Janek István

Janek István

Janek, István
Janek István
Beosztás: tudományos munkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224-6700/4667
E-mail: janek.istvan.matyas@btk.mta.hu

Status: Associate Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224-6700/666

Email: janek.istvan@btk.mta.hu

Degree: PhD

Research Field: Czechoslovak–Hungarian diplomatic relations between 1938 and 1949;
The First Vienna Arbitration and Award;
Slovak-Hungarian relations between 1939 and 1945;
Minority and nationality issues in the 20th century

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Budapest, 1970. 08. 09.

VÉGZETTSÉG

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, történelem szak (1997)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

PhD, Pécsi Tudományegyetem

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Kisebbségkutató Intézet (1998–2002)

MTA Történettudományi Intézet (2002–2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos munkatárs

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Vojenská história (szerkesztőbizottsági tag)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

2001

Az elfelejtett háború. Történelmi Szemle, (2001) 3–4. 299–313.

2004

Károlyi Mihály a csehszlovák–magyar viszony és a lakosságcsere rendezéséért 1945–48 között. Századok, (2004) 1. 207–221.

2005

Az I. bécsi döntés. Rubicon, (2005) 6. 19–22.

Magyar–szlovák diplomáciai kapcsolatok 1939–41 között. Gesta, (2005) 1–2. 16–28.

Károlyi Mihály a felvidéki magyarok üldözése ellen. Új Szó, (2005) február 4. 14.

Károlyi Mihály és a beneši dekrétumok. Magyar Hírlap, (2005) március 22. 14.

Diplomáciai csatározások a magyar–szlovák kapcsolatokban 1940–41 között. In: Kutatási Füzetek 12. Ünnepi szám Ormos Mária 75. születésnapjára. Pécs, 2005. 165–179.

Aktivity Mihálye Károlyiho v letech 1945–48, vztahující se k uspořádání československo–maďarského vztahu a k vyměně obývatelstva. Slovanský Přehled, Praha, (2005) 2. 233–245.

Maďarsko–slovenské diplomatické vzťahy v rokoch 1939–1941. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. IV. Banská Bystrica 14–15. aprila 2005. Banská Bystrica, 2005. 334–351.

Szlovák–magyar határrevízió lehetősége 1940-ben. Új Szó, (2005) május 13. 12.

Magyar–szlovák diplomáciai válság 1941-ben. Új Szó, (2005) július 24. 11.

Szlovák–magyar sportkapcsolatok 1939–1944 között. Új Szó, (2005) szeptember. 10.

Az első bécsi döntés és Nagy-Britannia álláspontja. Új Szó, (2005) október. 28.

2006

Félelem és megfélemlítés. Rubicon, (2006) 9. 54–59.

Csehszlovák–magyar csatározások a diplomáciai kapcsolatokban 1938 és 1939 között. Valóság, (2006) 7. 77–93.

Magyar–szlovák diplomáciai puhatolózások 1943-ban a két állam egymással szembeni szándékairól. Regio, (2006) 3. 97–115.

Mihály Károlyi a usporiadanie Československo–Maďarských vzťahov v rokoch 1945–48. Historický Časopis, (2006) 3.

Súboj velikána maďarskej a českej politiky. História, (Pozsony) (2006) 1. 14–16.

Alternatíva slovenského kráľovstva v 20 storoči. História, (Pozsony) (2006) 5. 11–12.

Az 1938-as komáromi tárgyalások háttere. Új Szó, (2006) július 07. 14.

Pokus ministerského predsedy Miklóse Kállayho o zorganizování spoločného vystoupení z války s vudci Slovenska v letech 1943–44. Slovanský Přehled, (2006) 4. 533–551.

2007

Magyar–szlovák kapcsolatok 1939–41 között a két állam diplomáciai irataiban. Aetas, (2007) 4. 116–141.

Csehszlovákia 1948 és 1956 között. In: Evolúció és Revolúció. Magyarország és a nemzetközi politika 1956-ban. Szerk.: Békés Csaba. Bp., 2007. 178–204.

Az érseki palota ablakából. Mindszenty József a magyar ügy érdekében. Rubicon, (2007) 1–2. 48–51.

A szlovák politikai vezetés törekvései a szlovák–magyar határ revíziójára 1938–1944 között. Limes, (2007) 2. 37–51.

Szlovák revíziós tervek 1939–1945. Rubicon, (2007) 1–2. 8–11.

2008

Mindszenty József tevékenysége a felvidéki magyarok megmentéséért 1945–47 között. Századok, (2008) 1. 153–181.

Egy fasiszta bábállam. Szlovákia 1938–1945. Rubicon, (2008) 4. 4–21.

Československo medzi léty 1948–1956. Slovanský Přehled, (2008) 4. 569–588.

2009

Szlovák–magyar kapcsolatok az 1939-es lengyelországi hadjárat idején. Világtörténet, (2008) ősz–tél. 35–44.

Maďarský pohled na angažovaní se kardinála Jozefa Mindszentyho v rešení otázky Československých Madaru v letech 1945–1947. Slovanský Přehled, (2009) 1. 37–57.

2010

Magyar törekvések a Felvidék megszerzésére 1938-ban. Történelmi Szemle, (2010) 1. 37–66.

A Magyarországgal szembeni szlovák propaganda és revíziós elképzelések 1939–1941 között. Limes, (2010) 1. 25–40.

Trianonská trauma. Pohľad maďarského historika. Historická revue, (2010) 9. 11–18.

A magyar–szlovák diplomáciai kapcsolatok ügye a magyar parlamentben 1939 és 1940 között. In: Európa, nemzet, külpolitika. Tanulmányok Ádám Magda 85. születésnapjára. Szerk. Borhi László. Bp., 2010. 119–130.

Magyar közeledési szándékok a szlovák vezetőkhöz 1943–1944 folyamán. Múltunk, (2010) 4. 107–147.

Visszacsatolás vagy Megszállás? Szempontok az első bécsi döntés értelmezéséhez. In: A szlovák vezetés külpolitikai törekvései a komáromi tárgyalásoktól 1945-ig. Szerk. Simon Attila. Balassagyarmat, 2010. 151–165.

A szovjet diplomácia és a szlovák–magyar viszony alakulása 1939–1940 között. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (2010) 4. 41–60.

Maďarské diplomatické úsilie o získanie Slovenska v rokoch 1938–1939. In: Valerián Bystrický, Miroslav Michela, Michal Schwarc a kollektív: Rozbitie alebo rozpad. Historické reflexie zánikou Česko–Slovenska. Bratislava, 2010. 237–253.

2011

František Jehlička tevékenysége Szlovákia Magyarországhoz csatlakozása érdekében 1919–1925 között. In: Tanulmányok a hatvanéves Gyarmati György tiszteletére. Szerk. Baráth Magdolna, Bánkuti Gábor, Rainer M. János. Bp., 2011. 277–289.

Maďarské a slovenské revizionistické snahy a bilaterálne vzťahy v rokoch 1939–1940. In: Juh Slovenska po Viedenskej arbitráži 1938–1945. Szerk. Ján Mitáč. Bratislava, 2011. 74–108.

Maďarské snahy o získaní Slovenska (Felvidéku) v roce 1938. Slovanský přehled, (2011) 3–4. 303–326.

2012

János Esterházy v histórii stredovýchodnej Európy. Historická revue, (2012) 3. 46–51.

Mindszenty József a beneši dekrétumok leállításáért kifejtett tevékenység.
In: Szenteltessék meg a te neved: Emlékkonferencia Mindszenty József bíboros életéről és munkásságáról. Szerk. Soós Viktor Attila. Lakitelek, 2012. 153–189.

2013

Sovietská diplomacie o vytvorení slovensko-maďarských vztahu v letech 1939–1940. Slovanský prehled, 99. (2013) 1–2. 79–99.

Hungarians in Košice soon after Second Word War. In: Veronika Gayer, Slávka Otčenášová, Csaba Zahorán: Remembering the City. Košice. 2013. 140–143.

2014

A szlovák–magyar „kis háború” története és annak interpretációi a nemzeti történetírásokban. In: Kárpáti Ukrajna: Vereckétől Husztig. Egy konfliktustörténet nemzeti olvasatai. Szerk. Fedinec Csilla. Pozsony, 2014. 173–195.

János Esterházy a slovensko-maďarské diplomatické vzťahy v rokoch 1938–1941. In: Anton Hruboň, Juraj Lepšis, Zuzaná Tokárová: Slovensko v rokoch neslobody 1938–1989. Osobnosti známe-neznáme. II. ÚPN. Bratislava. 2014. 58–74.

The Issue of Hungarian–Slovak Diplomatic Connections in the Hungarian Parliament in 1939–1940. Prague Papers on the History of International Relations, (2014) 2. 128–141.

Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. (Part I.) Central European Papers, (2013) 2. 27–40.

Hungarian Attempts at the Annexation of Slovakia in 1938. (Part II.) Central European Papers, (2013) 2. 51–63.

Martin Hetényi: Az Egyesült Magyar Párt története Szlovákiában 1939–1945. Korridor, (2014) 4. 60–65. [Recenzió.]

A szlovákok inkább a románokkal fogtak össze 70 éve volt a kiugrási kísérlet. HVG. online, 2014. október 14. [Interjú.]

2015

František Jehlička tevékenysége a magyar revízió érdekében 1919-1938 között. In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Eds. Soňa Gabzdilová–Attila Simon. Komárno, 2014. 143–153.

The Road of Slovak Politicians from Czechoslovakia to the Establishment of the „Slovakian Kingdom” with a Bulgarian Monarch and the Hungarian Diplomacy. In: Shared Pasts in Central and Southeast Europe, 17-21 st Centuries. Hugarian and Bulgarian Approaches. Szerk. Gábor Demeter, Penka Peykovska. Sofia–Bp., 2015. 133–148.

The Mediating activity of János Esterházy between the Governments of Slovakia and Hungary in 1939–1942 with Specific Regard to the Jewish Question. West Bohemian Historical Review, (2015) 1. 71–99.

Egy sikertelen kiugrási kísérlet. BBC History, V. (2015) 2. 70–71.

Esterházy János nemmel szavazott. BBC History, V. (2015) 7. 78–79.

Magyar–szlovák államszövetség. BBC History, V. (2015) 9. 36–39.

Kiugorhattunk volna együtt? Új Szó, 68. (2015). 37. 19.

A „kis háború” nemzeti interpretációi. Új Szó, 68. (2015) 73. 20.

Magyar–szlovák–lengyel tervek 1938-ban. Új Szó, 68. (2015) 77. 21.

KUTATÁSI TERÜLET

Csehszlovák–magyar diplomáciai kapcsolatok 1938–1949 között

Első bécsi döntés

Szlovák–magyar kapcsolatok 1939–1945 között

Kisebbségi és nemzetiségi kérdés a 20. században