Péter Katalin

Péter Katalin

Péter, Katalin
Péter Katalin
Beosztás: kutató professor emeritus
Témacsoport: Kora újkori témacsoport
Telefon: 224–6700/4664
E-mail: peter.katalin@btk.mta.hu

Status: Professor Emerita

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224–6700/646

Email: peter.katalin@btk.mta.hu

Degree: DSc, “Reformation and Literacy in the 19th Century” (1989)

Research Field: Early modern social and cultural history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1937. 01. 09.

VÉGZETTSÉG

Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1959)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

CSc (1973). Téma: A magyar főúri politika fordulata 17. század közepén

DSc (1989). Téma: A reformáció és a műveltség a 19. században. (Egy fejezet a tízkötetes Magyarország történetéből)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1959–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar Protestáns Egyháztörténeti Munkaközösség (alapító tag, elnök: 1981–1990)

MTA Történettudományi Bizottság (tag: 1990–2011)

MTA Művelődéstörténeti Bizottság (tag: 1995–2000)

MTA Rendi Képviseletek Bizottság (elnök: 1995–2000)

Bolyai János Kutatási Ösztöndíj II. Szakkollégium (tag: 1998–2009)

OTKA Társadalomtudományi Bizottság (tag: 1990–2000)

OTKA Posztdoktori Ösztöndíj Bizottság (tag: 1996–2002)

ELTE BTK Habilitációs Bizottság (tag: 1994–1998)

Magyar Soros Kuratórium (tag: 1994–2003)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Akadémiai Díj (1987)

Szűcs Jenő Díj (1992)

Comenius Díj (1992)

Díszdoktori fokozat Miskolci Egyetem (2002)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1961

Egy hegyaljai mezőváros harca az örökös jobbágyság ellen. (Olaszliszka küzdelme földesuraival a XVII. században.) Történelmi Szemle, 4. (1961) 4. 427–441.

Vita a jobbágyháztartások vizsgálatának módszertani kérdéseiről. Történelmi Szemle, 4. (1961) 3. 364–368. 

1964

Szabad és dézsmás szőlők Zemplén megyében a XVII. század végén. Agrártörténeti Szemle, 6. (1964) 1–2. 170–188.

1966

A magyar irodalom története. II. kötet. A magyar irodalom története 1600-tól 1772-ig. Szerk. Klaniczay Tibor. Írta: Bán Imre, Hopp Lajos, Klaniczay Tibor, Pirnát Antal, Stoll Béla, Tarnai Andor, Varga Imre. (Bp., 1964. 648 l.) Századok, 100. (1966) 1. 172–180. [Recenzió.]

1967

Maksay Ferenc: Parasztság és majorgazdálkodás a XVI. századi Magyarországon. (Kandidátusi disszertáció.) Századok, 101. (1967) 5–6. 810–814. [Recenzió.]

1968

[Hozzászólás.] In: Disscussion sur la division chronologique de l’histoire hongroise au cours de l’époque féodale. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 14. (1968) 1–2. 136–137.

Hozzászólás Zimányi Vera: Az 1610–1630-as évek problémái c. előadásához. Történelmi Szemle, 11. (1968) 1–2. 155–156. 

1971

Európa problémái a XVII. században. (Beszámoló a XIII. Nemzetközi Történészkongresszus újkori szekciójának vitájáról.) Történelmi Szemle, 14. (1971) 1–2. 212–223. 

1972

Zrínyi Miklós terve II. Rákóczi György magyar királyságáról. Századok, 106. (1972) 4–5. 652–666. 

1973

A magyar nyelvű politikai publicisztika kezdetei. A „Siralmas panasz” keletkezéstörténete. Függelék: Siralmas könyörgő levél. Bp., 1973. 118. [Irodalomtörténeti Füzetek, 83.]

1975

A magyar romlásnak századában. Bp., 1975. 203. [Magyar História.]

A Rákóczi-szabadságharc Zrínyi-hagyományáról. In: Rákóczi-kori Tudományos Ülésszak. Vaja, 1973. szeptember 20–21. Szerk. Molnár Mátyás. Vaja, 1975. 55–65. 

1977

Drabik Miklós, a lehotkai próféta. Világosság, 18. (1977) 36–41.

1979

A barokk korszak magyar társadalma. In: A magyarországi barokk kezdetei. Tudományos ülésszak a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének Reneszánsz-kutató Osztálya és az egyetemek Régi Magyar Irodalomtörténeti tanszékei rendezésében. Győr, 1977. május 11–14.] MTA [I.] Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei, 31. (1979) 3–4. 259–271.

Köznemesi publicisztika, köznemesi politika a 17. század derekán. Az Országgyűlési pasquillus. Történelmi Szemle, 21. (1979) 2. 200–226.

Tarnóc Márton: Erdély művelődése Bethlen Gábor és a két Rákóczi György korában. (Bp., 1978. 267.) Irodalomtörténeti Közlemények, 83. (1979) 3. 346–347. [Recenzió.]

1980

Az erdélyi társadalom élete a XVII. század első felében. Századok, 109. (1980) 4. 575–599.

A fejedelem: Bethlen Gábor. Élet és Tudomány, 35. (1980) október 3. (40. sz.) 1251–1253.; Látóhatár, (1980) 12. 200–202.

Hungary and Eastern Europe. Research report by Ferenc Szakály–Katalin Péter et al. Bp., 1980. 198. [Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 182.]

„A magyar romlásának százada.” In: Hogyan éltek elődeink? Fejezetek a magyar művelődés történetéből. Szerk. Hanák Péter. Az egyes fejezeteket szerk. Benda Kálmán et al. Bp., 1980. 73–92.

A mohácsi csatától a szatmári békéig, 1526–1711. [In: A felszabadulás utáni évtizedek magyar történetírása. Rövid áttekintés.] Századok, 114. (1980) 3. 364–377.

400 éve született Bethlen Gábor. Bp., 1980. 45. [Történelmi füzetek.]

400 éve született Bethlen Gábor. Confessio, 4. (1980) 1. 25–40. 

1981

Bethlen Gábor emlékezete. [In: Tudományos ülésszak Bethlen Gábor születésének 400. évfordulója alkalmából.] Századok, 115. (1981) 4. 744–749.

Egy magyar könyvkiadó a XVII. században. Holl Béla: Ferenczffy Lőrinc. (Bp., 1979. Helikon, 221.) Népszabadság, 26. (1981) június 18. (141. sz.) 7. [Recenzió.]

„Folytonos küzdésből állt sorsa.” Rákóczi Zsigmond királyságának terve. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.] In: Olvastam valahol… Történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Összeáll. Benda Kálmán, Kerekes István. Bp., 1981. 195–202.

Magyarországi gályarabok, 1674. História, 4. (1981) 4. 22–23.

Das skytische Selbstbewusstsein des ungarischen Adels. In: La Pologne et la Hongrie aux XVIe–XVIIIe siècles. Textes du colloque polono–hongrois de Budapest publiés par Vera Zimányi. Bp., 1981. 121–133.

Vie de la Socièté Transylvaine dans la Première Moitié du XVIIe Siècle. Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae, 27. (1981) 1–2. 1–29. 

1982

Az értelmiség és a XVII. század közepének politikai mozgalmai. In: A magyarországi értelmiség a XVII–XVIII. században. Szerk. Zombori István. Szeged, 1984. 21–30. 

[Magyarország történeti kronológiája (1606–1686).] In: Magyarország történeti kronológiája. 2. kötet. Főszerk. Benda Kálmán. Szerk. Péter Katalin [1526–1790], Somogyi Éva [1790–1848]. Bp., 1982. 430–507.

A múlt és a jelen a Thököly-felkelés ideológiájában. In: A Thököly-felkelés és kora. Szerk. Benczédi László. Bp., 1983. Akadémiai, 199–204. l.

Ráday Pál, 1677–1733. Előadások és tanulmányok születésének 300. évfordulójára. Szerk. Esze Tamás. (Bp., 1980. Református Zsinati Iroda, 461 l.) A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 2. (1982) 324–326. [Recenzió.]

1983

[Magyarország történeti kronológiája (1606–1686).] In: Magyarország történeti kronológiája. 2. kötet. Főszerk. Benda Kálmán. Szerk. Péter Katalin [1526–1790], Somogyi Éva [1790–1848]. 2. kiadás. Bp., 1983. 430–507. 

1984

Az alattvalók ellenállási joga Magyarországon a reformáció után. In: Tanulmányok a lutheri reformáció történetéből Luther Márton születésének 500. évfordulóján. Szerk. Fabiny Tibor. Bp., 1984. 66–71. 

„A helyzet nagy embert kívánt volna.” II. Rákóczi György és Erdély bukása. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.] In: Olvastam valahol… Történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Összeáll. Benda Kálmán, Kerekes István. Bp., 1984. 149–153. 

A magyarországi protestáns prédikátorok és tanítók ellen indított per 1674-ben. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 3. (1984) 31–39. 

„Mintha népmesei motívum került volna a történelembe.” Bethlen Gábor és Erdély aranykora. [Beszélgetés Benda Kálmánnal.] In: Olvastam valahol… Történészek a Rádió ismeretterjesztő műsoraiban. Összeáll. Benda Kálmán, Kerekes István. Bp., 1984. 126–131. 

Romlás és szellemi műveltség állapotában a 17. század fordulóján. Történelmi Szemle, 27. (1984) 1–2. 80–102. 

1985

A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a 16. században. Századok, 119. (1985) 4. 1006–1028.

A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században. – The Program of reading the Bible for everyone in Hungary in the 16th century. In: Tótfalusi Kis Miklós: Az Amszterdami Biblia kiadásának háromszázéves évfordulója alkalmából Debrecenben 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. – Reports of the Conference on the tricentenary of the Amserdam Bible by Nicholas Kis Tótfalusi Debrecen, Hungary, 25–27 April 1985. Szerk. Gomba Szabolcsné, Haiman György. Debrecen, 1985. 124–133. 

A bibliaolvasás mindenkinek szóló programja Magyarországon a XVI. században. Theológiai Szemle, 28. (1985) 6. 325–338. 

Comenius magyarországi elképzeléséről. A Sermo secretus és a Gentis felicitas. Acta Historiae Literarum Hungaricum. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae, 21. (1985) 63–72.

A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet. Bp., 1985. 110. [12 t.] [Labirintus.]

A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet. Bp.,–Bratislava, 1985. 110. [12 t.] [Labirintus.]

Esterházy Miklós. Bp., 1985. 206. [Magyar História. Életrajzok.]

[Hozzászólások.] A 17. század – a magyar barokk virágzása. „Ismét kiáltok: Hallj meg engem, élő magyar!” In: A magyar művelődés századai. Szerk. Nemeskürty István, Liptay Katalin. Bp., 1985. 253–256., 258–259., 272–273., 275–276. 

Az örök újrakezdés embere. [Zrínyi Miklós.] Magyar Nemzet, 48. (1985) május 3. (102. sz.) 9. 

A reformáció és a művelődés a 16. században. In: Magyarország története 1526–1686. Főszerk. Pach Zsigmond Pál. Szerk. R. Várkonyi Ágnes. 3]1. kötet. Bp., 1985. 475–604. [Magyarország története tíz kötetben.]

1986

Báthori István a fejedelmi hatalom megteremtője Erdélyben. In: Tanulmányok Nyírbátor és a Báthori család történetéhez. Szerk. Dám László. Nyíregyháza, 1986. 17–24. [Folia historica et ethnographica.]

Buda ostroma, 1686. Válogatta, a szöveget gondozta, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta Péter Katalin. Ford. Péter Katalin és Teke Zsuzsa. Bp., 1986. 264. [Magyar levelestár.]

Erdély az európai politikában. História, 8. (1986) 2. 8–10. 

Kolozsvár a magyar művelődésben. In: Ötszáz éves a kolozsvári Farkas utcai templom. Szerk. K. Fogarasi Zsuzsa. Bp., 1986. 35–54. [A Ráday Gyűjtemény füzetei, 1.]

1987

Az erdélyi országgyűlés a kora újkori magyar fejlődésben. In: Az országgyűlés a kora újkori magyar történelemben. Bp., 1987. 13–23. [Előadások a Történettudományi Intézetben.] [Társszerző: Benda Kálmán.]

Der rosenkreuzerische Patriotismus. In: Das Ende der Renaissance. Europäische Kultur um 1600. Vorträge gehalten anlässlich eines Arbeitsgespräches „Renaissance-Section der Ungarischen Akademie der Wissenschaften” von 3. bis 6. Juni 1985. Hg. von August Buck, Tibor Klaniczay. Wiesbaden, 1987. 125–133. [Wolfennbütteler Abhandlungen zur Renaissanceforschung, 6.]

Siebenbürgern und der Befreiungskrieg. [In: Conference international tenue a l’occasion du 300er anniversaire de la reconquête de Buda. Budapest du ler au 4 septembre 1986.] Acta Historica, 33. (1987) 2–4. 229–235.

Zsigmond Jakó 70 Jahre. In: Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. Band I. Hg. von Kálmán Benda, Thomas von Bogyay, Horst Glassl, Zsolt K. Lengyel. München, 1987. 11–16. [Studia Hungarica. Schriften des Ungarischen Instituts München.]

1988

Bethlen Gábor. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 79. 

Erdély az európai politikában. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 78–80. 

A fejedelemség virágkora, 1606–1660. In: Erdély története. Második kötet, 1606-tól 1830-ig. Főszerk. Köpeczi Béla. Szerk. Makkai László, Mócsy András, Szász Zoltán. Bp., 1988. 617–783. [Erdély története három kötetben.]

A főúri portrék és az ősgalériák kezdetei. In: Főúri ősgalériák, családi arcképek a Magyar Történelmi Képcsarnokból. A Magyar Nemzeti Múzeum, az Iparművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria kiállítása a Magyar Nemzeti Galériában. Szerk. Buzási Enikő. Bp., 1988. 14–21. 

A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon. In: Az értelmiség Magyarországon a 16–17. században. – Die Intelligenz in Ungarn in dem 16. und 17. Jahrhundert. Szerk. Zombori István. Szeged, 1988. 103–117. 

Magyarországi bibliák. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 93. 

Pázmány Péter és a protestánsok. Confessio, 12. (1988) 2. 91–94. 

Zrínyi Miklós. In: Magyarok a Kárpát-medencében. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1988. 99–100. 

1989

Adalékok a XVII–XX. századi magyar művelődés történetéhez. Bp., 1987. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 6. (1989) 331–335. [Recenzió.]

A Debreceni Református Kollégium története. Főszerk. Kocsis Elemér. Szerk. Barcza József. (Debrecen, 1988. Református Zsinati Iroda, 839 l.) Pedagógiai Szemle, 39. (1989) 9. 897–899. [Recenzió.]

A fejedelemség virágkora (1606–1660). In: Erdély rövid története. Főszerk. Köpeczi Béla. Szerk. Barta Gábor. Bp., 1989. 266–317.

A katolikus megújulás és a protestáns reformáció. Világtörténet, 1989. ősz–tél, 72–79. 

A „kényszer” felismerője. Báthory István. História, 11. (1989) 1–2. 15–17.

Lendület és megtorpanás Sárospatakon. Egy példa a 16. és 17. század közötti különbségre. In: Gazdaság, társadalom, történetírás. Emlékkönyv Pach Zsigmond Pál 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1989. 115–126. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 6.]

Női családfők Sárospatakon a 16. és 17. században. Századok, 123. (1989) 5–6. 563–605.

Makkai László (1914–1989). Történelmi Szemle, 31. (1989) 3–4. 311–312. 

1990

Die Blütezeit des Fürstentums (1606–1660). In: Kurze Geschichte Siebenbürgens. Hg. von Béla Köpeczi unter Mitarbeit von Gábor Barta, István Bóna, László Makkai, Zoltán Szász. Bp., 1990. 302–358.

A Comenius-kutatás hazai helyzete és problémái. [Felszólalás.] In: Comenius és Magyarország. Sárospatak, 1990. 66–68. [Bibliotheca Comeniana, 3.]

László Makkai (10. Juli 1914 – 1. Dezember 1989). Ungarn-Jahrbuch. Zeitschrift für die Kunde Ungarns und verwandte Gebiete, 18. (1990) 339–340.

The later Ottoman period and royal Hungary, 1606–1711. In: A History of Hungary. Ed. by Peter F. Sugar. General editor: Peter Hanák. Assoc. editor: Tibor Frank. London – New York, 1990. 100– 120. 

Die Reformation in Ungarn. In: European Intellectual Trends and Hungary. Ed. by Ferenc Glatz. [Bp.,], 1990. 39–52.  [Etudes historiques hongroises 1990. Publiées à l’occasion du XVIIe Congrés International des Sciences Historiques par le Comité National des Historiens Hongrois, 4.]

1991

A barokk társadalom Magyarországon. In: A barokk kor műemlékei. Az Egri Nyári Egyetem előadásai 1990. augusztus 15–22. A Heves megyei TIT és az Országos Műemléki Felügyelőség szervezésében. [Eger,] 1991. 73–79. [Az Egri Nyári Egyetem előadásai.]

Frühneuzeitforschung in Ungarn. Interview mit Frau Dr. Katalin Péter. Frühneuzeit-Info, 2. (1991) 2. 9–12.

A katolikus megújulás és a protestáns reformáció. In: A katolikus egyház Magyarországon. Szerk. Somorjai Ádám, Zombori István. Bp., 1991. 49–57. [Ecclesia Sancta.]

A protestáns egyháztörténet-írás új útjai. Nemzetközi történésztanácskozás az Európa Intézetben. História, 13. (1991) 5–6. 61. 

1992

Bethlen Gábor. In: Erdély a históriában. Szerk. Bárdi Nándor. Székelyudvarhely, 1992. 85–87. 

L’age d’or de la Principauté de Transylvanie (1606–1660). In: Histoire de la Transylvanie. Sous la direction de Béla Köpeczi. Bp., 1992. 293–345.

Erdély az európai politikában. In: Erdély a históriában. Szerk. Bárdi Nándor. Székelyudvarhely, 1992. 78–84. 

Il Rinnovamento cattolico e la Reforma protestante. In: Storia Religiosa dell’Ungheria. Autori varii a cura di Adriano Caprioli e Luciano Vaccaro. Varese, 1992. 185–199. [Ricerche Europa.]

Urak, királyok. 16. századi kapcsolatok. Rubicon, 3. (1992) 6. 7–10.

A lehotkai próféta. Élet és tudomány, (1992) 419–421.

1993

Boldog Várad. Szerk. Bálint István János. ([Bp., 1992.] Héttorony, 838 l.) Századok, 127. (1993) 3–4. 516–518. [Recenzió.]

A haza és a nemzet az ország három részre hullott állapota idején. Folia Historica, 18. (1993) 13–32. 

Hitújítók és hitvédők. [Bp.,], 1993. 67. [A világtörténelem nagy alakjai.]

Köszöntő. In: A tudomány szolgálatában: Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 9–10.

Laikusok a magyarországi reformációban. Korunk, 5. (1994) 4. 53–58. 

Miklós Esterházy. Bollwerk Forchtenstein. Burgenländische Forschungen, Sonderband, 11. (1993) 36–41. 

On the first Hungarian world chronicle and its author, István Bencédi Székely. In: CEU History Department Yearbook. Ed. by Andrea Pető. Bp., 1993. 23–26. 

A református gyülekezet első száz esztendeje Sárospatakon. In: A tudomány szolgálatában: Emlékkönyv Benda Kálmán 80. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 113–122. 

A szigetország uralkodói. Bp., 1993. 68. [A világtörténelem nagy alakjai.]

Király Béla: Deák Ferenc. Ford. Péter Katalin. Bp., 1993.

1994

About the first Hungarian world chronicle and its author, István Bencédi Székely. In: CEU History Department Yearbook. Ed. by Andrea Pető. Bp., 1994. 27–35. 

Benda Kálmán (1913–1994). Levéltári Közlemények, 65. (1994) 1–2. 258– 260.    

Benda Kálmán a Ráday Gyűjteményben. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 7. (1994) 255–259. 

Az erdélyi magyar iskolázás a 16. és a 17. században. A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 7. (1994) 3–13.

The Golden Age of the Principality (1606–1660). In: History of Transylvania. General editor: Béla Köpeczi. Bp., 1994. 301–358. 

Hungary. In: The Reformation in National Context. Ed. by B. Scribner. Cambridge, 1994. 135–155.

A magyar reformáció kezdetei. História, 16. (1994) 4. 13–16.

Makkai László. (Kolozsvár, 1914. július 10. – Bp., 1989. december 1.) A Ráday Gyűjtemény Évkönyve, 7. (1994) 253–254.

Az örökös főrendiség létrejötte. Rubicon, 5. (1994) 10. 16–19.

The struggle for Protestant religious liberty at the 1646–47 Diet in Hungary. In: Crown, Church and Estates. Central European Politics in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Ed. by R. J. W. Evans, T. V. Thomas. London, 1994. 261–268. [Studies in Russia and East Europe.]

1995

Aki remekül mérte fel az erőviszonyokat. Bethlen Gábor, az okos fejedelem. [Interjú. Riporter: Rosdy Tamás.] Magyar Nemzet, 59. (1995) 251. 14. 

Az 1608. évi törvény és a jobbágyok vallásszabadsága. In: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1995. 129–151. [A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai, 8.]

A jezsuiták működésének első szakasza Sárospatakon. In: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1995. 186–199. [A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai, 8.]

Katolikus megújulás és protestáns reformáció. In: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1995. 5–14. [A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai, 8.]

Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a reformációval kezdődő másfél évszázadból. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1995. 263. [A Ráday Gyűjtemény Tanulmányai, 8.]

1996

Bethlen, Gabriel; Bornemisza, Péter; Dávid, Francis; Kálmáncsehi, Márton; Károlyi, Gáspár; Sylvester, János; Szegedi Kis, István; Sztárai, Michael. In: The Oxford Encyclopedia of the Reformation. Ed. in chief Hans J. Hillebrand. Oxford, 1996. I. 147., 201–202., 465–466.; II. 370–371., 373–374.; IV. 132–133., 139–141. 

Gyermek a történetírásban. História, 18. (1996) 1. 34. 

Gyermek a kora újkori Magyarországon: „adott Isten hozzánk vala szeretetéből egy kis frauzimmerecskét nekünk”. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996. 167. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19.]

A gyermekek első tíz esztendeje. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon: „adott Isten hozzánk vala szeretetéből egy kis frauzimmerecskét nekünk”. Szerk. Péter Katalin. Bp., 1996. 5–50. [Társadalom- és művelődéstörténeti tanulmányok, 19.]

Tolerance and intolerance in 16th century Hungary. In: Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Ed. by Ole Peter Grell, Bob Scribner. Cambridge, 1996. 249–261. 

Történelmünk és a család. In: A család megtartó erő. A III. Családkongresszus előadásai. Budapest, 1996. június 21–23. Szerk. Benkő Ágota. Bp., 1996. 9–16. 

Tolerance and intolerance in 16th century Hungary. In: Tolerance and Intolerance in the European Reformation. Ed. by Ole Peter Grell, Bob Scribner. Cambridge, 1996. 249–261.

1997

Báthori Anna és alsólendvai Bánffy István eljegyzése 1535-ben. In: Miscellanea fontium historiae Europaeae. Emlékkönyv H. Balázs Éva történészprofesszor 80. születésnapjára. Szerk. Kalmár János. Bp., 1997. 67–69. 

Cselekedetek és eszmék. Vallási ellenállás a fraknói uradalom négy gyülekezetében (1638). In: Művelődési törekvések a korai újkorban. Tanulmányok Keserű Bálint tiszteletére. Szerk. Balázs Mihály, Font Zsuzsa, Keserű Gizella, Ötvös Péter. Szeged, 1997. 479–486. [Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 35.]

Erdély a vesztfáliai béketárgyalásokon. Rubicon, 8. (1997) 2. 41–43. 

Így fogantak. História, 19. (1997) 2. 14–15. 

A társadalom egyes tagjaiban cselekszik. (Tiszteletkör. Szakály Ferenc: Mezőváros és reformáció. Tanulmányok a korai magyar polgárosodás kérdéséhez. Bp., 1995. 486. [Humanizmus és reformáció.]) Budapesti Könyvszemle, 9. (1997) 2. 199–201. [Recenzió.]

Társadalom és gazdálkodás a kora újkori Sárospatakon. A patakiak csendes ellenállása. Századok, 131. (1997) 5–6. 809–856. 

1998

Az átányiak, a néprajz és a Buddenbrook-jelenség. (Tiszteletkör. Fél Edit – Hofer Tamás: Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. Bp., 1997. 528.) Budapesti Könyvszemle, 10. (1998) 3. 321–325. [Recenzió.]

Bethlen Gábor. In: Erdély a Históriában. Összeállította: Bárdi Nándor. 2. bőv. kiad. Csíkszereda, 1998. 85–86. [Múltunk könyvek.]

Erdély az európai politikában. In: Erdély a Históriában. Összeállította: Bárdi Nándor. 2. bőv. kiad. Csíkszereda, 1998. 78–84. [Múltunk könyvek.]

Jobbágyok az örökös jobbágyság korában. Rubicon, 9. (1998) 7. 21–25. 

1999

Bethlen Gábor, 1580–1629. Rubicon, 10. (1999) 7. 34–38. 

Bethlen Gábor (1580–1629) In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 96–99.

Bibellesen. Ein Programm für jedenmann in Ungarn des 16. Jahrhunderts. In: Iter Germanicum. Deutschland und die Reformierte Kirche in Ungarn im 16–17. Jahrhundert. Szerk. Szabó András. Bp., 1999. Kálvin, 7–38. 

Esterházy Miklós (1582–1645). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 100–102. 

A felekezetek felett álló Magyarország a reformáció után. In: Felekezetek és identitás Közép-Európában az újkorban. Szerk. Illés Pál Attila. Piliscsaba, 1999. 9–25. [Sentire cum ecclesia.]

Jobbágy gyermekek a kora újkori Magyarországon. Műhely, 22. (1999) 5–6. 141–148. 

Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 1999. 67–68.

Köszöntő. (Az egyháztörténeti kutatások helyzete és kilátásai a XVI–XVII. századi Magyarországgal kapcsolatban.) In: Fiatal egyháztörténészek írásai. Szerk. Fehér Csaba. Miskolc, 1999. 7–12.

Az olvasó nő eszménye. In: A középkor szeretete. Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona tiszteletére. Szerk. Klaniczay Gábor, Nagy Balázs. Bp., 1999. 323–332. 

La société baroque. In: Hungaria Regia 1000–1800. Fastes et défis. Turnhout, 1999. 57–61. 

Gyermek központú válasz. A Demográfia körkérdése a népesedésről. Demográfia, 42. (1999) 3–4. 288–299. 

Comenius és a Rákócziak. In: Comenius és a magyar művelődés. Szerk. Csorba Csaba. Sárospatak, 1999. 26–29.

2000

Bethlen Gábor (1580–1629) In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 2. jav. kiad. Bp., 2000. 96–99. 

Az Egyháztörténeti Szemle köszöntése. Egyháztörténeti Szemle, 1. (2000) 1. 5–6. 

Esterházy Miklós (1582–1645). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 2. jav. kiad. Bp., 2000. 100–102. 

Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 2. jav. kiad. Bp., 2000. 67–68.

Lorántffy Zsuzsanna. In: Lorántffy Zsuzsanna album. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. 9–67. [A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 39.]

Milyenek voltak az erdélyi fejedelemasszonyok? In: Erdély és Patak fejedelemasszonya. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2000. 7–24. [A Sárospataki Rákóczi Múzeum Füzetei, 40.]

2001

Beloved Children. History of Aristocratic Childhood in Hungary in the Early Modern Age. Ed. by Katalin Péter. Bp.–New York, 2001. CEU Press, 271.

The first ten years of the children. In: Beloved Children. History of Aristocratic Childhood in Hungary in the Early Modern Age. Ed. by Katalin Péter. Bp., 2001. 39–83.

Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban. In: Ezredforduló – századforduló – hetvenedik évforduló. Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. J. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba, 2001. 383–394. 

Nők önállósága, férfiak önállósága a társadalomban. Rubicon, 12. (2001) 6. 20–24. 

Vázlat a jobbágyok nevéről és névhasználatáról az örökös jobbágyság korában. In: Historia manet: volum omagial – Demény Lajos Emlékkönyv 75. Szerk. S. Tüdős Kinga, Violeta Barbu. Bukarest – Kolozsvár, 2001. 85–118. 

Veres Éváról és munkájáról. In: Tanulmánykötet Heckenast Gusztáv emlékére. A Miskolcon, 2000. március 24–25. napján megtartott emlékkonferencia előadásai. Szerk. Bessenyei József. Miskolc, 2001. 67–77. 

The way from the church of the priest to the church of the congregation. In: Frontiers of Faith. Religious Exchange and the Constitution of Religious Identities 1400–1750. Ed. by Eszter Andor, István György Tóth. Bp., 2001. 9–20. 

2002

Bethlen Gábor (1580–1629) In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 3. átd. kiad. Bp., 2002. 96–99. 

A családról. In: Studii de istoria moderna a Transilvaniei omagie profesorului Magyari András. Coord. Pál Judit, Rüsz Fogarasi Enikő. Kolozsvár [Cluj-Napoca], 2002. 105–117.

Esterházy Miklós (1582–1645). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 3. átd. kiad. Bp., 2002. 100–102. 

The Golden Age of the Principality. In: History of Transylvania. II.: From 1606 to 1830. Gen. ed. Béla Köpeczi. Ed. by László Makkai, Zoltán Szász. New York, 2002. 3–229. [Atlantic Studies on Society in Change, 107.; East European Monographs, 593.]

Gyermekélet, gyermekhalál a 16–17. századi Magyarországon. Rubicon, 13. (2002) 3. 25–27. 

A jobbágy házasodási szabadsága az örökös jobbágyság korában. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Páffy Géza, Tóth István György. Bp., 2002. 333–352. [Gazdaság- és tárasadalomtörténeti kötetek, 2.]

Kanizsay Orsolya (1520–1571). In: Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. 100 portré a magyar történelemből. Szerk. Rácz Árpád. 3. átd. kiad. Bp., 2002. 67–68.

Pataki diákok a Sárospataki Református Kollégiumban 1671-ig. In: Doctrina et Pietas. Tanulmányok a 70 éves Barcza József tiszteletére. Szerk. Dienes Dénes, Szabadi István. Debrecen – Sárospatak, 2002. 171–181. 

Szerelem és házasság a Hajnal-határtól keletre. In: Ámor, álom és mámor. A szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete. Tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26–29. Szerk. Szentmártoni Szabó Géza. Bp., 2002. 1–24.

A Vizsolyi Biblia. História, 24. (2002) 2. 25. 

2003

Jobbágycsaládok életvitelének különbözőségei az örökös jobbágyság korában, 16–17. század. Századok, 137. (2003) 3. 549–578. 

Kanizsai Dorottya. In: Szürke eminenciások a magyar történelemben. Szerk. Szentpéteri József. Bp., 2003. 46–50. 

A királyi méltóság megjelenítése. Habsburg királykoronázás 1563-ban. História, 25. (2003) 3–4. 16–19. 

Magyar leveleskönyv. Szerk. Balogh József, Tóth László. Kiadja: H. Balázs Éva. I–II. kötet. (Bp., 2002. 636, 526.) Századok, 137. (2003) 3. 779– 781. [Recenzió.]

2004

Jobbágyság és iparosodás: az emberi tőke és a vállalkozó kedv a XVI–XVII. századi Magyarországon. Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Philosophica, 9. (2004) 1. 59–73. 

Két sógor: Gusztáv Adolf és Bethlen Gábor. História, 26. (2004) 8. 9–10., 12.   

A reformáció: kényszer vagy választás? Bp., 2004. 124. [Európai Iskola.]

2005

Házasság a XVII. századi Magyarországon. In: Bölcsőtől a koporsóig. Szöveggyűjtemény a történeti demográfia tanulmányozásához. Szerk. Faragó Tamás. Bp., 2005. 90–94. 

Az utolsó idők hangulata a 16. századi Magyarországon. Történelmi Szemle, 47. (2005) 3–4. 277–286. 

[Válasz.] Hogyan lettem történész? A Korall körkérdése a pályaválasztásról. Korall, 6. (2005) 21–22. 266–269. 

Az Esterházy család felemelkedése. In: Arisztokrácia, művészetek, mecenatura. Szerk. Czoma László. Keszthely, 2005. 7–37.

Imitatio Rei Publicae Litterariae: Count Tamás Nádasdy (1498–1562). In: Republic of Letters, Humanism, Humanities. Ed. Marcell Sebők. Bp., 2005. 150–169.

2006

A vallásügy a bécsi békében. In: „Frigy és békesség legyen...” A bécsi és zsitvatoroki béke. Szerk. Papp Klára, Jeney-Tóth Annamária. Debrecen, 2006. 171– 175. 

Péter Katalin tanulmányai (70. születésnapjára). Egyháztörténeti Szemle, VII. 2. 2006. 7–104.

Gazdagság a 16–17. században. Rubicon, 18. 2007. 1–2. 108–112.

2008

Ozorai Imre a teremtés rövid történetére utalt. In: A Stollwerk Stoll Béla 80. születésnapjára. Szerk. Ács Pál, Székely Júlia. Bp., 2008. 21–22.

Házasság a régi Magyarországon. Budapest, 2008. 1–168.

2009

„I am walking in history …as I do in everyday life”. An interview with Katalin Péter convened by Gabriella Erdélyi. Colloquia Journal of Central European History, XVI. (2009) 177–188.

How the term Calvinist became the name of religious denomination: Some aspects of periphery behaviour in sixteenth–century Transylvania. In: Calvinism on the Peripheries: Religion and Civil Society in Europe. Ed. Ábrahám Kovács. Budapest, 2009. 183–194.

2010

Az asszony neve. Arisztokrata névhasználat a 16–17. századi Magyarországon. Történelmi Szemle, LII. 2010. 2. 151–187. folyóiratcikk/magyar.

2011

Úgy sétálok a történelemben, ahogy a mindennapi életben szoktam. Erdélyi Gabriella: Interjú Péter Katalinnal 75. születésnapja alkalmából. Korall, 46. (2011) 521–532.

Jobbágy egyének az írásbeliségben a 17. század eleji Magyarországon. In: Magyar történettudomány az ezredfordulón Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos, Izsák Lajos. Bp., 2011. 243–252.

Gondoskodó apák a 16–17. századi Magyarországon. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám. Debrecen, 2011. 76–79.

A titkos házasságról a 15–16. században. In: Acta Historiae Litterarum Hungaricarum XXX. Szeged, 2011. 115–121. [Társszerző: Erdélyi Gabriella.]

Az egyszerű ember, az oklevelek és a levéltárak a 16–17. századi Magyarországon. Történelmi Szemle, LIII. 2011. 3. 335–349.

Gondoskodó apák a 16–17. századi Magyarországon. In: Átjárható határok. Ünnepi kötet dr. Gaál Botond professzor 65. születésnapjára. Szerk. Fekete Károly, Kustár Zoltán, Kovács Ábrahám. Debrecen, 2011. 76–79. [Acta Theologica Debreciensis 2.]

2012

Szigetország uralkodói. eKönyv, Bp., 2012.

Az örökös főrendiség létrejötte. Rubicon – különszám, (2012) 2. 45–48.

Mohács nemzeti tragédiává válik a magyar történetben. In: „…éltünk mi sokáig ’két hazában…” Szerk. Dáné Veronka, Oborni Teréz, Sipos Gábor. Debrecen, 2012. 17–25.     

Werbőczy anyanyelvi fordításainak tanulságai – értelmiségi felelősségvállalás a 16. században. Történelmi Szemle, 54. (2012) 3. 421–440.

Szentemlékezetű Miksa király privilégiuma a Szepesi Kamarától Sárospataknak. In: A történettudomány szolgálatában Tanulmányok a 70 éves Gecsényi Lajos tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna–Molnár Antal. Budapest–Győr, 2012. 301–308.

2013

Magánélet a régi Magyarországon. Magyar Történelmi Emlékek Értekezések. Bp., 2012. 180.

Comenius és a Rákócziak. In: A hazáért és a szabadságért. Szerk. Miklós Péter. Szeged, 2013. 101–111.

2014

A Tripartitum anyanyelvű fordításai a 16. században. In: A magyar jog fejlődésének fél évezrede. Szerk. Máthé Gábor. Bp.,2014. 91–116.

2015

Lorántffy Zsuzsanna. Szerk. Tamás Edit. Sárospatak, 2015. [ársszerzők: Tamás EditVáradi László]

Várkonyi Ágnesről (1928–2014) Történelmi Szemle, 57. (2015) 1. 175-177.

2016

Az egyszerű ember. In: Testimonio litterarum – Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Szerk. Dáné Veronka–Sipos Gábor–Lupescuné Makó Mária. Kolozsvár, 2016. 345–354.

A 16–17. századi tudósok ideje. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére 2. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István stb. Bp., 2016. 295–321.

A főnemesség olvasmányaitól a gyöngyösi rektorig a 16–17. században. In: Monokgraphia. Tanulmánykötet Monok István 60. születésnapjára. Szerk. Nyerges Judit–Verók Attila–Zvara Edina Bp., 2916. 562–567.

The other way. Nagotiating freedom. In: Armed Memory (1450–1700). Ed. Erdélyi, Gabriella. Göttingen, 2016. 59–81.

2018

Studies on the History of the Reformation in Hungary and Transylvania. Ed. Erdélyi, Gabriella.  Göttingen, Vandenchoeck & Ruprecht, 2018. [REFO500 Academic Studies, 45.]

KUTATÁSI TERÜLET

Kora újkori társadalom- és művelődéstörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

Gyermek a kora újkori Magyarországon (OTKA)

Házasság és válás a 16–17. századi Magyarországon (OTKA)

A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16–17. században