Klestenitz Tibor

Klestenitz Tibor

Klestenitz, Tibor
Klestenitz Tibor
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Egyháztörténeti témacsoport
Telefon: 224-6700/4324
E-mail: klestenitz.tibor@btk.mta.hu

Status: Funded Research Assistant

Research Team: HSRF Research Team

Phone: +361 224-6700/620

Email: klestenitz.tibor@btk.mta.hu

Degree: PhD, “The Catholic Press Movement in Hungary, 1896–1932” (2011)

Research Field: The history of the Hungarian Catholic church in the 20th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Mór, 1980. 12. 23.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2004)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Társadalomtudományi Kar, politikaelmélet szak (2005)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD,  Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, Történelemtudományok Doktori Iskola (2011). Téma: A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896–1932

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Társadalomkutató Központ (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. A tőrdöfés és az újságírók. Sajtóellenesség a keresztény-nemzeti kurzus éveiben, 1919–1922. Médiakutató, 11. (2010) 85–99.

2. Diözesansynoden in den 1920er Jahren in Ungarn. Annuarium Historiae Conciliorum, 44. (2012) 1. 343–358.

3. A katolikus sajtómozgalom Magyarországon, 1896–1932. Bp., Complex, 2013. 310.

4. A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Szerk. Klestenitz Tibor. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. 143. [Médiatudományi Könyvek]

5. Médiatörténeti tanulmányok, 2014. Szerk. Klestenitz Tibor–Sz. Nagy Gábor. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015. 276. [Médiatudományi Könyvek]

6. Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk. Klestenitz Tibor–Zombori István. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2015.

7. Zum Verhältnis von Kirche und Staat in Ungarn im Spiegel der ungarischen Diözesansynoden in der Zwischenkriegszeit. Annuarium Historiae Conciliorum, 46. (2014) [2016] 339–354.

8. Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900–1913. Válogatott beszédek és tudósítások. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. 604.

9. Gianone András–Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések] 458.

10. A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. [Médiatudományi Könyvek] 182.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2005

A Mária-kongregációk és a sajtókérdés a dualizmus korában. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, (2005) 3–4. 83–100.

A „sajtóapostolok”. A Katolikus Sajtóegyesület és az egyházi megújulási mozgalmak oszloposodási törekvései a századelőn. Századvég, (2005) 2. 129–160.

2007

A katolikus újságírók önszerveződése: az Országos Pázmány Egyesület a dualizmus korában. In: Ahogy mi látjuk. Főszerk. Gergely Jenő. Bp., 2007. 115–134.

2008

A kozmopolita Európa és a nemzetek Európájának kezdetei. In: Plurimus Unum – gondolatok Európa egységéről. Szöveggyűjtemény. Szerk. Jánosi Rita–Dr. Türke András István. [Luxembourg], 2008. 107–114. [Társszerzőkkel.]

Az európai egységgondolat a megvalósulás útján – a gazdasági unió kezdete. In: Plurimus Unum – gondolatok Európa egységéről. Szöveggyűjtemény. Szerk. Jánosi Rita–Dr. Türke András István. [Luxembourg], 2008. 420–424. [Társszerzőkkel.]

Föderalizmus az I. világháború után, harc a diktatúrák ellen az Európa-eszme nevében. In: Plurimus Unum – gondolatok Európa egységéről. Szöveggyűjtemény. Szerk. Jánosi Rita–Dr. Türke András István. [Luxembourg], 2008. 275–281. [Társszerzőkkel.]

Médiaháború 1919-ben: a Déli Hírlap ügye. Médiakutató, (2008) tavasz. 69–80.

Német, olasz, francia és angol tervek a II. világháború alatti ellenállási mozgalomban. In: Plurimus Unum – gondolatok Európa egységéről. Szöveggyűjtemény. Szerk. Jánosi Rita–Dr. Türke András István. [Luxembourg], 2008. 341–346. [Társszerzővel.]

Szolgáltatások Európában: a Bolkenstein direktíva. In: Gazdálkodj okosan! A privatizáció és a közszolgáltatások politikája. Szerk. Scheiring Gábor–Boda Zsolt. Bp., 2008., 96–112.

2009

Lelkipásztori jelentések 1924–1926. Távlatok, (2009) 1. 129–130.

A magyar katolicizmus és a sajtó kérdése a XIX–XX. század fordulóján. In: Fejezetek a tegnap világából. Tanulmányok a 19–20. század történelméből. Főszerk. Gergely Jenő. Bp., 2009. 160–178.

Prohászka Ottokár sajtószervező tevékenysége. In: Prohászka-tanulmányok. 2007–2009. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2009. 45–67.

Sajtó, felekezet, politika. A Központi Sajtóvállalat első évei (1919–1922). Múltunk, (2009) 3. 171–201.

2010

A tőrdöfés és az újságírók. Sajtóellenesség a keresztény-nemzeti kurzus éveiben, 1919–1922. Médiakutató, 2010. 85–99.

Felekezeti reneszánsz és „általános kereszténység” az 1920-as évek magyar katolikus sajtójában. Kommentár, 2010. 5. 53–64.

Prohászka Ottokár egyháztörténeti szerepe a „második felekezetképződési korszak” elméletének fényében. In: A Székesfehérvári Egyházmegye ünnepi névtára. Szerk. Mózessy Gergely–Pestiné Paics Marianna–Smohay András. Székesfehérvár, 2010. 76–91.

A katolikus sajtómozgalom történetének forrásai. In: „Alattad a föld, fölötted az ég…” Források, módszerek és útkeresések a történetírásban. Szerk. Balogh Margit. Bp., 2010. 141–159.

2011

Molnár Antal–Szabó Ferenc SJ: Bangha Béla SJ emlékezete. Budapesti Könyvszemle, (2011) 2. 189–191. [Recenzió.]

2012

Prohászka Ottokár a komáromi és a pozsonyi katolikus nagygyűlésen. In: Prohászka-tanulmányok, 2009–2012. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár, 2012. 114–131.

Diözesansynoden in den 1920er Jahren in Ungarn. Annuarium Historiae Conciliorum, (2012) 1. 343–358.

Reformtörekvések a magyar katolikus egyházban az I. világháború után. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, (2012) 1–2. 67–84.

A katolikus sajtómozgalom a bethleni konszolidáció éveiben. Modern Magyarország, (2012) 1. 86–123.

A görög katolikusok Serédi Jusztinán és Mindszenty József egyházkormányzatában. Athanasia, (2012) 1. 108–123.

A magyar katolikus klérus és a tömegsajtó kihívásai a 20. század első harmadában. In: A 20. század egyház- és társadalomtörténetének metszéspontjai. Tanulmányok a Pécsi Egyházmegye 20. századi történetéből. Szerk. Bánkuti Gábor–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Pécs, 2012. 117–133. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis VIII.)

2013

A katolikus sajtómozgalom Magyarországon 1896–1932. Bp., 2013. 310.

Die Adaptation der Katholikentage in Ungarn (1894–1900). Kritische Zeiten. Zeitschrift für Humanwissenschaften, (2013) 3–4. 49–69.

Reformbestrebungen der katholischen Kirche nach dem ersten Weltkrieg in Ungarn. Öt Kontinens: az Új- és Jelenkori Egyetemes Történeti Tanszék Tudományos Közleményei, (2013), 1. 75–88.

Gerely József karrierje – falak és választóvonalak a katolikus nagygyűlések „szürke eminenciásának“ életében. Egyháztörténeti Szemle, (2013). 3. 67–82.

Két nagygyűlés Budapesten. Médiakutató, (2013) 1. 53–64.

A második világháborús ellenállási mozgalmak tervei Európa jövőjéről: I. rész – Németország. Modern Magyarország, (2013) 1. 181–206.

A magyar liberális főpapok és XIII. Leó az egyházpolitikai küzdelmek idején. Magyar Tudomány, (2013) 5. 548–552.

2014

Az első alföldi katolikus nagygyűlések – egy új rendezvénytípus megszületése. Modern Magyarország, (2014) 1. 66–92.

„A rendes mederben javul a miniszterelnök állapota.” A KSV-lapok, az Esti Újság és Gömbös Gyula utódlásának kérdése. Médiakutató, (2014) 2. 87–95.

A katolikus nagygyűlések Magyarországon a dualizmus korában. Vigilia, (2014) 2. 110–115.

A katolikus sajtó mint az új vallási kultúra közvetítője a XX. század elején. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Tanulmányok. Szerk. Paál Vince. Bp., 2014. 69–80.

Szalongyűlések vagy őszi hadgyakorlatok? A katolikus nagygyűlések meghonosítása Magyarországon. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Bp.–Pécs, 2014. 463–486. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.)

Scheidgen, Hermann-Joseph: Az 1849-es osztrák püspökkari konferencia Bécsben. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Bp.–Pécs, 2014. 267–293. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis X.) [Szakfordítás.]

2015

A nagy háború propagandája és a magyar sajtó. In Medias Res, 4. (2015) 2. 392–410.

Dicshimnuszok és karikatúrák: Széll Kálmán alakja a kortársak szemével. In: Törvény, jog, igazság: Széll Kálmán életműve. Szerk.: ifj. Bertényi Iván. Bp., 2015. 347–367.

Mindszenty József, a katolikus sajtó harcosa. Vasi Szemle, 69. (2015) 5. 763–773.

Fazekas Csaba–Klestenitz Tibor: Mentőakció a „keresztény” sajtóért 1926-ban: Zichy János levele Festetics Taszilónak. Egyháztörténeti Szemle, 16. (2015) 4. 44–54.

„Hódító katolicizmus”: Az első világháború és a katolikus sajtó fejlődése Magyarországon. Vigilia, 80. (2015) 5. 340–349.

Az újrakezdés reménye: A katolikus újságírás helyzete 1945 után. In: Megmenekültem az oroszlán torkából: Az erdélyi katolikus egyház a megpróbáltatások idején: 1848, 1948. Szerk.: Marton József–Diósi Dávid. Bp., 2015. 177–216.

„Ekkora botrányt kánikulai hőség még nem termelt”: Egy kiszivárogtatási ügy 1900-ban. Magyar Könyvszemle, 131. (2015) 1. 58–75.

A hitélet elmélyítésének kérdései a magyar katolikus nagygyűléseken a dualizmus korában. In: Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor, Zombori István. Bp., 2015. 143–154.

Litterarum radices amarae, fructus dulces sunt: Tanulmányok Adriányi Gábor 80. születésnapjára. Szerk.: Klestenitz Tibor, Zombori István. Bp., 2015.

Prohászka Ottokár az 1921-es német katolikus nagygyűlésen. In: Prohászka-tanulmányok 2012–2015: A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. Szerk.: Mózessy Gergely. Konferencia helye, ideje: Budapest. Székesfehérvár, 2015. 144–166.

Mellékszerepben. Prohászka Ottokár fellépése a katolikus nagygyűlések szakosztályi és egyesületi ülésein. In: Prohászka-tanulmányok 2012-2015: A Székesfehérvári Egyházmegye Prohászka-konferenciáinak előadásai. Szerk.: Mózessy Gergely. Konferencia helye, ideje: Budapest. Székesfehérvár, 2015. 121–139.

A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények a dualizmus korában. In: A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Szerk.: Klestenitz Tibor. 143. Bp., 2015. 45–58. (Médiatudományi Könyvek)

A médiatörténet és az egyháztörténet metszéspontjai. Tanulmányok. Szerk.: Klestenitz Tibor. Bp., 2015. 143. (Médiatudományi Könyvek)

Médiatörténeti tanulmányok. Szerk.: Klestenitz Tibor, Sz. Nagy Gábor. Bp., 2015. 276. (Médiatudományi Könyvek)

A Központi Sajtóvállalat Gömbös Gyula miniszerelnöksége (1932–1936) idején. In: Médiatörténeti tanulmányok. Szerk.: Klestenitz Tibor, Sz. Nagy Gábor. 276. Bp., 2015. (Médiatudományi Könyvek)

Nagy-Britannia képe a központi hatalmak propagandájában a világháború első éveiben. Jel-Kép: Kommunikáció, Közvélemény, Média, 4. (2015) Paper 3.

Az első világháború hatásai a katolikus sajtó fejlődésére. Újkor.Hu – A Velünk Élő Történelem, Paper. (2015)

Katolikus nagygyűlések Magyarországon: Szerény összejövetelből impozáns tömegrendezvény. Élet és Tudomány, 38. (2015) 1206–1208. [Társszerző: Gianone András.]

2016

Az országos katolikus nagygyűlések Magyarországon, 1900–1913. Válogatott beszédek és tudósítások. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2016. 603.

A Nagy Háború propagandájának megítélése a magyar sajtóban. In: Propaganda – politika, hétköznapi és magas kultúra, művészet és média a Nagy Háborúban. Szerk. Ifj. Bertényi Iván–Boka László–Katona Anikó. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2016. 287–302.

Die Presse als Mittel des politischen Katholizismus in Ungarn. Kritische Zeiten: Zeitschrift Fur Humanwissenschaften, 7. (2016) 1–2. 71–88.

Zum Verhältnis von Kirche und Staat in Ungarn im Spiegel der ungarischen Diözesansynoden in der Zwischenkriegszeit. Annuarium Historiae Conciliorum, 46. (2014) [2016] 339–354.

Tisza István alakja a karikatúrák tükrében. Tisza István, két korszak határán. Szerk. Ifj. Bertényi Iván. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016. 175–200.

Balogh Gábor: A római katolikus egyház és a nemzetiszocialisták Magyarországon. Főbb konfliktusalakzatok és modus vivendik. Vigilia, 81. (2016) 6. 477–478.[recenzió]

A sajtószabadság története Magyarországon, 1914–1989. Szerk. Paál Vince. In Medias Res, 5. (2016) 1. 171–174. [recenzió]

A királyhűség rítusai az országos katolikus nagygyűléseken. In: "A királyhűség jól bevált útján…”: Rendi és nemzeti kötődések szimbolikus változásai 1867 és 1918 között. Szerk. Glässer Norbert–Zima András–Nagyillés Anikó MTA–SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport–SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, 2016. 251–264.

Az első regionális katolikus nagygyűlés Magyarországon: Sopron, 1893. In: Primus inter omnes: Tanulmányok Bedy Vince születésének 150. évfordulójára. Szerk. Arató György–Nemes Gábor–Vajk Ádám. Győr,Győri Egyházmegyei Levéltár, 2016. [A Győri Egyházmegyei Levéltár Kiadványai. Források, feldolgozások, 25.] 225–242.

A katolikus nagygyűlések előzményei Magyarországon. In: Episcopus, Archiabbas Benedictinus, Historicus Ecclesiae. Tanulmányok Várszegi Asztrik 70. születésnapjára. Szerk. Somorja Ádám–Zombori István. Budapest, Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség–Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, 2016. [METEM Könyvek, 85.] 281–292.

Médiatörténeti konferencia a Magyar Tudományos Akadémián. Újkor.hu.

Nagy-Britannia képe a központi hatalmak propagandájában a világháború első éveiben. Jel-Kép. Kommunikáció, Közvélemény, Média, 1. (2016) 61–70.

2017

Gianone András–Klestenitz Tibor: Katolikus nagygyűlések Magyarországon. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. 457. [Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések]

A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 182. [Médiatudományi Könyvek]

A politikai bulvársajtó megjelenése – egy új műfaj a budapesti sajtópiacon. In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéből. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2017. 182. [Médiatudományi Könyvek] 127–150.

A katolikus nagygyűlések mint médiaesemények az 1920-as években. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 27. (2015) [2017] 1–2. 57–76.

Vallásosság és hitélet Magyarországon – a katolikus nagygyűlések tükrében. Vallásos kultúra és életmód a Kárpát-medencében, 10. Szerk. Pilipkó Erzsébet–Fogl Krisztián Sándor. Veszprém, Laczkó Dezső Múzeum, 2017. 48–63.

"Az anyaszentegyház Amerikában imponált nekem legjobban." Prohászka Ottokár képe az Egyesült Államokról. Prohászka-tanulmányok, 2015–2017. Szerk. Mózessy Gergely. Székesfehérvár, Székesfehérvári Püspöki és Székeskáptalani Levéltár, 2017. 182–200.

Bangha Béla jelentése a budapesti nunciusnak a Központi Sajtóvállalat helyzetéről. Magyar Könyvszemle, 133. (2017) 1. 67–80.

Az 1863. évi kalocsai tartományi zsinat. Egyháztörténeti Szemle, 18. (2017) 3. 161–162.

Mózes kőtáblái a hármashalmon. Zsidó hagyomány és szimbolikus politika határán. Szerk. Glässer Norbert–Glässerné Nagyillés Anikó. SZTE BTK Néprajzi és Kulturális Antropológiai Tanszék, Szeged, 2015. [Szegedi Vallási Néprajzi Könyvtár, 50.] Ethnographia, 128. (2017) 2. 333–335. [recenzió]

 

2018

Az oroszországi forradalmak értékelése a magyar egyházi közvéleményben. Történelmi Szemle, 60. (2018) 3. 423–432.

Modern katolicizmus?  Vallási megújulás és politikai törekvések a dualizmus korában. In: Modernizáció és nemzetállam-építés. Haza és/vagy haladás dilemmája a dualizmus kori Magyarországon. Tanulmányok. Szerk. Csibi Norbert–Schwarczwölder Ádám. Pécs, Kronosz, 2018. 263–282.

Az Egri Főegyházmegye katolikus sajtója a dualizmus korában. In: Fejezetek az ezer éves egri egyházmegye történetéből. Szerk. Horváth István. Eger, Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. 139–152.

Az egri katolikus sajtó a két világháború között. In: Fejezetek az ezer éves egri egyházmegye történetéből. Szerk. Horváth István. Eger, Egri Érseki Vagyonkezelő Központ, 2018. 181–195.

Hiperlojalitástól a királysértésekig. Ferenc József ábrázolása a dualizmus korának magyar sajtójában. In: Veritas évkönyv, 2017. Budapest, Magyar Napló, Veritas Történetkutató Intézet, 2018. 41–56.

A Nagy Háború – katolikus egyházi források tükrében. In: Per Aspera ad Astra, 5. (2018). 2. 187–189.

2018

Médiatörténeti tanulmányok, 2018. Szerk. Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, 2018.

Az Esztergom, egy regionális néppárti lap első évei. In: Médiatörténeti tanulmányok, 2018. Szerk.Klestenitz Tibor–Paál Vince. Budapest, 2018. 35–50.

A protestáns napilap kérdése Magyarországon, 1890–1918. Egyháztörténeti Szemle, 19. (2018) 4. 37–51.

Sajtó és újságírás Trianon árnyékában
In: Háborúból békébe: a magyar társadalom 1918 után. Konfliktusok, kihívások, változások a háború és az összeomlás nyomán. Szerk. Bódy Zsombor. Budapest, 2018. 301–336.

2019

Az egyházpolitika mint propaganda – az iszlám vallás elismertté nyilvánításának tükrében. In Medias Res, 8. (2019) 1. pp. 57–71.

Katolikus és protestáns sajtótörekvések Magyarországon: hasonlóságok és különbségek, 1890–1918 In: Laborator assiduus. A 70 éves Zombori István köszöntése. Somorjai Ádám–Somorjai, Gabi. Budapest, 2019. 263–270.

Lénár Andor: A Váci egyházmegye Hanauer Árpád István püspöksége idején. (1919–1942) Pécs, 2017. [Serie Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis XVI.]. Egyháztörténeti Szemle, 20. (2019) 1. 176–178.

KUTATÁSI TERÜLET

20. századi magyar katolikus egyháztörténet

KUTATÁSI PROJEKTEK

A katolikus egyház zsinatai és nagygyűlései Magyarországon, 1790–2010 (OTKA NK 83799 )

MÉDIASZEREPLÉSEK

Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsor: A katolikus sajtóvállalat a múlt század fordulóján 2006. 03. 01.

Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsor: Az Országos Pázmány Egyesület. 2007. 09. 08.

Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsor: A Mária kongregációk és a sajtókérdés. 2008. 03. 08.

Magyar Katolikus Rádió Arcok és sorsok. Fejezetek a Magyar Katolikus Egyház életéből című műsor: Médiaháború 1919-ben. 2008. 04. 05.

Beszélgetés a Médiatörténeti tanulmányok című kötetről. Belépő (Kossuth Rádió) 2016. február 26.

 

Lánchíd Rádió Szabad gondolat c. műsor 2017. április 2.  Beszélgetés Prohászka Ottokárról

Klubrádió Szabad a pálya c. műsor 2017. augusztus 18. Beszélgetés z első világháborús propagandáról

Katolikus Rádió Arcok és sorsok, 2017. február 24. Prohászka Ottokár és Amerika

 

Katolikus Rádió Arcok és sorsok, 2017. március 9. Az egri egyházmegye sajtója a dualizmus korában

Katolikus Rádió Arcok és sorsokm 2017, május 11. A katolikus nagygyűlések előzményei

Katolikus Rádió Arcok és sorsok, 2017. július 27. Katolikus nagygyűlések – könyvbemutató

Katolikus Rádió Arcok és sorsok, 2017. augusztus 3. Katolikus nagygyűlések – könyvbemutató II.