Ábrahám Barna

Ábrahám Barna

Ábrahám Barna
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Délkelet-Európa története témacsoport
Telefon: 224-6700/4262
e-mail: Abraham.Barna@btk.mta.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Győr, 1967. 04. 03.

VÉGZETTSÉG

Magyar−történelem illetve szlovák szakos középiskolai tanár (1993, 1998)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Történelemtudományok (kelet-európai történelem), Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest (2003)

MUNKAHELYEK

1998−2013 − Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Szlavisztika (idővel: Közép-Európa) Intézet, adjunktus

2014− Magyar Tudományos Akadémia, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Történettudományi Intézet, tudományos munkatárs

2015− Eperjesi Egyetem, Nemzetiségi Nyelvek és Kultúrák Központja, Magyar Nyelv és Kultúra Intézete (Prešovská univerzita v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Inštitút maďarského jazyka a kultúry), magyar nyelvi lektor

2016− Eötvös Loránd Tudományegyetem, Romanisztikai Intézet, Román Filológiai Tanszék, tudományos munkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja titkára (1998−2006)

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem − Regionális és Kisebbségi Kultúrák Kutatóműhelye titkára (2001−2005)

az MTA Magyar–Román Történész Vegyesbizottsága Magyar Tagozatának titkára (2014−)

a Pro Minoritate folyóirat szerkesztője (1999–2000)

 

1996

Az erdélyiségtudat változatai a két világháború között. Limes, 9. (1996) 3. 93-99. ill.

In: Kötődések Erdélyhez. Tanulmányok. Szerk. L. Balogh Béni. Tatabánya: Alfadat-Press Kiadó, 1999. 125-136.

1998

Rudnay Sándor. Hungarus patriotizmus, szlávság, szlovákság. In: Rudnay Sándor és kora / Alexander Rudnay a jeho doba. Szerk. Käfer István. Budapest-Esztergom-Nagyszombat: PPKE BTK - METEM - Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, 1998. 99-106.

Alexander Rudnay. Uhorský patriotizmus, Slovania, Slováci. In: Rudnay Sándor és kora / Alexander Rudnay a jeho doba. Szerk. Käfer István. Budapest-Esztergom-Nagyszombat: PPKE BTK - METEM - Rudnay Sándor Kulturális és Városvédő Egyesület, 1998. 107-114.

Szlovák folyóiratok és könyvkiadás Budapesten a dualizmus korában. In: Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov. A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Szerk. Michal Hrivnák. Budapest: Etnikum Kiadó, 1998. 173-184.

Vydávanie slovenskej tlače a kníh v Budapešti v období dualizmu. In: Kultúrne dedičstvo budapeštianskych Slovákov. A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Szerk. Michal Hrivnák. Budapest: Etnikum Kiadó, 1998. 57-69.

Köztünk és köztetek a fegyverek sohasem dönthetnek”. Magyar-román összeütközés Erdélyben 1848-49-ben. Vigilia, 63. (1998) 3. 178-186

1999

Ungaria ca simbioză a mai multor culturi naţionale în manualele maghiare. In: Studii istorice româno-ungare. Ed. Lucian Nastasă. Iaşi: Fundaţia Academică A.D. Xenopol, 1999. 283-288.

Cseh-szlovák-magyar háromszög. Vonzások és taszítások Jozef Škultéty életművében. Limes, 11. (1999) 1. 31-42.

Cselekedjetek jól vagy rosszul, csak tudja a világ, hogy a szlovákok élnek.. Pro Minoritate, 1. (1999) Tél. 11-17.

2000

Pechány Adolf életrajza. In: Pechány Adolf: A magyarországi tótok. Miskolc: Felsőmagyarország Kiadó, 2000. 253-254.

[Stekovics Ritával közösen]: A szerb nemzettudat fejlődése. Pro Minoritate, 2. (2000) Nyár. 11-24.

Vállalkozók és oligarchák. A román burzsoázia születési rendellenességei. Limes, 12. (2000) 2-3. 225-236.

Časopis Prúdy a národospoločenské modernizačné snahy. In: Słowacja w obliczu Europy. Red. Halina Janaszek-Ivaničková. Katowice: Wyd. Uniw. Śłąskiego, 2000. 50-56.

Daniel Krman a barokový slavizmus v uhorskom patriotizme. In: Ľudia ľuďom bez hraníc / Emberi kapcsolatok határon innen és túl / Menschen zu Menschen ohne Grenzen. Zost. Pavol Bohony–František Maga. Nitra: Nitrianska pobočka HOZ, 2000. 73-77.

2001

Az erdélyi román polgárosodás útjai a dualizmus korában. In: Ezredforduló, századforduló, hetvenedik évforduló. Tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére. Szerk. Újváry Zsuzsanna. Piliscsaba-Bp: PPKE-Osiris, 2001. 437-457.

Értelmiségi küldetés és a falu újjászületése a dualizmus korának hazai irodalmában. In: Recepcia hodnôt v literatúre a jazyku. Értékközvetítés irodalomban és nyelvben. Besztercebánya: Bél Mátyás Egyetem, 2001. 60-69.

History and National Image Reflected in the Slovak Book Press in Budapest at the Turn of the Century. In: Hungarian Minorities and Central Europe. Regionalism, National and Religious identity. Ed. Ferenc Gereben. Piliscsaba: Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Humanities, 2001. 220-233.

The Idea of Independent Romanian National Economy in Transylvania at the Turn of the 20th Century. In: Nation-building and Contested Identities. Romanian and Hungarian Case Studies. Ed. Balázs Trencsényi - Dragoş Petrescu - Christina Petrescu - Constantin Iordachi - Zoltan Kantor. Budapest - Iaşi: Regio Books - Ed. Polirom, 2001. 209-226.

Urbanizáció, urbanitás az erdélyi románoknál a dualizmus korában. In: Erdélyi várostörténeti tanulmányok. Szerk. Pál Judit - Fleisz János. Csíkszereda: Pro Print Kiadó, 2001. 224-253.

2002

Német szellem, német mintakövetés a 19. századi román kultúrában. Limes, 15. (2002) 1. 169-178.

A divat és a népviselet kérdései a dualizmus korának román publicisztikájában. Korall, 10. (2002) 57-71.

2003

A szlovák nemzetté válás kérdései. In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna – Gereben Ferenc – Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 138-149.

[Stekovics Ritával közösen]: A szerb nemzettudat fejlődése. In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna – Gereben Ferenc – Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 237-253.

Erdélyi román regionalizmus a két világháború között. In: Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. Szerk. Ábrahám Barna – Gereben Ferenc – Stekovics Rita. Piliscsaba: PPKE BTK, 2003. 381-397.

Szlovákok és szlovjákok: a nemzet határai. Limes, 16 (2003) 3. 55-66.

2004

Az erdélyi románság polgárosodása a 19. század második felében. Csíkszereda: Pro-Print Kiadó, 2004. 483 p.

Vallatni és vállalni: szellemi útravaló a visegrádi országokban. Magyar Napló, 16. (2004) 1. 46-49.

 

Vallatni és vállalni: szellemi útravaló a visegrádi országokban. In: Remények és aggodalmak az Európai Unió kapujában. Szerk. Sallai Éva. Budapest: Kölcsey Intézet, 2005. 57-70.

Pytania i odpowiedzi: duchowe zasoby w krajach Grupy Wyszegradzkiej. Akcent, 25. (2004) 1-2. 41-48.

2005

Román egyesületi élet a dualizmus korában. In: Variációk. Ünnepi tanulmányok M. Kiss Sándor tiszteletére. Szerk. Ötvös István. Piliscsaba: PPKE BTK, 2005. 143-153.

2006

A régi Szepesség képe a magyar történetírásban 1945 előtt. Magyar Napló, 18. (2006) 3. 22-26.

Történelem és nemzetkép Samo Tomášik prózájában. In: A Duna vallomása. Tanulmányok Käfer István hetvenedik születésnapjára. Szerk. Ábrahám Barna–Pilecky Marcell. Piliscsaba: PPKE BTK, 2006. 302-311.

Magyarságkép a XIX–XX. századi szlovák irodalomban. Magyar Napló, 18. (2006) 11. 41-42.

Obraz starého Spiša v maďarskej historiografii pred rokom 1945. In: K dejinám Podolínca a novovekého Spiša. Red. Miroslav Števík. Stará Ľubovňa: Ľubovnianske múzeum, 2006. 137-149.

2007

Történelmi csomópontok és folyamatok értelmezése ezeregyszáz év kölcsönhatásaiban. In: Hungaro-szlovakológia. Szerk. Illés Pál Attila. Budapest: Szent István Társulat, 2007. 63–140.

A szlovákság történelmi törésvonalai: konfesszionalizmus és regionalizmus. In: Hungaro-szlovakológia. Szerk. Illés Pál Attila. Budapest: Szent István Társulat, 2007. 141–205.

A Balkán képe a 19–20. századi magyar geopolitikai és tudományos gondolkodásban. Regio, 18. (2007) 2. 47-78.

2008

„Národné náboženstvá” v Uhorsku v 19. storočí. In: Cirkvi a národy strednej Európy (1800–1950). Zost. Peter Švorc–Ľubica Harbuľová–Karl Schwarz. Prešov–Wien: Universum Prešov, 2008. 75–93.

„Nemzeti vallások” Magyarországon a 19. században. In: Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 65. születésnapjára. Szerk. Császár Melinda–Rosta Gergely. Budapest–Piliscsaba: LOISIR Könyvkiadó Kft, 2008. (Pázmány Társadalomtudomány 10.) 15–31.

Magyar-németek, tótok, szlovjákok, magyar-oroszok, vendek. Népnév és identitás a 19. században. In: Magyar–szlovák terminológiai kérdések / Maďarsko–slovenské terminologické otázky. Szerk. Ábrahám Barna. Piliscsaba–Eszterom: PPKE BTK, Szlavisztika – Közép-Európa Intézet, Szent Adalbert Közép-Európa Kutatócsoport, 2008. 70–84.

Maďarskí Nemci, Tóti, Slovjaci, Maďarskí Rusi, Vendi. Etnonymum a identita v 19. storočí. In: Maďarsko–slovenské terminologické otázky. Zost. Barna Ábrahám. Pilíšska Čaba – Ostrihom: FF KUPP, Ústav slavistiky – strednej Európy, Výskumná skupina strednej Európy Svätého Vojtecha, 2008. 67–81.

Bevezetés a szlovák művelődésbe. A mai Szlovákia területét érintő államjogi tervezetek és változások. In: Nagy Márta: Ortodoxok Közép-Európában. Mészáros Andor–Illés Pál Attila–Ábrahám Barna: Bevezetés Közép-Európa kultúráiba. Budapest: Szent István Társulat, 2008. 133–159.

2010

Václav Pankovčín életművének magyar olvasata. In: Václav Pankovčín: Szép temetés lesz. Fordította és az utószót írta Ábrahám Barna. Budapest: Magyar Napló Kiadó, 2010. 187–193.

2011

Spoločnosť a etnicita starého Spiša v staršej maďarskej historiografii. In: Spiš v 12. a 13. storočí. Zost. Miroslav Števík. Stará Lubovňa: Ľubovnianske múzeum, 2011. 207–217.

Nemesek, polgárok, parasztok Svetozár Hurban Vajanský Száraz hajtás című regényében. In: Svetozár Hurban Vajanský: Száraz hajtás. Fordította, a jegyzeteket és az utószót írta Ábrahám Barna. Budapest: Magyar Napló Kiadó, 2011. 417–439.

2012

Vagyonosodás és nemzetépítés. Az erdélyi román elit gazdasági törekvései a 19. század második felében. Korall, 47. (2012) 79-100.

2013

Modernization and Ethnicity: Slovaks and Transylvanian Romanians in the Dualist period. In: Hungary and Romania beyond National Narratives. Comparisons and Entanglements. Eds. Anders Blomqvist – Constantin Iordachi – Balázs Trencsényi. Oxford–Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurd am Main–New York–Wien: Peter Lang International Academic Publishers, 2013. 203–237.

2014

Szlovák sajtó és nemzetépítés a dualizmus korában. In: A sajtó kultúraközvetítő szerepe 1867–1945. Szerk. Paál Vince. Budapest: MTA BTK, 2014. 51–67.

Iskola és nemzetépítés. A szlovák anyanyelvi oktatás problémái a hosszú 19. század második felében. Korall, 56. (2014) 69–95.

Nyelvek, hitek, ítéletek. Szentendre etnikai képe a 19–20. század fordulóján. In: Kép, önkép, múltkép. Fejezetek Szentendre történetéből. Tanulmánykötet. Szerk. Erdősi Péter – Majorossy Judit. Szentendre: Ferenczy Múzeum, 2014. (Ferenczy Múzeum Kiadványai, A. sorozat: Monográfiák 4) 103−130.

2015

A szlovákkérdés nemzetközi dimenziói az I. világháború éveiben. Historiográfiai áttekintés. Világtörténet, 37. (2015) 2. 257−288.

Nemzetállam és regionalizmus csatája. Erdély a XX. század eleji magyar és román nemzetépítésben. Tempevölgy, 7. (2015) 3. 97−101.

Szlovák sajtó és kormányzati sajtópolitika a nagy háború évei alatt. Történelmi Szemle, 57. (2015) 4. 565−582.

Vármegye, Szlovákföld, Hungaria, Szlávia. Kanonizált nemzeti terek a szlovák nemzetté válás évszázadában. In: A magyar történetírás kánonjai. Szerk. Dénes Iván Zoltán. Budapest: Ráció Kiadó, 2015. 268−284.

2016

Megmaradni vagy beolvadni? A szlovákság polgárosodása a 19. század második felében. Pozsony: Kalligram Kiadó, 2016. 318 p.

A nemzeti tudományosság kérdése a dualizmus korának szlovák nemzetépítésében. In: Kelet-európai sorsfordulók. Tanulmányok Palotás Emil 80. születésnapjára. Főszerk. Juhász József. Budapest: ELTE BTK Kelet-Európa Története Tanszék, 2016. 63−73.

2017

Lapok és felekezetek háborúja. A szlovák társadalom vallási törésvonalai a 20. század elején. In: A véleménysajtótól a tömegsajtóig. Fejezetek a magyar újságírás történetéból. Szerk. Klestenitz Tibor – Paál Vince. Budapest: MTA BTK, 2017. 111−125. (Médiatudományi Könyvek)

Uniótól Unióig. Erdély a román nemzet- és államépítésben 1867–1918 között. In:  Párhuzamos nemzetépítés,konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848–1938). Szerk. Szarka László.  Budapest: Országház Könyvkiadó, 2017. 207−229.

 „Más nemzeteknél, mint a szászoknál…” Ortodoxia és lutheranizmus kölcsönhatásai a dualizmus kori Erdélyben. Történelmi Szemle, 59. (2017) 4. 683−690.

Maďari na Spiši od roku 1526 do roku 1918. In: Historia Scepusii, vol III. Ved. Red. Martin Homza – Stanisław A. Sroka. Bratislava–Kraków: Katedra slovenských dejín Univerzita Komenského – Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Časť 12. Národy Spiša, 56–75.

 

KUTATÁSI TERÜLET

A közép- és délkelet-európai nemzetek, elsősorban a szlovákok és a románok, távlatilag még a szerbek és a horvátok társadalom-, művelődéstörténete, nyelvi fejlődése, nemzetté válásuk folyamata, elsősorban a fenti etnikumok polgárosodása, 19. századi elitképzése, középosztályosodása, továbbá nemzeti ideológiájuk, ezen belül a politikai ideológiák fejlődése, magyar−szlovák vonatkozásban pedig emellett a történeti terminológia, a mindkét oldal számára elfogadható szóhasználat problémái.

PROJEKTEK

A HEFOP 3.3.1 projektben (2006−2008) a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Nyugati Szláv Kulturális Kutatócsoportja keretében a magyar−szlovák interetnikus összefüggések, a szlovákság történelmi törésvonalai − konfesszionalizmus és regionalizmus – és a mai Szlovákia területét érintő államjogi tervezetek és változások vizsgálata, egyetemi tananyagok készítése

 „Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben” című OTKA-kutatócsoport (K 113004, 2014–2018) tagja

„Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar–román–német kulturális transzferzónákra)” című nemzetközi OTKA-kutatócsoport (NN 111871, 2014–2018:) tagja

 

„Slovaciká z bývalého Uhorského kráľovstva na príklade Horného Uhorska (1500−1780)” [Slovacicumok az egykori Magyar Királyságból Felső-Magyarország vonatkozásában  (1500−1780)] című, a pozsonyi Komenský Egyetem által felállított kutatócsoport (APVV-16-0374, 2017−2018) tagja

 

TANÍTÁS

1998−2013 – a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Szlavisztika (idővel: Közép-Európa) Intézetének adjunktusaként történeti (hazai etnikai kérdések, Közép-Európa, Balkán) és szláv filológiai kurzusok tartása

2015− az Eperjesi Egyetem Történelmi Intézetében magyar nyelvi, a Magyar Intézetben magyar filológiai kurzusok tartása

 

2017− az ELTE BTK Román Filológiai Tanszékén Román történelem előadás tartása ill. Román civilizáció és politikatörténet szeminárium vezetése

 

TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAK

1998, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről Az erdélyi román polgárosodás a dualizmus korában c. kutatási témára

1998, a Faludi Ferenc Akadémia részéről ugyanezen témára

2001, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről Régiók és törésvonalak Közép-Európában c. kutatási témára

2004, a Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Dunatáji Népek Kutatása szakalapítvány részéről a Nemzeti önkép és hazafias nevelés a dualizmus második felének budapesti szlovák könyvkiadásában c. kutatási témára

2004, a Niederhauser Emil által alapított Kelet-Európa Díj az eddigi tevékenység elismeréseként

2005, a Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány részéről A szlovákok polgárosodása a dualizmus korában – társadalmi gondolkodás, nemzetépítés, asszimiláció c. kutatási témára

2012, a Nemzeti Kulturális Alap Szépirodalom és Ismeretterjesztés Kollégiuma részéről alkotói támogatás A szlovákok polgárosodása a 19. század második felében – gazdasági modernizáció, zársadalmi gondolkodás, nemzetépítés munkacímű kézirat elkészítésére

2012–2015: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Nemzeti intézmények, kánonképzés, reprezentáció. A szlovák nemzetépítés vetületei a 19. század második felében c. kutatási témára

2014–2018: „Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben” (K 113004) című OTKA-kutatócsoport tagja

2014–2018: „Felekezetiség és nemzetépítés a magyar és román történelemben a reformációtól a kommunizmusig (különös tekintettel a magyar–román–német kulturális transzferzónákra)” (NN 111871) című nemzetközi OTKA-kutatócsoport tagja