E. Kovács Péter

E. Kovács Péter

E. Kovács, Péter
E. Kovács Péter
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Középkori témacsoport
Telefon: 224–6700/4648
E-mail: kovacs.peter@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Medieval History Research Team

Phone: +361 224–6700/648

Email: kovacs.peter@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Accounting Books of Ippolito d'Este from Eger, 1500–1508” (1994)

Research Field: 15–16th century Hungarian history

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Eger, 1957. 08. 16.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem–levéltár szak (1983)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Kandidátus (1994). Téma: Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei. 1500–1508.

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Tudományos Minősítő Bizottság (1983–1986) tudományos továbbképzési ösztöndíjas

ELTE BTK Középkori Magyar Történeti Tanszék (1986–1988) tanársegéd

MTA Történettudományi Intézet (1988–1993) tudományos segédmunkatárs

Római Magyar Akadémia (1993–1999) tudományos titkár

MTA Történettudományi Intézet (1999–2003) tudományos főmunkatárs

Római Magyar Akadémia (2003–2011) tudományos igazgató (2003–2007), igazgató (2007–2011)

MTA Történettudományi Intézet (2011) tudományos főmunkatárs

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Pásztor Lajos Közhasznú Alapítvány (elnök: 1999–)

Soros Alapítvány (kurátor: 1999–2000)

Magyar Ösztöndíj Bizottság (kurátor: 2002–2006)

Habsburg Kutatások Közalapítvány (kurátor: 2003–2010)

Sahin-Tóth Péter Történettudományi Közhasznú Alapítvány. Kurátor (2005–)

Kubinyi András Középkortudományi Alapítvány. Kurátor (2010–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Egy középkori utazás emlékei. Történelmi Szemle, 32. (1990) 1–2. 101–127.

2. Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei. 1500–1508. Eger, 1992. 409. [Heves Megyei Levéltár forráskiadványai. 1.]

3. Mattia Corvino. Periferia Kiadó, Cesena, 2000. 176.

4. Erzherzog Ferdinand und Ungarn (1521–1526). In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropaischer Herrscher. /Geschichte in der Epoche Karls V. Band 5. Hgg. Fuchs, Martina–Teréz Oborni–Ujváry Gábor. Münster, 2005. 57–78.

5. „A Szent Koronára! Ez kedvemre tellik.” Zsigmond császár Luccában. Századok, (2007) 2. 353–364.

6. Egy magyar rabszolganő Krétán a 15. században. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor–Rácz György. MTA Történettudományi Intézete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bp.–Piliscsaba, 2009. 105–123. [Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 40./ Analecta Mediaevalia III.]

7. Emperor Sigismund’s Coronation in Rome In: Infima Aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Ed. Péter E. Kovács–Kornél Szovák. Bp., 2009. 97–162.

8. Egy firenzei követjárás Magyarországon. Századok, 144. (2010) 6. 1455–1536.

9. Zsigmond király és Velence (1387–1437). Az oroszlán ugranikészül. I. köt. Bp., 2017.

10. Sigismund in Siena. Bp., 2018.

 

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1984

Gyöngyös város privilégiumlevele. In: Tanulmányok Gyöngyösről. Szerk. Havassy Péter és Kecskés Péter. Gyöngyös, 1984. 11–19.

1985

Kassa város egyházi kiváltságai a 13. században. Levéltári Szemle, (1985) 4. 35–41.

1988

Szent István az államalapító. Könyvtáros, (1988) 8. 445–448.

Repertorium Fontium Historiae Medii Aevi. Levéltári Szemle, (1988) 2. 75–78. [Recenzió.]

1989

Mátyás temetése. História, (1989) 3. 7–8.

1990

Matthias Corvinus. Bp., 1990. 203.

A Hunyadi-család. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerk. Rázsó Gyula és V. Molnár László. Bp., 1990. 29–51.

Egy törökellenes szövetség tervezete 1502-ből. Levéltári Szemle, (1990) 1. 49–61.

Az egri káptalan hiteleshelyi és oklevélkiadói tevékenysége az Árpád-korban. Archivum, (1990) 12. 5–43.

Egy középkori utazás emlékei. Történelmi Szemle, 32 (1990) 1–2. 101–127.

A Hunyadiak IV/1. A családfa. Interpress Magazin, (1990) 2. 3–8.

A Hunyadiak IV/2. A törökverő. Interpress Magazin, (1990) 3. 70–77.

A Hunyadiak IV/3. Az ifjú király. Interpress Magazin, (1990) 4. 84–88.

A Hunyadiak IV/4. Az uralkodó. Interpress Magazin, (1990) 5. 56–63.

1991

A császárválasztás és Magyarország. In: Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. E. Kovács Péter, Kalmár János és V. Molnár László. Bp., 1991. 61–72.

Mátyás és a reneszász. Műhely, (1991) 1. 29–31.

A kis prímás. Estei Hippolit. Rubicon, 1991.

Unger Mátyás Emlékkönyv. Szerk. E. Kovács Péter, Kalmár János és V. Molnár László. Bp., 1991.

1992

Estei Hippolit püspök egri számadáskönyvei. 1500–1508. Eger, 1992. 409. [Heves Megyei Levéltár forráskiadványai. 1.]

A Hunyadiak kora. Bp., 1992. 156.

Jajca és az 1519-es magyar–török béke. Levéltári Közlemények, (1992) 1–2. 91–96.

1993

A magyarság története 1000–1526. In: Pannon Enciklopédia. A magyarság kézikönyve. Szerk. Halmos Ferenc. Bp., 1993. 122–143.

1994

A magyarság története 1397–1526. In: Pannon Enciklopédia. Szerk. Halmos Ferenc. Bp., 1994. 73–109.

„Halászat.” Szócikk. In: Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerk. Kristó Gyula. Szerk. Engel Pál és Makk Ferenc. Bp., 1994. 252.

 „Urbura.” Szócikk. In: Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerk. Kristó Gyula. Szerk. Engel Pál és Makk Ferenc. Bp., 1994. 701.

 „Vadászat.” Szócikk. In: Korai Magyar Történeti Lexikon (9-14. század). Főszerk. Kristó Gyula. Szerk. Engel Pál és Makk Ferenc. Bp., 1994. 706.

1995

Miksa magyarországi hadjárata. Történelmi Szemle, (1995) 1. 35–49.

Tóth István György: Jobbágyok, hajdúk, deákok. A körmendi uradalom társadalma a 17. században. Századok, (1995) 1. 230–232. [Recenzió.]

Közép-és Kelet-Európa a 10. század elején. Térkép. In: História Könyvtár. Atlaszok Magyarország Történetéhez. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. A szövegeket írta Engel Pál és Szakály Ferenc. Bp., 1995. 7.

Az Árpád-házi uralkodók külföldi házastársai. Térkép. In: História Könyvtár. Atlaszok Magyarország Történetéhez. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. A szövegeket írta Engel Pál és Szakály Ferenc. Bp., 1995. 13.

Magyarország a Zsigmond-kori Európában (1437). Térkép. In: História Könyvtár. Atlaszok Magyarország Történetéhez. Virágkor és pusztulás. A kezdetektől 1606-ig. Összeállította és szerk. Glatz Ferenc. A szövegeket írta Engel Pál és Szakály Ferenc. Bp., 1995. 16.

1996

Egyetem vagy birtok (Bécs–Krakkó–Itália). In: Tolna Megyei Levéltári Füzetek, 5. Szekszárd, 1996. 221–231.

A Szentszék, a török és Magyarország a Hunyadiak alatt (1437–1490). In: Magyarország és a Szentszék kapcsolatának 1000 éve. Szerk. Zombori István. Bp., 1996. 97–117.

1997

Elenchus fontium historiae urbanae. 1000–1301. Szerk. Kubinyi András, Jánosi Mónika, E. Kovács Péter, Köblös József, Tringli István. Bp., 1997. 191.

I dispacci dell’ambasciatore di Venezia Pietro Paulo Pasqualigo dall’Ungheria (1509–1512). In: Annuario dell’ Accademia d’ Ungheria in Roma. A cura di József Pál. Roma, 1997. 183–200.

„Összetörték, elrabolták”. Egy szlavóniai mezőváros anyagi kultúrája az 1520. évi hatalmaskodás tükrében. Történelmi Szemle, (1997) 3–4. 425–445.

1998

I primi documenti sulla presenza ebraica in Ungheria. Rivista Studi Ungheresi. Roma, (1998) 12. 7–10.

A grebeni uradalom 1522-es összeírása. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. Szerk. Csukovits Enikő. Bp., 1998. 131–171.

1999

I miracoli di San Giovanni da Capestrano. In: Atti del Convegno Storico Internazionale. Capestrano, 15–16 maggio 1998. Szerk. Edith Pásztor. L Aquila, 1999. 147–156.

2000

Mattia Corvino. Cesena, 2000. 176.

A Hunyadiak háborúi. In: Nagy képes millenniumi hadtörténet. Szerk. Rácz Árpád. Bp., 2000. 67–75.

2001

Magyarország, a török és a Szentszék. 1437–1490. In: A magyar kereszténység ezer éve. Bp., 2001. 69–78.

Hungary, the Ottomans and the Holy See. 1437–1490. In: A Thousand Years of Christianity in Hungary. Bp., 2001. 69–78.

La Santa Sede e l’Ungheria nell’epoca degli Hunyadi. 1437–1490. In: Mille Anni di Cristianesimo in Ungheria. Bp., 2001. 69–78.

Magyarország a késő középkorban (1387–1526). In: Millenniumi magyar történet. Szerk. Tóth István György. Bp., 2001. 117–119.

2002

Ritratto di Mattia Hunyadi Re d’Ungheria. In: Nel segno del Corvo. Libri e miniature della biblioteca di Mattia Corvino. Modena, 2002. 17–21.

Magyarország és Nápoly politikai kapcsolatai a Mátyás-korban. In: Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. Szerk. Fodor Pál, Pálffy Géza, Tóth István György. Bp., 2002. 229–247.

Il problema dei Turchi a Belgrado: Realitá politica europea. In: Atti del IV. Convegno storico internazionale Capestrano, 1–2 dicembre 2001. A cura di Edith Pásztor. Capestrano, 2002. 67–73.

Magyarország a késő középkorban (1387–1526). In: Millenniumi magyar történet. Szerk. Tóth István György. Bp., 2002. (Átdolgozott kiadás.) 117–179.

2003

Corvin János házassága és a magyar diplomácia. Századok, (2003) 4. 955–971.

La presenza dell’Osservanza nella societá ungherese. In: Cultura, societá e vita religiosa ai tempi di S. Giovanni da Capestrano. Atti del V Convegno storico internacionale Capestrano, 21–22 ottobre 2002. A cura di Edith Pásztor. Capestrano, 2003. 91–107.

Mattia Corvino e la corte di Milano. Arte Lombarda Nouva Serie, (2003) 3. 76–80.

La Hongrie dans le bas moyen age (1382–1526). In: Mil ans d’histoire Hongroise. Szerk. Tóth István György. Bp., 2003. 129–200.

Ferdinánd főherceg és Magyarország (1521–1526).  Történelmi Szemle, 45. (2003) 1–2. 24–44.

Ferdinánd főherceg és Magyarország. Rubicon, (2003) 11–12. 26–31.

2004

Svakodnevnica na jednom veleposjedu u slavoniji u 15. st. In: Hrvatsko-Madarski Odnosi 1102–1918. Zagreb, 2004. 81–87.

Hunyadi Mátyás magyar király portréja. In: A holló jegyében. Fejezetek a Corvinák történetéből. Szerk. Monok István. Bp., 2004. 7–17.

2005

A leggazdagabb magyarok 1472-ben. Egy követjelentés és a valóság. Századok, (2005) 2. 421–428.

Pellegrini ungheresi a Roma. In: I pellegrinaggi nell’etá tardoantica e medievale. Atti del Convegno. Ferentino 6–8 dicembre 1999. Roma, 2005. 295–303.

Erzherzog Ferdinand und Ungarn (1521–1526). In: Kaiser Ferdinand I. Ein mitteleuropaischer Herrscher. /Geschichte in der Epoche Karls V. Band 5. Hgg. Fuchs, Martina–Teréz Oborni–Ujváry Gábor. Münster, 2005. 57–78.

Ricerca delle fonti dell’Archivio Segreto Vaticano. Seduta Commemorativa in Onore di Lajos Pásztor. 9. ottobre 2000. In: Annuario dell’ Accademia d’ Ungheria in Roma. Conferenze e Convegni. 2002–2004. A cura di László Csorba e Gyöngyi Komlóssy. Roma, 2005. 82–85.

Őstulok vagy bölény? Az itáliai nemesek és a magyarországi fenevad (Adalékok a középkori magyarország faunájához). Történelmi Szemle, (2005) 1–2. 89–98.

L’imperatore Sigismondo a Gubbio. In: Annuario, Studi e documenti italo-ungheresi. Tra magiaristica e italianistica: cultura e istituzioni. Roma–Szeged, 2005. 187–197.

Jajca 1464-es ostroma. „Amikor a hollós nindzsák délre mentek büntetni a muzulmánt”. In: Az értelem bátorsága. Tanulmányok Perjés Géza emlékére. Szerk. Hausner Gábor. Bp., 2005. 403–418.

Hungary in the late middle ages (1382–1526). In: A concise history of Hungary. Szerk. Tóth István György. Bp., 2005. 115–177.

Ungarn im Spätmittelalter. (1382–1526). In: Geschichte Ungarns. Szerk. Tóth István György. Bp., 2005. 145–223.

2006

Mária királyné kiszabadítása. (Magyar–velencei szövetség 1387-ben). Századok, (2006) 4. 925–937.

Tóth István György (1956-2005). Nekrológ. Századok, 140. (2006) 4. 1077–1078.

Ferdinánd főherceg és Magyarország (1521–1526). In: Mohács. Szerk. B. Szabó János. Bp., 2006. 409–411.

2007

„A Szent Koronára! Ez kedvemre tellik.” Zsigmond császár Luccában. Századok, (2007) 2. 353–364.

A nándorfehérvári győzelem és Itália. Történelmi Szemle, (2007) 3. 315–327.

Az ostrom – török tanulságokkal (Nándorfehérvár 1456). História, (2007) 1. 6.

Európai célok – közép-európai lehetőségek. Korunk, (2007) 7. 28–32.

2008

Mátyás, a reneszánsz király. Bp., 2008. 200.

Hétköznapi élet Mátyás király korában. Bp., 2008. 171.

Firenze és Magyarország a 15. században. In: A Mediciek fénykora – élet és művészet a reneszánsz Firenzében. Katalógus. 2008. 37–45.

Florence and Hungary in the Fifteenth Century. In: A Mediciek fénykora – élet és művészet a reneszánsz Firenzében. Katalógus. 2008. 37–45.

Il trionfo di Belgrado e l’Italia. In: Scritti per ISA. Raccolta di studi offerti a Isa Lori Sanfilippo. A cura di Antonella Mazzon. Roma, 2008. 535–547. [Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. Nuovi Studi Storici – 76.]

„Zsigmond császár Gubbióban” Aetas, (2008) 1. 56–63.

Léhűtők Egerben. Mindennapi élet Estei Hippolit egri püspök udvarában. In: Memoria Rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. Szerk. Oborni Teréz–Á. Varga László. Eger, 2008. 157–177.

Magyar–francia diplomácia kapcsolatok a 16. század elején. In: Redite ad cor. Tanulmányok Sahin-Tóth Péter emlékére. Szerk. Krász Lilla–Oborni Teréz. Bp., 2008. 171–186.

Mátyás és az erdélyi lázadás. Korunk, (2008) 7. 48–54.

Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix – Különc asszony? Élet és Tudomány, 63. (2008) 624–627.

2009

Egy magyar rabszolganő Krétán a 15. században. In: Honoris causa. Tanulmányok Engel Pál tiszteletére. Szerk. Neumann Tibor–Rácz György. Bp.–Piliscsaba, 2009. 105–123. [Társadalom- és Művelődéstörténeti Tanulmányok 40./ Analecta Mediaevalia III.]

Magyarország „törökképe” a 15. század elején. Hadtörténelmi Közlemények, (2009) 1. 111–126.

Maties Hunyadi i Beatriu d’Aragó. In: Princeses de terres llunyanes. Catalalunya i Hongria a l’edat mitjana. Barcelona, 2009. 423–431.

Hunyadi Mátyás és Aragóniai Beatrix. In:
Királylányok messzi földről. Magyarország és Katalónia a középkorban. Katalógus. Bp. 2009. 421–429.

Zsigmond császár megkoronázása Rómában. Századok, (2009) 5. 1323–1384.

Emperor Sigismund’s Coronation in Rome In: Infima Aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Ed. Péter E. Kovács–Kornél Szovák. Bp., 2009. 97–162.

Infima Aetas Pannonica. Studies in Late Medieval Hungarian History. Ed. Péter E. Kovács–Kornél Szovák. Bp., 2009.

2010

Firenze e l’Ungheria nel Quattrocento. In: Annuario 2007–2008. 2008–2009. Publicato da Accademia d’Ungheria in Roma – Istituto Storico „Fraknói.“ Roma, 2010. 15–21.

Mattia Corvino e Beatrice d’Aragona: un incontro storico. In: Annuario 2007–2008. 2008–2009. Publicato da Accademia d’Ungheria in Roma – Istituto Storico „Fraknói”. Roma, 2010. 287–294.

Egy firenzei követjárás Magyarországon. Századok, 144. (2010) 6. 1455–1536.

Levéltármány és szerelem. Kovács Béla emlékére (1932–2009) In: „Vedd ezeket az iratokat...” Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának 60. évfordulójára. Szerk. Mihalik Béla–Zarnóczky Áron. Bp., 2010. 158–168.

2011

Magánélet Mátyás király korában. Bp., 2011. 80.

Megjegyzések Horváth Richárd „A magyar középkorkutatás hiányzó segédkönyvei – Hunyadi Mátyás uralkodói itineráriumának példáján” tanulmányához. Történelmi Szemle, (2011) 1. 103–112.

Mit evett Zsigmond 1414. június 27-én? In: Erősségénél fogva várépítésre való. Tanulmányok a 70 éves Németh Péter tiszteletére. Nyíregyháza, 2011. 315–338.

Storiografia politica: nuove prospettive. Bullettino dell’Istituto Storico Italiano per il Medio Evo. 113 (2011) 315–321.

2012

Vénusz vonzásában. Zsigmond király és az itáliai hölgyek. In: „Köztes-Európa“ vonzásában. Ünnepi tanulmányok Font Márta tiszteletére. Szerk. Bagi Dániel–Fedeles Tamás–Kiss Gergely. Pécs, 2012. 137–150.

Zsigmond király milánói koronázása. In: Történeti tanulmányok Draskóczy István egyetemi tanár 60. születésnapjára. Szerk. Mikó Gábor–Péterfi Bence–Vadas András. Bp., 2012. 67–83.

2013

Két barát a „Gässleinban“. Zsigmond császár és VIII. Amédée de Savoie herceg kapcsolata (1410–1416). In: Francia-magyar kapcsolatok a középkorban. Szerk. Györkös Attila és Kiss Gergely. Debrecen, 2013. 195–239. [Speculum Historiae Debreceniense 13.]

Ceremónia és politika. Zsigmond király bevonulásai Itáliában 1431–1433. Történelmi Szemle, 55. (2013) 351–379.

Zsigmond isztriai hadjárata. In: "A hadtáp volt maga a fegyver." Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Szerk. Pósán László–Veszprémy László. Bp., 2013. 227–252.

2014

Magyar zsoldosok Sienában. In: Arcana tabularii. Tanulmányok Solymosi László tiszteletére. Szerk. Bárány Attila–Dreska Gábor–Szovák Kornél. Bp.–Debrecen, 2014. 521–542.

Imperia az imperiumban. Szórakozás és látványosság a konstanzi zsinaton. In: „causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris”. Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Szerk. Bárány Attila–Pósán László. Debrecen, 2014. 101–116.

Zsigmond király Sienában. Bp., 2014. 308.

Zsigmond király sienai adományai. Világtörténet, 36 (2014). 661–677.

2015

Dózsa György 1514–2014. Beszélgetés C. Tóth Norberttel és Pálosfalvi Tamással. Magyar Tudomány, 176. (2015) 63–74.

Mit evett Zsigmond 1412. december 13-án? In: Ünnepi tanulmány Can Togay születésének hatvanadik fordulójára. Bp., 2015. 7–23.

2016

Zsigmond császár Mantovában. In: Művészet és mesterség. Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó–Lauter Éva–Várkonyi Gábor–Hiller István–Szirtes Zsófia–Balogh Zsuzsanna–Pásztor Katalin–Tamás Máté. Budapest, 2016. 87–102.

Imperia im Imperium. Unterhaltung und Spektatel auf dem Konzil von Konstanz. In: Das Konzil vom Konstanz und Ungarn. Hrsg. Attila Bárány unter Mitarbeit von Balázs Antal Bacsa. Debrecen, 2016. 107–129.

2017

Az oroszlán és a fehér ló. In: Ünnepi tanulmány Révész László László születésének hatvanadik fordulójára. Budapest, 2017. 7–21.

Zsigmond király és Velence (1387–1437). Az oroszlán ugrani készül (1387-1411). Budapest, 2017. 206.

Magyar zászlók velencei kézen. In: Történelmi Szemle, 60. (2017). 1–3.

 

2018

A királyt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem. In: Valaki szívet ad neked, valaki mérget”. Tanulmánykötet Presser Gábor születésének 70. fordulójára. Bp., 2018.

Sigismund in Siena. Bp., 2018.

A magyar királyi udvar borfogyasztása a Jagelló-korban. In: „Vina bibant homines, animantia cetera fontes". Tanulmányok a magyar bor történetéből. Szerk. Pósán László–Tózsa-Rigó Attila. Debrecen, 2018. 17–36.

A királyt megölni nem kell félnetek jó lesz ha mindenki egyetért én nem ellenzem. In: Valaki szívet ad neked, valaki mérget”. Tanulmánykötet Presser Gábor születésének 70. fordulójára. Budapest, 2018.

König Sigismund in Siena. Budapest, 2018.

A magyar királyi udvar borfogyasztása a Jagelló-korban. In: „Vina bibant homines, animantia cetera fontes". Tanulmányok a magyar bor történetéből. Szerkesztette: Pósán László–Tózsa-Rigó Attila. Debrecen, 2018. 17–36.

2019

A Habsburg hercegek szentföldi utazásai. In. Történelmi Szemle, 61. (2019). 17–38.

Make-up vagy bottoms-up? Nemzetkarakterológiai kérdések a középkori Magyarországon. Budapest, 2019.

KUTATÁSI TERÜLET

15–16. századi magyar történelem

PROJEKTEK

Az 1515-ös bécsi fejedelmi találkozó forrásai és története (OTKA 2012–2015, szenior kutató)

A konstanzi zsinat (OTKA 2015–2019, vezető kutató)

TANÍTÁS