+36 1 224 6755    tti.titkarsag@btk.mta.hu

Konrád Miklós

Konrád Miklós

Konrád, Miklós
Konrád Miklós
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Újkori témacsoport
Tel.: 224-6700/4655
E-mail: konrad.miklos@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Contemporary History

Tel.: 224-6700/655

Email: konrad.miklos@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Conversion of Jews in Hungary between the Reform Age and the First World War” (2011)

Research Field: Jews in Hungary, 19–20th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1967. 01. 17

VÉGZETTSÉG

Université Paris-Sorbonne (Paris IV), D.E.A. en Histoire moderne et comtemporaine (1995)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (2011) Debreceni Egyetem. Téma: A zsidók áttérése Magyarországon a reformkor és az első világháború kitörése között

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (2000–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Naményi Ernő Társaság – Virtuális Zsidó Múzeumi Egyesület (alapító tag: 2008–)

Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület (tag: 2012–)

Marczali Henrik Kutatócsoprt, OR-ZSE (tag, 2018–)

European Association for Jewish Studies (tag, 2018–)

Magyar Történelmi Társulat (tag, 2019–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

MTA Szótári Munkabizottsága „Kiváló magyar szótár” díja (2007) (Magyar–Francia Kisszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 2004.)

LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓK

1. A neológ zsidóság útkeresése a századfordulón. Századok, 139. évf. 2005. 6. sz. 1335–1369.

2. Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. Budapesti Negyed, 16. évf. 2008. 2. sz. 351–368.

3. “Jews and politics in Hungary in the Dualist era, 1867–1914,” East European Jewish Affairs, vol. 39, no. 2, August 2009, 167–186.

4. Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. évf. 2010. 1. sz. 3–46.

5. Wahrmann Mór és gyermekei. Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. Történelmi Szemle, 54. 2012. 3. sz. 441–468.

6. “The Social Integration of the Jewish Upper Bourgeoisie in the Hungarian Traditional Elites. A Survey of the Period from the Reform Era to World War One,” Hungarian Historical Review, vol. 3, no. 4, 2014, 818–849.

7. Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2014.

8. Zsidók magyar nemzete. A nemzeti múlt zsidó tudományos ábrázolása, különös tekintettel a kazárelméletre. Századok, 150. évf. 2016. 3. sz. 631–665.

9. “Hungarian Expectations and Jewish Self-Definitions, 1840–1914,” in Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‘Science of Judaism’ between East and West, ed. Tamás Turán – Carsten Wilke. Berlin – Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2016, 329–348.

10. Egy kudarc anatómiája. Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában. In: Sasfi Csaba – Ugrai János szerk.: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Bp., Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017, 331–352.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1993

Szélsőjobboldali előretörés Nyugat-Európában. Szombat, 5. (1993) 2. 17-19.

1997

A pesti zsidó nő mint allegória. A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában. Café Bábel, 7. (1997) 2. 81–93.

1999

Magyar–francia nagyszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 1999.

2000

Le mouvement d'embourgeoisement de la noblesse et les Juifs dans la Hongrie du XIXe siècle. Revue des Études Juives, 159. (2000) 1–2. 145–184.

2001

Zsidó jótékonyság és asszimiláció a századfordulón. Történelmi Szemle, 43. (2001) 3–4. 257–285.

2002

La femme juive de Budapest comme allégorie. L'image de la femme juive dans la littérature hongroise du tournant du siècle dernier. Revue des Études Juives, 161. (2002) 1–2. 159–178.

2003

A pesti zsidó nő mint allegória. A zsidó nő ábrázolása a századforduló magyar irodalmában. In: A zsidó nő. Szerk. Toronyi Zsuzsa. Bp., é. n. [2003], 11–27.

2004

Magyar–francia kisszótár. Főszerk. Konrád Miklós. Bp., 2004.

2005

Az antiszemitizmus zsidó percepciója Magyarországon az első világháború előtt. Múlt és Jövő, 16. (2005) 3. 70–80.

2006

Jewish Perception of Antisemitism in Hungary before World War I. In: Jewish Studies at the Central European University. IV. 20032005. Eds. András Kovács, Michael L. Miller. Bp., 2006, 177–190.

2007

The Jewish Woman as an Allegory: The Portrayal of Jewish Women in Hungarian Literature at the Turn of the Century. In: Gender, Memory and Judaism. Eds. Judit Gazsi, Andrea Pető, Zsuzsanna Toronyi. Bp., 2007, 193–212.

Zsidók és kitért zsidók a dualizmus korában. A kitérés okai zsidó szemmel. Történelmi Szemle, 49. (2007) 3. 373–402.

Music halls and Jewish Identities in Budapest at the Turn of the Century. In: Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day History. Eds. Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė, Larisa Lempertienė. Newcastle, 2007, 143–156.

2008

Orfeum és zsidó identitás Budapesten a századfordulón. Budapesti Negyed, 16. (2008) 2. 351–368.

2009

Jews and Politics in Hungary in the Dualist Era, 1867–1914. East European Jewish Affairs, 39. (2009) 2. 167–186.

Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. (2009) 3. 593–636.

2010

Vallásváltás és identitás: A kitért zsidók megítélésének változásai a dualizmus korában. Századok, 144. (2010) 1. 3–46. [Az azonos című, technikai okokból hibásan megjelent 2009-es tanulmány újraközlése]

„Szidur a karácsonyfa alatt!” Karácsonyi ünnepek és zsidó identitás a dualizmus korában. In: Kép-keret. Az identitás konstrukciói. Szerk. Gantner B. Eszter, Schweitzer Gábor, Varga Péter. Bp., 2010. 174–197.

2011

A zsidók áttérése Magyarországon a reformkor és az első világháború kitörése között. 2011. 468. [PhD-disszertáció, kézirat.]

2012

Wahrmann Mór és gyermekei. Adalék a dualizmus kori zsidó nagypolgárság történetéhez. Történelmi Szemle, 54. (2012) 3. 441–468.

Hatvany Lajos „zsidókérdése”. Szombat, 24. (2012) 9. 20–23.

A zsidó vallásváltások alakulása és indítéka 1896 és 1914 között. In: Zsidóság – tradicionalitás és modernitás. Tisztelgő kötet Karády Viktor 75. születésnapja alkalmából. Szerk. Biró Zsuzsanna Hanna, Nagy Péter Tibor. Bp., 2012. 31–43.

2013

Demográfiai változások. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 15–26.

Az Államhatalom és a régió más népességeinek viszonya a zsidósághoz. In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 106–125.

Brettlik, zengerájok, orfeumok. Szórakozás és identitás a zsidó negyedben az első világháború előtt. In: Ami látható és ami láthatatlan. Erzsébetváros zsidó öröksége. Szerk. Török Gyöngyvér. Bp., 2013. 169–178.

Kövér György: A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek. Történelmi Szemle, 55. (2013) 1. 150–153. [Recenzió.]

2014

Eötvös József és a zsidók. Történelmi Szemle, 56. (2014) 3. 495–509.

Zsidóságon innen és túl. Zsidók vallásváltása Magyarországon a reformkortól az első világháborúig. Bp., 2014. 672. 

The Social Integration of the Jewish Upper Bourgeoisie in the Hungarian Traditional Elites: A Survey of the Period from the Reform Era to World War One. Hungarian Historical Review, 3. (2014) 4. 818–849.

Entre émancipation et conversion. Dilemmes juifs en Hongrie dans la première moitié du XIXe siècle. Histoire, Économie & Société, 33. (2014) 4. 58–74.

2015

Zsidók az utcasarkon. A budapesti zsidó hordárok tündöklése és bukása. Múlt és Jövő, Új folyam, 26. (2015) 3. 82–94.

2016

Támogatók és vetélytársak. A Magyar-Zsidó Szemle helye a neológ felekezeti közéletben. Regio, 24. (2016) 1. 126–147.

Zsidók magyar nemzete. A nemzeti múlt zsidó tudományos ábrázolása, különös tekintettel a kazárelméletre. Századok, 150. (2016) 3. 631–665.

Zsidó nemzet, nép, felekezet, faj? Keresztény meghatározások és neológ önmeghatározások a reform- és dualizmus kori Magyarországon. In: Nemzet, faj, kultúra a hosszú 19. században Magyarországon és Európában. Szerk. Hörcher Ferenc–Lajtai Mátyás–Mester Béla. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből, 2.] 93–114.

Támogatók és vetélytársak. A Magyar Zsidó Szemle helye a neológ felekezeti közéletben. In: A „tudománnyal kibékült zsidóság”. Tanulmányok a Magyar Zsidó Szemle első korszakából. Szerk. Kiss Endre. Bp., OR-ZSE, 2016. 39–53.

Hungarian Expectations and Jewish Self-Definitions, 1840–1914. In: Modern Jewish Scholarship in Hungary: The ‘Science of Judaism’ between East and West. Eds. Turán, Tamás–Wilke, Carsten. Berlin–Boston, De Gruyter Oldenbourg, 2016. 329–348.

2017

Egy kudarc anatómiája. Neológ zsidó vallásoktatás a dualizmus korában. In: Iskola, művelődés, társadalom. Az oktatás, nevelés és művelődés társadalomtörténeti látószögei. Szerk. Sasfi Csaba–Ugrai János. Bp., Hajnal István Kör – Társadalomtörténeti Egyesület, 2017. 331–352.

Egyenjogúsítás feltételekkel. A feltételes zsidóemancipáció eszméjének diadala és bukása. Múlt és Jövő, 28. (2017) 3. 28–35.

A magyar zsidóság kikeresztelkedett vezetője. Avagy Kunewalder Jónás személyes emancipációja. Szombat, 29. (2017) 9. 18–21.

De l’orthodoxie juive au sionisme en passant par la conversion. Le parcours juif d’Ármin Vámbéry (1832–1913). In: Entre judaïsme et christianisme: Les conversions en Europe, de l’époque moderne à l’apparition de l’antisémitisme politique. Éds. Ferruta, Paola–Dumont, Martin–Tollet, Daniel. Paris–Louvain–Bristol, Peeters, 2017. [Collection de la Revue des Études Juives, 58.] 185–205.

2018

A galíciai zsidó bevándorlás mítosza. Századok, 152. (2018) 1. 31–60.

Narrating the Hungarian–Jewish National Past: The Khazar Theory and the Integrationist Jewish Scientific Discourse. In: Cultural Nationalism in a Finnish-Hungarian Historical Context. Eds. Gyáni, Gábor–Halmesvirta, Anssi. Bp., MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. [Tanulmányok a nacionalizmus kultúrtörténetéből 7.] 49–61.

A magyar zsidóság aranykorának árnyoldalai. Csalódott zsidók a dualizmus idején. Múlt és Jövő, 29. (2018) 4. 7–18.

Brettlik, zengerájok, orfeumok. Szórakozás és identitás a zsidó negyedben az első világháború előtt. In: Ami látható, és ami láthatatlan. Erzsébetváros zsidó örökségeMásodik, Szerk. Török Gyöngyvér. Bp., Erzsébetvárosi Összevont Művelődési Központ Nonprofit Kft., 2018. 169–178.

Kultúrával az identitásért. Zsidó kulturális egyesületek a dualizmus korában.Korall, 19. (2018) 74. 70–92.

2019

A dualizmus mint magyar zsidó aranykor? Kortárs zsidó helyzetértékelések. In: Magyar–zsidó identitásminták. Szerk. Dénes Iván Zoltán Budapest, 2019. 93–108.

Sportegyletek és antiszemitizmus a magyar zsidóság aranykorában. Szombat, 31. (2019) 6. 4–7.

Ruszinok és zsidók az Osztrák–Magyar Monarchia időszakában. In: „Ruszin voltam, vagyok, leszek...” Népismereti olvasókönyv. Szerk. Fedinec Csilla–Csernicskó István. Budapest,2019. 84–91.

Csalódott zsidók a magyar zsidóság aranykorában. In: Az érzelmek története. Szerk. Lukács Anikó–Tóth Árpád. Budapest, 2019. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 31.] 405–421.

KUTATÁSI TERÜLET

A zsidóság Magyarországon, 19–20. század

ÖSZTÖNDÍJ

Collegium Budapest, Junior Fellow (Budapest, 1995–1996)

MÉDIASZEREPLÉSEK

Beszélgetés a francia elnökválasztásokról. Friderikusz most. ATV, 2007, ápr. 23.

A Kossuth Rádiónak és a Klub Rádiónak adott, összesen öt interjú a francia elnökválasztásokról, 2007. április-május.

Kapcsolat

Cím

1097 Budapest
Tóth Kálmán utca 4.

Telefon

+36 1 224 6755

E-mail

tti.titkarsag@btk.mta.hu