doktori Iskola (témavezető, abszolutóriumot szerzett egy fő)