Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan számos intézmény, testület, szervezet határon innen és túl egyaránt, amit ezúton is nagyon köszönünk! A szolidaritási nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

Mihalik Béla

Mihalik Béla

Mihalik, Béla
Mihalik Béla
Beosztás: tudományos munkatárs, tudományos titkár
Témacsoport: Kora újkori témacsoport, igazgatóság
Telefon: 224-6700/4697
E-mail: mihalik.bela.vilmos@btk.mta.hu

Status: Junior Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: +361 224-6700/697

Email: mihalik.bela.vilmos@btk.mta.hu

Research field: The social and church history of 17-18th century Hungary and Transylvania

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1984. 08. 21.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (2008)

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, levéltár szak (2009)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (történettudomány), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2014)

Disszertáció címe: „Campus ad fidei catholicae inseminationem”. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában.

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK    

Jézus Társasága Magyarországi Rendtartományának Levéltára, levéltárvezető (2011–)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, fiatal kutató (2012–2018), tudományos munkatárs (2018–), tudományos titkár (2019–)

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Fiatal Levéltárosok Egyesülete (tag: 2008–, alelnök: 2012–)

Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesülete (tag: 2014–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Sahin-Tóth Péter díj (2014)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Sic Itur ad Astra (szerkesztő: 2006–2009)

Történelem Szakos Portál (honlap-szerkesztő: 2005–2010)

10 LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések) 384.

2. A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. Közzéteszik és bevezetővel ellátták: Kálmán Dániel–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor. Veszprém, 2012.

3. A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-magyarországi rekatolizációban. Fons, 17. (2010) 3. 255–320.

4. A veszprémi püspökség birtokigazgatása a 18. században, különös tekintettel a sümegi uradalomra. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 141–178.

5. Sacred Urban Spaces in Seventeenth Century Upper-Hungary. The Hungarian Historical Review, 1. (2012) 1–2. 22–48.

6. Turkismus und Gegenreformation. Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Ungarn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Szerk. Born, Robert–Puth, Andreas. Stuttgart, 2014. 321–336.

7. Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi udvar. In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya. Debrecen, 2015. 111–120.

8. Centuries of Resumptions: The Historiography of the Jesuits in Hungary. In: Robert Maryks (szerk.): Jesuit Historiography Online. Leiden; Boston: Brill, 2016.

9. The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome. Theatrum Historiae, 19. (2016) 247–273.

10. A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. Történelmi Szemle, 58. (2016) 3. 383–407.

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2006

Beszámoló a Tézisek, témák, módszerek című konferenciáról. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 1–2. 249–252.

2007

Koltai András: Bevezetés a piarista rend magyarországi történetének forrásaiba és irodalmába. Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 19. (2007) 3–4. 238–239. [Recenzió.]

A magyar jezsuiták küldetése a kezdetektől napjainkig. Századok, 141. (2007) 6. 1594–1597. [Recenzió.]

„Generálist írnak hetet, hogy elesett”. Az 1737–1739. évi török háború hírei magyar és német forrásokban. Kút, 6. (2007) 3. 178–203.

2008

„Csak magam mulatságából”. Egy XVIII. századi okirat- és pecséthamisító, Losonczi József élete. Fons, 15. (2008) 2. 171–200.

A meddő anya, a boszorkányos bába és a pénzen vett gyermek. Fejezetek egy 19. század eleji erdélyi nemesi perből. Sic Itur ad Astra, 59. (2008) 177–207.

2009

Mehmed egri janicsár aga kassai követsége. A török és a törökösség az 1670-es évtized ellenreformációjában. Keletkutatás, (2009) tavasz. 129–138.

2010

Jezsuitaellenes képi propaganda a kora újkorban. Magyar Könyvszemle, 126. (2010) 3. 405–409.

Pély népessége a 18. században. Demográfia, 53. (2010) 4. 437–465.

Felekezeti konfliktusok a poroszlói Tisza-tájon az 1730–1740-es években. Agria – Annales Musei Agriensis, XLVI. (2010) 123–155.

A Szepesi Kamara szerepe az 1670–1674 közötti felső-magyarországi rekatolizációban. Fons, 17. (2010) 3. 255–320.

A veszprémi püspökség birtokigazgatása a 18. században, különös tekintettel a sümegi uradalomra. In: Megyetörténet. Egyház- és igazgatástörténeti tanulmányok a Veszprémi Püspökség 1009. évi adománylevele tiszteletére. Szerk. Hermann István, Karlinszky Balázs. Veszprém, 2010. 141–178.

„Vedd ezeket az iratokat…” Jubileumi kötet az ELTE levéltár szak alapításának hatvanadik évfordulójára. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2010.

2011

Parish Priests and Communities in the Diocese of Eger in the mid-18th century. In: Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 26. Hrsg. Gunda Barth-Scalmani– Joachim Bürgschwentner–Matthias König–Christian Steppan. Bochum, 2012. 127–141.

„Ihon már most csak neveti Jesuita…” Két évtized felekezeti küzdelmei Nagybányán (1674–1694). In: Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–11. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2011. 62–71.

Tanulmányok Badacsonyból. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsony, 2010. július 9–11. Szerk. Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Bp., 2011.

2012

A veszprémi káptalan 1727. és 1755. évi urbáriumai. Közzéteszik és bevezetővel ellátták: Kálmán Dániel–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. Szerk. Karlinszky Balázs–Varga Tibor. Veszprém, 2012.

Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1634−1746). In: Mozaikok a Magyar Királyság 16−17. századi történelméből. Szerk. Horváth Adrienn–Bagi Zoltán Péter. Bp., 2012.

Sacred Urban Spaces in Seventeenth Century Upper-Hungary. The Hungarian Historical Review, 1. (2012) 1–2. 22–48.

A Fiatal Levéltárosok Egyesületének IV. tudományos tábora. A megvalósuló központi kormányzati irattár és az e-levéltár együttműködésének lehetőségeiről. Badacsony, 2012. július 11–13. [Társszerző: Décsey Sándor.] Levéltári Szemle, 62. (2012) 3. 96–99.

2013

Plébános és közösség a 18. század közepi egri egyházmegyében. In: Alsópapság, lokális társadalom és népi kultúra a 18–20. századi Magyarországon. Szerk. Bárth Dániel.
Bp., 2013. 85–99.

Qui in foro, et e fenestris vicinarum domorum omnes patris actiones curiosius observabant. Die Rekatholisierung des städtischen Raumes in Kaschau/Košice/Kassa, Erlau/Eger und Frauenbach/Baia Mare/Nagybánya, 1670 bis 1699. In: Frühneuzeitforschung in der Habsburgermonarchie. Adel und Wiener Hof - Konfessionalisierung - Siebenbürgen. Szerk. Fazekas István–Scheutz, Martin–Szabó Csaba–Winkelbauer, Thomas. Wien, 2013. 171–183.

A Jézus Társaság Magyarországi Rendtartományának Levéltára. [Társszerző: Molnár Antal.] Magyar Egyháztörténeti Vázlatok, 24. (2012) 1–2. [2013!] 169–178.

Bél Mátyás Notitiájának kiadása – a forráskiadás 21. századi útjai. Történelmi Szemle, 55. (2013) 2. 341–349.

Négy évszázada küldetésben. Jezsuiták tegnap és ma. A Szív, (2013. június) 15–19.

„Campus ad fidei catholicae inseminationem” Katolikus megújulás az egri egyházmegyében a 17. század utolsó harmadában. PhD disszertáció (ELTE BTK). Budapest, 2013. 361.

A kanonok két leánya? Adalékok Szengyeli Ferenc családjának történetéhez. Turul, 86. (2013) 4. 153–156.

2014

Mérföldkövek az egri egyházmegye megújulásában: Az 1635. évi jászói és az 1734. évi egri zsinatok. In: Katolikus zsinatok és nagygyűlések Magyarországon a 16–20. században. Szerk. Balogh Margit–Varga Szabolcs–Vértesi Lázár. Bp.–Pécs, 2014. (Seria Historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis; X.) 149–165.

Tanulmányok Badacsonyból 2. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Szerk. Kántor Balázs–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 2.) Bp., 2014. 184.

Rácok, hajdúk, újkeresztények Egerben (1687–1699). In: Tanulmányok Badacsonyból 2. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciái, Badacsonytomaj, 2011. július 13–15. és 2012. július 11–13. Szerk. Kántor Balázs–Mihalik Béla Vilmos–Zarnóczki Áron. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 2.) Bp., 2014. 53–61.

Egyházi adatok a Jászságról Heinrich von Kageneck német lovagrendi komtur 1703. évi vizitációs jelentésében. In: Archivariorum historicorumque magistra: Történeti tanulmányok Bak Borbála tanárnő 70. születésnapjára. Szerk. Kádár Zsófia–Lakatos Bálint–Zarnóczki Áron. Bp., 2013. [2014!] (A Magyar Levéltárosok Egyesülete kiadványai; 13.) 629– 644.

Katolikus megújulás a Jászságban (1687–1746). In: Padányi Biró Márton veszprémi püspök emlékezete. Szerk. Hermann István. Veszprém, 2014. 95–106.

Turkismus und Gegenreformation. Die Osmanen und die konfessionellen Konflikte im Ungarn der 1670er Jahre. In: Osmanischer Orient und Ostmitteleuropa. Perzeptionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Szerk. Born, Robert–Puth, Andreas. Stuttgart, 2014. 321–336.

Egy kisszebeni plébános tündöklése és bukása. Egyház, állam és a helyi közösség konfliktusai a 17. század végi Felső-Magyarországon. Korall, 57. (2014). 49–69.

Conscriptio ecclesiarum et parochiarum comitatus Baranyiensis et comitatus Tolnensis anno 1733. A bevezető tanulmányt írta és a forrásokat közreadja Gőzsy Zoltán. Pécsi Egyháztörténeti Intézet, Pécs, 2012. 266. (Seria historiae Dioecesis Quinqueecclesiensis, 9.). Levéltári Közlemények, 84. (2013) 1–2. 248–251. [Recenzió.]

Az Arlberg-expressz hálókocsija. A magyar jezsuiták külföldre szökése (1948–1956). Újkor.hu. (2014) Online elérhetősége: http://ujkor.hu/content/az-arlberg-expressz-halokocsija-a-magyar-jezsuitak-kulfoldre-szokese-1948-1956

Elgördült a szerzetesek szekere. Újkor.hu. (2014) Online elérhetősége: http://ujkor.hu/content/elgordult-a-szerzetesek-szekere-beszamolo

2015

Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10–12. Szerk.: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. Bp., 2015. 212. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 3.)

Az 1674. évi gályarabper előzményei és a bécsi udvar. In: Mártírium és emlékezet: Protestáns és katolikus narratívák a 15-19. században. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Imre Mihály, Száraz Orsolya. Debrecen, 2015. 111–120.

Thuránszky Tamás Antal, egy magyarországi konvertita a római Ospizio dei Convertendiben. In: Lymbus – Magyarságtudományi Forrásközlemények. 2015. 83–95.

Az iszlói Iszlay család útja a primori rétegbe. Erdélyi Múzeum, 77. (2015) 1. 128–144.

„...nemcsak anya, hanem atyai gondunkat is viselvén”. Anyák és fiaik egy kora újkori erdélyi nemesi családban. Sic Itur Ad Astra, 64. (2015)

Pálos megújulás – katolikus megújulás a 17–18. századi Magyarországon. ÚJKOR.HU - A VELÜNK ÉLŐ TÖRTÉNELEM (2015) A recenzió elérhető az alábbi webhelyen:
http://www.ujkor.hu/content/palos-megujulas-katolikus-megujulas-17-18-szazadi-magyarorszagon.

A reform útján. Katolikus megújulás Nyugat-Magyarországon [On the Path of Reform. Catholic Revival in Western Hungary]. By István Fazekas. Győr, 2014. 339. Hungarian Historical Review, 4. (2015) 2. 525–531. [Recenzió.]

Paráznák, boszorkányok, házasságtörők a 17. század végi Felső-Magyarországon. In: Tanulmányok Badacsonyból III. A Fiatal Levéltárosok Egyesületének konferenciája, Badacsonytomaj, 2013. július 10-12. Szerk.: Kántor Balázs, Mihalik Béla Vilmos, Zarnóczki Áron. 212. Bp., 2015. 51–58. (A Fiatal Levéltárosok Egyesületének kiadványai, 3.)

Összekötött szálak – A Kurtág család története. In: A holokauszt és a családom. 2015.
354–371.

2016

A Szentszék és a magyar választófejedelemség gondolata a 17. század végén. In: Történelmi Szemle 58. (2016) 3. sz. 383–407.

Centuries of Resumptions: The Historiography of the Jesuits in Hungary. In: Robert Maryks (szerk.): Jesuit Historiography Online. Leiden; Boston: Brill, 2016. Online elérhetősége: http://dx.doi.org/10.1163/2468-7723_jho_COM_192543

Magyar jezsuiták 1956-ban. Újkor.hu. (2016) Online elérhetősége: http://www.ujkor.hu/content/magyar-jezsuitak-1956-ban

The Fall of an Imperial Ambassador: Count Georg Adam von Martinitz and His Recall from Rome. In: Theatrum Historiae 19. (2016) 247–273.

Hötte, Hans. H. A.: Atlas of Southeast Europe. Ed. Mihalik, Béla Vilmos. Leiden-Boston, Brill, 2016.

2017

Papok, polgárok, konvertiták. Katolikus megújulás az egri egyházmegyében (1670–1699). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2017. (Magyar Történelmi Emlékek, Értekezések) 384. p.

A protestáns gályarab prédikátorok. Rubicon 2017/12. 58–65.

Audiencia elutasítva. A Szentszék és a bécsi udvar Georg Adam von Martinitz gróf római követsége idején (1695–1699). In: Tusor Péter, Szovák Kornél, Fedeles Tamás (szerk.): Magyarország és a római Szentszék II. Vatikáni magyar kutatások a 21. században. Budapest-Róma, 2017. (Collectanea Vaticana Hungariae; I/15.) 228–242.

2018

Kegyúri viták a Jászságban az eladatottság időszakában (1702–1745). In: Horváth István (szerk.): Fejezetek az ezer éves Egri Egyházmegye történetéből. Eger, 2018. (Egri Érseki Gyűjtemények Kiadványai I.) 59–68.

Valláspolitika a kora újkori Kelet-Közép-Európában. Újkor.hu. (2018) Online elérhetősége: http://ujkor.hu/content/vallaspolitika-kora-ujkori-kelet-kozep-europaban

Hermann István: A veszprémi egyházmegye igazgatása a 18. században, 1700–1777. MNL Veszprém Megyei Levéltára – Veszprémi Főegyházmegye. Veszprém, 2015. 353 oldal. In: Századok 152. (2018) 3. 700–703. (recenzió) 

KUTATÁSI TERÜLET

17–18. századi magyarországi és erdélyi egyház- és társadalomtörténet

Az MTA kutatói pályázatai

Az MTA központi weboldala

AZ MTA kutatóintézet-hálózata