Kármán Gábor

Kármán Gábor

Kármán, Gábor
Kármán Gábor
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Kora újkori témacsoport
Telefon: 224-6700/4697
E-mail: karman.gabor@btk.mta.hu

Status: Research Fellow

Research Team: Early Modern History Research Team

Phone: 224-6700/697

Email: karma.gabor@btk.mta.hu

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Debrecen, 1977. szept. 16.

VÉGZETTSÉG

Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar, történelem és skandinavisztika (svéd) szak (2002)

Közép-Európai Egyetem (Budapest), Közép-Európa történelme szak (2003)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD (történettudomány), Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest), Bölcsészettudományi Kar (2009)

PhD (Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa Összehasonlító Történelme), Közép-Európai Egyetem (Budapest) (2010)

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, tudományos munkatárs (2008–2013) 

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2013–)

TÍZ LEGFONTOSABB PUBLIKÁCIÓ

1. Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. Bp., 2011.

2. Szerencsének elegyes forgása: II. Rákóczi György és kora. Szerk. Kármán Gábor–Szabó András Péter. Bp., 2010.

3. The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden–Boston, 2013. [The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy, 53.] [Társszerkesztő: Lovro Kunčević.]

4. Europe and the ‘Ottoman World’: Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries). Istanbul, 2013. [Társszerkesztő: Radu G. Păun.]

5. Bethlen Gábor és Európa. Bp., 2013. [Társszerkesztő: Kees Teszelszky.]

6. Turks Reconsidered: Jakab Harsányi Nagy’s Changing Image of the Ottoman. In: Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History. Ed. Firges, Pascal W.–Graf, Tobias P.–Christian, Roth– Tulaşoğlu, Gülay. Leiden–Boston, 2014. 110–130.

7. The Hardship of Being an Ottoman Tributary: Transylvania at the Peace Congress of Westphalia. In: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Strohmeyer, Arno–Spannenberger, Norbert. Stuttgart, 2013. 163–183.

8. Gábor Bethlen's Diplomats at the Protestant Courts of Europe. Hungarian Historical Review, 2. (2013) 790–823.

9. A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: The Life of Jakab Harsányi Nagy. Leiden–Boston, 2015.

10. Transylvanian Envoys at Buda: Provinces and Tributaries in Ottoman International Society. In: Practices of Diplomacy in the Early Modern World c. 1410–1800. Eds. Hennings, Jan–Sowerby, Tracey. Abingdon, 2017. 44–64.

Publikációk

2000

„A fejedelem és a svédek. Lennart Torstenson emlékirata I. Rákóczi György 1645-ös hadjáratáról”. In: Fejedelmek, for­ra­dalmak, vasutak. Tanulmányok Erdély történetéből. Szerk. Takáts Péter. Debrecen, 2000. 115–160.

2001

„Svéd diplomácia a Portán 1657–58. Claes Rålamb és Gotthard Welling kon­stan­ti­ná­po­lyi követsége”. Sic Itur ad Astra, 13 (2001) 1–2. 53–85.

2002

„Fatányér és kőkorsó. Magyarok és havasalföldiek egy 17. századi svéd diplomata sze­mé­vel”. Korall, 9. (2002) 107–136.

2004

„Comenius and Sweden 1655–1657: New Sources from the Riksarkivet (Stockholm)”. Acta Comeniana, 18. (2004) 179–211.

„Magyarország és Erdély egy XVII. századi svéd népkönyvben”. Magyar Könyvszemle, 120. (2004) 105–118.

2005

„Transylvania Between the Ottoman and Habsburg Empires”. In: Statehood Before and Beyond Ethnicity: Minor States in Northern and Eastern Europe, 1600–2000. Eds: Linas Eriksonas–Leos Müller. Bruxelles, 2005. 151–158.

2006

„Bellum iustum-érvelések II. Rákóczi György háborúiban”. Századok, 140. (2006) 939–971.

„Identitás és határok: 17. századi magyar utazók nyugaton és keleten”. Korall, 26. (2006) 72–98.

”Az erdélyi török deákok: Kora újkori értelmiségiek állami szolgálatban”. Sic Itur ad Astra, 18. (2006) 1–2. 155–182.

„Argumentarea bellum iustum în campania din Moldova a lui Gheorghe Rákóczi al II-lea în anul 1653”. Studia Universitatis Petru Maior. Series Historia, 6. (2006) 23–42.

2007

„Rákóczi Zsigmond két esküvője”. In: Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin köszöntésére. Szerk. Erdélyi Gabriella–Tusor Péter. Bp., 2007 (CD kiadás), 291–311. Nyomtatásban megjelent In: Szerencsének elegyes forgása: II. Rákóczi György és kora. Szerk. Kármán Gábor–Szabó András Péter. Bp., 2010. 243–269.

„Báthori András ahdnáméja”. Fons (Forráskutatás és Segédtudományok), 14. (2007) 339–348.

2008

„Kísérlet a misztikus alapú külpolitikára: Bengt Skytte útja a Rákócziakhoz 1651–1652”. Aetas, 23. (2008) 4. 65–82.

„Främlingskapets grader: Claes Rålambs resa till Osmanska riket 1657–1658” [Az idegenség fokozatai: Claes Rålamb utazása az Oszmán Birodalomba 1657–1658]. Karolinska Förbundets Årsbok 2008, 40–107.

„’Átkozott Konstantinápoly’: Törökkép Erdély 17. századi portai követségén.” In: Portré és imázs: Politikai propaganda és reprezentáció a kora újkorban. Szerk. G. Etényi Nóra–Horn Ildikó. Bp., 2008. 29–48.

2009

„Jezsuita iskoladráma Rákóczi Zsigmond esküvője tiszteletére”. In: Dráma – Múlt – Színház – Jelen: Tanulmányok a dráma- és színháztörténet köréből. Szerk. Czibula Katalin–Emődi András–János-Szatmári Szabolcs. Kolozsvár–Nagyvárad, 2009. 289–296.

2010

Szerencsének elegyes forgása: II. Rákóczi György és kora. Bp., 2010. [Társszerkesztő: Szabó András Péter.]

„An Ally of Limited Acceptability: Johannes Bocatius and the Image of the Turk in Hungary.” In: Perspectives on Ottoman Studies: Papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008. Ed. Ekrem Čauševiċ–Nenad Moačanin–Vjeran Kursar. Berlin, 2010. 971–980.

„Identity and Borders: Seventeenth Century Hungarian Travellers in the West and East”. European Review of History, 17 (2010) 555–579.

„Honnan tudtak törökül a 17. századi erdélyiek?” Korunk, 3. (2010) 3. 32–39.

2011

„Die beiden Hochzeiten des Zsigmond Rákóczi: Die Selbstdarstellungsmöglichkeiten des Fürstentums Siebenbürgen in Rahmen der dynastischen repräsentativen Öffentlichkeit Mitteleuropas nach dem Dreißigjährigen Krieg.” In: Geteilt – Vereinigt: Beiträge zur Geschichte des Königreichs Ungarn in der Frühneuzeit (16.-18. Jahrhundert). Hrsg. Csaplár-Degovics Krisztián–Fazekas István. Berlin, 2011. 303–328. [Ungarische Geschichte: Studien, 1.]

Erdélyi külpolitika a vesztfáliai béke után. Bp., 2011.

2012

„Mihnea támogatói: egy havasalföldi trónkövetelő kapcsolathálója Konstantinápolyban, 1654–1657.” Korall, 50. (2012) 7–29.

„II. Rákóczi György 1657. évi lengyelországi hadjáratának diplomáciai háttere.” Századok, 146. (2012) 1049–1084.

„Szuverenitás és reprezentáció: Erdély a Porta 17. századi diplomáciai rendszerében.” Korall, 48. (2012) 33–61.

„Harsányi Nagy Jakab változó törökképe.” In: Identitás és kultúra a török hódoltság korában. Szerk. Ács Pál–Székely Júlia. Bp., 2012. 121–139.

2013

Egy közép-európai odüsszeia a 17. században: Harsányi Nagy Jakab élete. Bp., 2013.

The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Leiden–Boston, 2013. [The Ottoman Empire and Its Heritage: Politics, Society and Economy, 53.] [Társszerkesztő: Lovro Kunčević.]

Europe and the ‘Ottoman World’: Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries). Istanbul, 2013. [Társszerkesztő: Radu G. Păun.]

„Sovereignty and Representation: Tributary States in the Seventeenth-century Diplomatic System of the Ottoman Empire.” In: The European Tributary States of the Ottoman Empire in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Ed. Kármán Gábor–Kunčević, Lovro. Leiden–Boston, 2013. 155–185.

„The Networks of a Wallachian Pretender in Constantinople: The Contacts of the Future Voivode Mihail Radu 1654–1657.” In: Europe and the ’Ottoman World’: Exchanges and Conflicts (Sixteenth to Seventeenth Centuries). Ed. Kármán Gábor–Păun, Radu G. Istanbul, 2013. 119–139.

„György Rákóczi II’s Attempt to Establish a Local Power Base among the Tributaries of the Ottoman Empire 1653–1657.” In: Power and Influence in South-Eastern Europe 16th–19th Century. Ed. Baramova, Maria–Mitev, Plamen–Parvev, Ivan–Racheva, Vania. Berlin, 2013. 229–244.

„A konfesszionalizáció hasznáról és káráról: Egy paradigma margójára.” In: Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség: A Hajnal István Kör 2011. évi győri konferenciájának kötete. Szerk. Lukács Anikó. Bp., 2013. 27–40. [Rendi társadalom – polgári társadalom, 25.]

„Kísérletek svéd szövetség biztosítására II. Rákóczi Ferenc szabadságharcához.” Hadtörténelmi Közlemények, 126. (2013) 116–131.

The Hardship of Being an Ottoman Tributary: Transylvania at the Peace Congress of Westphalia. In: Frieden und Konfliktmanagement in interkulturellen Räumen: Das Osmanische Reich und die Habsburgermonarchie in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Strohmeyer, Arno–Spannenberger, Norbert. Stuttgart, 2013. 163–183.

Gábor Bethlen's Diplomats at the Protestant Courts of Europe. Hungarian Historical Review, 2. (2013) 790–823.

Попытки Ференца II Paкоци добиться oт Швеции поддержки Освободителььной войни. In: Освободителььная война 1703–1711 гг. в Венгрии и дипломатия Петра I. Ed. Кочегаров Киилл A.–Хаванова Oльга В.–Seres Attila. Moszkva, 2013. 45–64.

’Puzderia de religii’ în Transilvania în relatarea de călătorie a studentului luteran Conrad Jacob Hiltebrandt. In: Toleranţă, coexistenţă, antagonism: Percepţii ale diversităţii religioase în Transilvania, între Reformă şi Iluminism. Red. Bahlcke, Joachim–Gündisch, Konrad. Cluj, 2013. 241–263.

The ’Ahdname of Sultan Mehmed III to András Báthori, Prince of Transylvania. In: Contemporary Research in Turcology and Eurasian Studies: A Festschrift in Honor of Professor Tasin Gemil on the Occasion of His 70th Birthday. Eds. Lascu, Stoica–Fetisleam, Melek. Cluj, 2013. 435–445.

2014

Translation at the Seventeenth-Century Transylvanian Embassy in Constantinople. In: Osmanische Orient und Ostmitteleuropa: Perzepzionen und Interaktionen in den Grenzzonen zwischen dem 16. und 18. Jahrhundert. Hrsg. Born, Robert–Puth, Andreas. Stuttgart, 2014. 253–277.

The Price of Succession: Diplomatic Negotiations Around the Acknowledgment of György Rákóczi II as a Prince of Transylvania. In: New Trends in Ottoman Studies: Papers Presented at the 20th CIÉPO Symposium Rethymno, 27 June – 1 July 2012. Ed. Sariyannos, Marinos. Rethymno, 2014. 594–608. online kiadás: http://anemi.lib.uoc.gr/metadata/7/8/e/metadata-1412743543-919456-15948.tkl.

Turks Reconsidered: Jakab Harsányi Nagy’s Changing Image of the Ottoman. In: Well-Connected Domains: Towards an Entangled Ottoman History. Ed. Firges, Pascal W.–Graf, Tobias P.–Roth, Christian–Tulaşoğlu, Gülay. Leiden–Boston, 2014. 110–130.

Egy teológushallgató találkozása a felekezeti sokszínűséggel: Conrad Jacob Hiltebrandt Erdélyben 1656–1658. Korall, 15. (2014) 57. 27–48.

2015

Egy diplomáciai zsákutca: Bethlen Gábor házasságkötése Brandenburgi Katalinnal. Aetas: Történettudományi folyóirat, 30. (2015) 3. 9–36.

A Seventeenth-Century Odyssey in East Central Europe: The Life of Jakab Harsányi Nagy. Leiden, Boston. 2015. 315. (The History of Oriental Studies; 2.)

Die Audienz: Ritualisierter Kultukontakt in der Frühen Neuzeit. Hrsg. Peter Burschel–Christine Vogel. Köln–Weimar–Wien, 2014. Hadtörténelmi Közlemények, 128. (2015) 1. 254–257. [Recenzió.]

Laura Lisy-Wagner: Islam, Christianity, and the Making of Czech Identity, 1453–1683. Farnham, 2013. Journal of Modern History, (2015) 87. 752–754. [Recenzió.]

„Verdammtes Konstantinopel”: Das Türkenbild der siebenbürgischen Gesandtschaft bei der Hohen Pforte im 17. Jahrhundert. Ungarn-Jahrbuch, 32. (2014–2015) 93–114.

2016

Ein Handkuss für den Pascha? Siebenbürgische Gesandte in Ofen. In: Interkulturelle Ritualpraxis in der Vormoderne: Diplomatische Interaktion an den östlichen Grenzen der Fürstengesellschaft. Hrsg. Garnier, Claudia–Vogel, Christine. Berlin, 2016. 145–180.

Sărutul mâini paşei: Cazul ambasadorilor trănsilvaneni la Buda. In: Povestiri întretăiate: Istoria în cheie minoră. Coord. Cristea, Ovidiu. Tărgovişte, 2016. 265–289.

Zülfikár aga portai főtolmács. Aetas, 31. (2016) 3. 54–76.

Pax és pacificatio: Kísérlet egy fogalmi tisztázásra a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség viszonyának megértése érdekében. Történelmi Szemle, 58. (2016) 341–353.

Erdélyi követek a vesztfáliai béketárgyalásokon. In: Művészet és mesterség: Tisztelgő kötet R. Várkonyi Ágnes emlékére. Szerk. Horn Ildikó et al.Budapest, 2016. II. köt. 199–232.

2017

"Paşanın eli öpülür mü?": Budin’de Erdel elçileri. Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, 24. (2013)  69–99. [2017]

Transylvanian Envoys at Buda: Provinces and Tributaries in Ottoman International Society. In: Practices of Diplomacy in the Early Modern World c. 1410–1800. Eds. Hennings, Jan–Sowerby, Tracey. Abingdon, 2017. 44–64.

Johann Ulrich Wallich; Péter Pázmány; Stephanus Arator; Jakab Harsányi Nagy. In: Christian–Muslim Relations: A Bibliographical History. Vol. 9. Western and Southern Europe (1600–1700). Eds. Thomas, David–Chesworth, John. Leiden–Boston, 2017. 858–905.; 954–956.; 968–970., 1004–1007.

Madarász György, Eperjes politikai látnoka. In: „… nem egy történelem létezik.” Ünnepi tanulmányok Péter Katalin 80. születésnapja alkalmából. Szerk. Nagy Gábor–Rada János–Viskolcz Noémi. Miskolc, 2017. [Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, tom. XXI. fasc. 2.] 214–235.

Rákóczi György korai kapcsolatai a Radziwiłł családdal. In: Tanulmányok Gebei Sándor 70. születésnapjára. Szerk. Borbély Zoltán–Kristóf Ilona. Eger, 2017. [Acta Academiae Agriensis. Sectio Historiae. Nova Series, 44.] 61–74.

2018

Diplomáciatörténeti tematikus blokk az Archivum Ottomanicum 35. kötetében [társszerk. Born, Robert]

Grand Dragoman Zülfikar Aga. Archivum Ottomanicum, 35. (2018) 5–29.

Gusztáv Adolf és Erdély fejedelmei. Századok, 152. (2018) 717–769.

2019

Törökök az asztalnál, törökök a városban. Bocatius János és a török képe Magyarországon. Erdélyi Múzeum, 81. (2019) 1. 72–78.

KUTATÁSI TERÜLET

Erdély története a 17. században

Kora újkori diplomácia

Az Oszmán Birodalom adófizető államai

TANÍTÁS

Megbízott előadó az Eötvös Loránd Tudományegyetem (Budapest) Történeti Antropológia Programján, illetve a Közép- és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszéken (2002–2007)

Segédtanár (teaching assistant) a Közép-Európai Egyetem (Budapest) Történelem Tanszékének történelemelméleti óráján (2007)

SZERKESZTÉSEK

A Korall: Társadalomtörténeti Folyóirat szerkesztője (2011–), korábban a Sic Itur ad Astra: Fiatal Történészek Lapja szerkesztője (1998–2006), illetve felelős szerkesztője (2004–2006)