Szarka László

Szarka László

Szarka, László
Szarka László
Beosztás: tudományos főmunkatárs
Témacsoport: Horthy-korszak témacsoport
Telefon: 224–6700/4657
E-mail: szarka.laszlo@btk.mta.hu

Status: Senior Research Fellow

Research Team: Interwar History

Phone: +361 224–6700/673

Email: szarka.laszlo@btk.mta.hu

Degree: CSc

Research Field: 19–20th century Hungarian nationality policy;
20th century Hungarian minority history;
History of Czechoslovakia and Slovakia

SZÜLETÉSI HELY, IDŐ

Klobusicz (Szlovákia), 1953. 08. 20.

VÉGZETTSÉG

Komenský Egyetem (Pozsony) történelem–magyar szak (1976)

TUDOMÁNYOS FOKOZAT

Kandidátus, egyetemi docens 

MUNKAHELYEK, BEOSZTÁSOK

MTA Történettudományi Intézete (1976–2000)

MTA Kisebbségkutató Intézet (2001–2011)

Selye János Egyetem Tanárképző Kar (2008–)

MTA Történettudományi Intézete (2011)

MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet (2012–) tudományos főmunkatárs

EGYÉB TUDOMÁNYOS KÖZÉLETI TEVÉKENYSÉG

Magyar–Szlovák Történész Vegyes Bizottság (társelnök: 1998–)

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK

Soros Alapítvány Nyitott Társadalomért díja (1995)

Magyar Külügyminisztérium Lánchíd Díja (Magyar Köztársaság Nemzetközi Kapcsolataiért kitüntetése) a magyar–szlovák kapcsolatok és a magyar kisebbségek történetének kutatásáért (2009)

Magyarországi Kisebbségekért díj (2010)

SZERKESZTŐ/ROVATVEZETŐ/SZERKESZTŐBIZOTTSÁGI TAG

Regio (felelős szerkesztő: 1992–1998)

Kisebbségkutatás (szerkesztőbizottsági tag: 2001–)

Fórum Kisebbségkutatási Szemle (szerkesztőbizottsági tag: 2002–)

Historický časopis (szerkesztőbizottsági tag: 2003–)

Časopis Matice moravskej (szerkesztőbizottsági tag: 2005–)

Hungarico-Bohemico-Slovaca. I–VIII. kötet. (sorozatszerkesztő)

Kisebbségi kérdés Kelet-Közép-Európában. I–VIII. kötet. (sorozatszerkesztő)

PUBLIKÁCIÓS LISTA

1985

Cseh és szlovák szerzők a csehszlovákiai nemzeti kisebbségek helyzetéről 1968–1983. Világtörténet, (1985) 2. 136–149.

Jászi Oszkár szlovák kapcsolatai 1918 végéig. Századok, 119. (1985) 5–6. 1168–1194.

1986

Állami integritás és regionális integráció. Jászi Oszkár szemléleti fejlődéséről és hatásásról. Valóság, 29. (1986) 12. 69–77.

Dunai konföderáció. Egy álom realitása. Jászi Oszkár csehszlovákiai kapcsolatai és a magyar kisebbségi kérdés 1919–1939. Századvég, 2. (1986) 52–66.

1987

The Slovak Separation in 1918. An Indirect Form of Selfdetermination. Danubian Historical Studies, 1. (1987) 3. 22–33.

Szomszédok hármas tükörben. A Magyar-Csehszlovák Történész Vegyesbizottság negyedszázada 1959–1984. Szerk. Szarka László. Bp., 1987.

Szlovák kérdés – felvidéki politika 1918 előtt. Kortárs, 31. (1987) 3. 80–93.

1988

The Dimension of Small Nation Identity: Slovakia as a Nationality Region of Pre-1918 Hungary. In: Bildungsgeschichte, Bevölkerungsgeschichte, Gesellschaftsgeschichte in den böhmischen Ländern und Europa. Ed. Lemberg, Hans. Wien–München, 1988. 212–223.

Magyar és csehszlovák történészek eszmecseréje a régi magyar család- és személynevek, valamint a helynevek írásmódjáról. Szerk. Szarka László. Bp., 1988.

Békétlen évtizedek 1918–1938. Tanulmányok és dokumentumok a magyar-csehszlovák kapcsolatok történetéből a két világháború között. Szerk. Szarka László. Bp., 1988.

1989

Csehország a Habsburg-monarchiában. Esszék a cseh történelemről 1618–1918. Szerk. Szarka László. Bp., 1989.

1990

Masaryk, Tomáš G.: A világforradalom 1914–1918. Szerk. Szarka László. Bp., 1990.

A méltányos nemzeti elhatárolódás lehetősége 1918 végén. Regio, (1990) 1. 49–65.

1991

Magyarosodás és magyarosítás a felső-magyarországi szlovák régióban a kiegyezés korában. In: Polgárosodás Közép-Európában. Tanulmányok Hanák Péter 70. születésnapjára. Verbürgerlichung in Mitteleuropa. Festschrift für Péter Hanák zum 70. Geburstag. Szerk. Somogyi Éva. Bp., 1991. 35–46.

Elmaradt kiegyezések. 1848, 1867 és 1918 hatása a magyar–szlovák viszony alakulására. Irodalmi Szemle, 34. (1991) 11. 1123–1128.

1992

Ethnische Regionen, staatliche Integration und Föderationspläne in den letzten 50 Jahren der Habsburgermonarchie. In: Region, Nation, Europa, Physica Verlag – Buchverlag der Mittelbayerischen Zeitung. Hrsg. Lottes, Günther. Heidelberg–Regensburg, 1992. 188–207.

1993

A szlovák kérdés a magyar kormány nemzetiségpolitikájában 1906–1918. Történelmi Szemle, 35. (1993) 1. 59–77.

A szlovákok története. Bp., 1993. 224.

Der Minderheitenschutz und die ungarische Aussenpolitik zwischen 1920–1929. In: Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen. Ed. Corsini, Umberto–Zaffi, Davide. Berlin, 1993. 149–156.

Revízió vagy kisebbségvédelem. A nemzetközi kisebbségvédelem és Magyarország a két világháború között. In: Szomszédaink között Kelet-Európában. Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára. Szerk. Glatz Ferenc. Bp., 1993. 333–338.

Die Nationalitätenfrage im Auflösungsprozess des historischen Ungarn 1918–1920. In: Das Jahr 1919 in der Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa. Red. Lemberg, Hans–Heumos, Peter. München, 1993. 192–211.

1994

The Slovak National Question and Hungarian Nationality Policy Before 1918. The Hungarian Quarterly, 35. (1994) 136. 98–114.

Masaryk és Beneš. In: Párhuzamos politikusportrék a XX. századi Kelet-Közép-Európából. Szerk. Szabolcs Ottó. Bp., 1994. 9–27. [A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára III.]

Hlinka és Hodža. In: Párhuzamos politikus-portrék a XX. századi Kelet-Közép-Európából. Szerk. Szabolcs Ottó. Bp., 1994. 59–66. [A Történelemtanári Továbbképzés Kiskönyvtára III.]

Die slowakische nationale Entwicklung und die ungarische Regierungspolitik 1867–1918. In: Im historischen Würgengriff. Die Beziehungen zwischen Ungarn und der Slowakei in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Red. Aspeslagh, Robert–Renner Hnas etc. Baden-Baden, 1994. 13–20.

1995

„Szénás lábbal, szalmás lábbal”. A magyar–szlovák történeti sztereotípiák. Irodalmi Szemle, 38. (1995) 4. 81–88.

Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867–1918. Pozsony, 1995. 340.

Umgestaltungspläne und die Nationalitäten Ungarns. In: Mitteleuropa-Konezptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Red. Plaschka, G. Richard, Haselsteiner, Horst, etc. Wien, 1995. 97–109. [Társszerző: Szász Zoltán.]

1996

A magyarországi német és szlovák kisebbség asszimilációja. Pro Minoritate, (1996) 4–10.

A cseh–szlovák kettéválás történeti háttere. Új Forrás, 28. (1996) 6. 1–14.

Jászi Oszkár, a miniszter. In: Jászi Oszkár hazatérése. Szerk. Litván György. Bp., 1996. 55–64.

1997

A 20. századi Kárpát-medencei államhatárok kialakulásának történeti kérdéseiről. Limes, 10. (1997) 2. 19–28.

A csehszlovákiai magyar kitelepítések kérdése a párizsi békekonferencián. Kisebbségkutatás, 6. (1997) 3. 299–305.

A magyarországi kisebbségi történetírás módszertani kérdései. Kisebbségkutatás, 6. (1997) 1.

Tiso – a nemzeti vakhit mártírja (utószó) G. Kovács László–Ivan Kamenec: Jozef Tiso In: Arcképek kettős tükörben. Dunaszerdahely, 1997. 163–167.

Az 1946–48. évi csehszlovák–magyar lakosságcsere következményei. Barátság. Magyarországi népei kölcsönös megismerését szolgáló folyóirat, 4. (1997) 1. (Melléklet) 30–35.

A szlovákiai magyar kisebbségi többpártrendszerről. Barátság. Magyarországi népei kölcsönös megismerését szolgáló folyóirat, 4. (1997) 4. 1835–1837.

A lakosságcsere kérdése a párizsi békekonferencián. Irodalmi Szemle (Pozsony), 40. (1997) 6–7. 106–116.

A magyarországi szlovák kisebbség 20. századi asszimilációjáról. Irodalmi Szemle (Pozsony), 40. (1997) 8–9. 110–121.

A magyarországi kisebbségek 20. századi asszimilációjának kérdése. In: Híd a századokon át. Tanulmányok Katus László 70. születésnapjára. Szerk. Nagy Mariann. Pécs, 1997. 397–408.

Írástudók, politikusok. Beszélgetés Ján Čarnogurský, František Mikloško és František Šebej szlovák politikusokkal. Európai Utas, 8. (1997) 2. 23–28.

Slovenská otázka. Redakčná diskusia. OS. Fórum občianskej spoločnosti, 1. (1997) 3. 27–39.

Otázka jednostranného presídlenia slovenských Maďarov na mierovej konferencii v Paríži. Pro Minoritate, (1997) 2. 48–57.

Migration und Strukturwandel der Minderheiten Ungarns in der Zwischenkriegszeit. In: Migrationen und ihre Auswirkungen. Das Beispiel Ungarn 1918–1995. Hrsg. Seewann, Gerhard. München, 1997. 35–53.

Der Minderheitenschutz und die ungarische Außenpolitik zwischen 1920–1929. In: Die Minderheiten zwischen den beiden Weltkriegen. Hrsg. Corsini, Umberto–Zaffi, Davide. Berlin, 1997. 149–156.

A közép-európai államok kapcsolatai. Bp., 1997. 55. [Élő történelem.]

Minderheiten in Ungarn – Ungarische Minderheiten in den Nachabarstaaten 1938–1948. In: Nationale Frage und Vertreibung in der Tschechoslowakei und Ungarn 1938–1948. Red. Plaschka, G. Richard, Haselsteiner, Horst, etc. Wien 1997.

1998

A (cseh)szlovákiai magyar közösség nyolc évtizede 1918–1998. Történeti vázlat. In: Tóth László–Filep Tamás Gusztáv: A (cseh)szlovákiai magyar művelődés története 1918. I. köt. Bp., 1998. 9–80.

A Jászi-féle nemzetiségi minisztérium működése 1918 októberétől 1919 márciusáig. In: Grad, Cornel–Ciubota, Viorel: Sfarsit si inceput de epoca. Korszakvég – korszakkezdet. The End and the Beginning of an Era. Zalau, 1998. 355–370.

František Palacký 1848–49. évi föderációs alkotmánytervei. In: František Palacký kétszáz éve (1798–1998). Szerk. Fried István. Szeged, 1998. 47–58.

Az „újarcú magyarok” találkozása a cseh kultúrával. In: Bohemia et Hungaria. Szerk. Bojtár Endre–Berkes Tamás. Bp., 1998.

Pešť a Budín ako politické strediská Slovákov. In: A budapesti szlovákok kulturális öröksége. Bp., 1998. 83–91.

A trianoni békeszerződés történeti problémái. In: Történelmünk a Duna-medencében. Kolozsvár–Temesvár, 1998. 204–215.

Variációk nemzetstratégiára. Magyar külpolitikai prioritások és kisebbségi pártprogramok 1989 után. Debreceni szemle, (1998) 1. 8–18.

Kalauz a XX. századi délkelet-európai kisebbségek kutatásához. Regio, (1998) 2. 200–211. [Társszerző: Eiler Ferenc–Szesztay Ádám.]

Kisebbségek, konfliktusok – kutatás. Kisebbségkutatás, (1998) 3. 269–276.

Az Akadémiai Kisebbségkutató Műhelyről. Regio, (1998) 4. 33–38.

Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Bp., 1998. 377.

Historický vývin a identita. K otázke typologického zaradenia menšín v karpatskej kotline. In: Národnostní menšiny a majoritní společnosti v České republice a v zemích střední Evropy v 90 letech XX. století. Red. Sokolová, Gabriela, Šrájerová, Oľga. Opava, 1998. 68–73.

1999

A kisebbségi magyarság társadalom-földrajza. Új Szó, (1999) január 4.

The Minority Politics of the Szemere Government, Minorities Research. A Collection of Studies by Hungarian Authors. Bp., 1999. 122–128.

Lehet-e elébe dolgozni a jövőnek? Világosság, 40. (1999) 3. 23–28.

Az etnikai ellentétek historikumáról. Magyar Tudomány, 44. (1999) 5. 621–624.

Szlovák nemzeti fejlődés – magyar nemzetiségi politika 1867–1918. Slovensky národny vyvin – madarská národnostná politika v Uhorsku v rokoch 1867–1918. Pozsony–Bratislava, 1999.

Kemény G. Gábor: Iratok a nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában. 1914–1916. VII. köt. Szerk. Szarka László. Bp., 1999.

Die Frage der Aussiedlung der Ungarn aus der Slowakei (1946). In: Erzwungene Trennung, Vertreibungen und Ausseidlungen in und aus der Tschechoslowakei 1938–1947 im Vergleich mit Polen, Ungarn und Jugoslawien. Red. Brandes, Detlef–Ivaničková, Edita. Düsseldorf, 1999. 243–250.

A magyar kisebbségekkel kapcsolatos elképzelések és a magyar békepolitika (1945–1947). In: Források és stratégiák. Szerk. Bárdi Nándor. Csíkszereda, 1999. 124–148.

Nemzetstratégiai elképzelések a magyar külpolitikában és a politikai pártok programjaiban 1989 után. In: Politika, gazdaság és irodalom a XX. századi magyar történelemben I. Szerk. Püski Levente–Tímár Lajos–Valuch Tibor. Debrecen, 1999.

2000

Changing Ethnic and Politic Patterns on the Present Territory of Slovakia. Bp., 2000. 65. [Társszerző: Kocsis Károly.]

Elemzési szempontok a 20. század végi magyar nemzetfogalomhoz. Korunk, Harmadik folyam 11. (2000) január 18–26.

Védtelen védhatalom. A magyar kisebbségek Magyarország 1919–1920. évi békepolitikájában. Kisebbségkutatás, (2000) 2. 214–223.

Trianon a magyar közgondolkodásban. Magyar Nemzet, (2000) augusztus 16.

Eszmetörténeti rejtély. Utószó. In: Rácz Kálmán: A pánszlávizmus története. Bp., 2000. [Kisebbségkutatás Könyvek.]

A Protecting Power without Teeth. The Minorities Created by the Trianon Peace Treaty. The Hungarian Quarterly, 41. (2000) Autumn, 99–18.

Činnost M. van der Stoehla. Človek a spoločnosť, Košice, (2000) 2.

Múlt és jövő határán – Európa közepén. Kisebbségkutatás, (2000) 4. 210–217.

A szlovákiai Magyar Koalíció Pártjának kormányzati szerepvállalásáról. Regio, (2000) 4. 122–149.

Összeomlás és nagyhatalmi érdekérvényesítés. In: Romlás és reménység. Szerk. Kurucz Gyula. Bp., 2000. 167–188.

A Jászi Oszkár vezette nemzetiségi minisztérium rendezési tervei és működése 1918 végén, In: A Mura mente és a trianoni békeszerződés – Pokrajina ob Muri in trianonska mirovna pogodba. Szerk. Göncz László. Lendva–Lendava, 2000. 154–163. [Lendavski zvezki – Lendvai Füzetek 17.]

2001

Közigazgatási reform és kisebbségi kérdés. A szlovákiai közigazgatási reform és a Magyar Koalíció Pártjának elképzelései. Kisebbségkutatás, 10. (2001) 2. 208–222.

Ethnopolitik und ethnische Konflikte in Zentraleuropa vor und nach 1918. In: Jahrtausendwende 2000. Hrsg. Glatz, Ferenc. Bp., 2001. 196–204. [Begegnungen. Schriftenreihe des Europa Institutes Budapest. Band 12.]

Native Language, Assimilation and Sense of Identity. In: The Minorities at the Turn of Millenium. (Chances, Possibilities, Challenges) Introduction Papers and Proposals. 7th International Conference on Ethnographic Minorities Research. Ed. Gráfik, Imre. Békéscsaba 2–4. 10. 2001. Bp., 2001. 99–110.

Nationale Regionen in Ungarn und die Kantons- und Autonompläne von Oszkár Jászi im Winter 1918–1919. In: Region und Umbruch 1918. Zur Geschichte alternativer Ordnungsversuche. Hrsg. Heppner, Harald–Staudinger, Eduard. Frankfurt am Main–Berlin, 2001. 24–37.

Az 1990-es évtized szlovákiai magyar autonómiatervei. Történeti vázlat és elemzés. In: A Kárpát-medence vonzásában. Tanulmányok Polányi Imre emlékére. Szerk. Fischer Ferenc–Vonyó József. Pécs, 2001. 483–496.

Az integrált kisebbségkutatási modell lehetőségei. In: Ezredforduló. A tudomány jelene és jövője a kisebbségben élő közösségek életében c. konferencia előadásai. Szerk. Tóth Károly. Dunaszerdahely, 2001. 24–37.

2002

Tér és terep. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve Tanulmányok az etnicitás és identitás témaköréből I–VI. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2002–2008.

2003

Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Szerk. Nádor Orsolya–Szarka László. Bp., 2003. 230.

Tér és terep. Az MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet Évkönyve II. Tanulmányok az etnicitás és identitás témaköréből. II. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2003.

A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945–1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Szerk. Szarka László. Komárom, 2003. 303.

Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2. Sorozatszerk. Szarka László. Komárom, 2003.

Keleti Svájc–Illúzió vagy utópia? A Károlyi-kormány nemzetiségi minisztériumának működése. In: Trianon. Ed. Zeidler Miklós. Bp., 2003. 755–764.

A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai. In: Regisztrálható-e az identitás? Eds. Halász I., Majtényi B. Bp., 2003. 235–251.

Államnyelv, hivatalos nyelv – kisebbségi jogok Kelet-Közép-Európában. In: Nyelvi jogok, kisebbségek, nyelvpolitika Kelet-Közép-Európában. Eds. Nádor O., Szarka L. Bp., 2003. 15–35.

Az 1945–1948 évi kényszertelepítések története és emlékezete. In: A szlovákiai magyarok kényszertelepítéseinek emlékezete 1945–1948. Visszaemlékezések, tanulmányok, dokumentumok. Ed. Szarka L. Komárom, 2003. 9–26.

Border, Region or Contact Zone, Ethnic and Ethno-Social Processes in small Regions between the Hungarian-Slovak Language and State Border. In: Social Networks in Movement. Time, Interaction and Interethnic Spaces in Central Eastern Europe. Eds. Torsello D., Pappová M. Dunajská Streda, 2003. 141–153.

Die Muttersprache der Minderheiten als gefahrdete Sprache. In: Die Sprache und die kleinen Nationen Ostmitteleuropas. Ed. Glatz F. Bp., 2003. 23–30.

Kisebbségi önvédelem Csehszlovákiában. A Magyar Demokratikus Népi Szövetség 1945–1949. In: Hagyomány, közösség, művelődés. Tanulmányok a hatvanéves Kósa László születésnapjára. Eds. Ablonczy B., Bertényi I., Hatos P., Kiss R. Bp., 2003. 538–548.

Milan Hodža a közép-európai politikus. Stredoeurópsky politik Milan Hodža. In: Szlovák életpályák a dualizmuskori Budapesten. Slovenské životné dráhy v Budapešti v období dualizmu. Ján Nepomuk Bobula. Milan Hodža. Eds. Kovács A., Szabó O. Bp., 2003. 69–76.

Szerződéses nemzet. In: A státustörvény. Dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Ed. Kántor Z. Bp., 2003. 407–409.

Tér és identitás. Államhatár, nyelvhatár, etnikai kontaktuszónák. In: Életünk. Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára. Eds. Krausz T., Szvák Gy. Bp., 2003. 231–237.

A három déli szláv nemzeti kisebbség. Etnikai változások a 2001. évi népszámlálási adatok tükrében. In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Eds. Kovács N., Szarka L. Bp., 2003. 319–338.

Spoločný výskum etnických procesov v menšinových komunitách na Slovensku a v Maďarsku. In: Tudomány a Duna két partján. Veda na oboch brehoch Dunaja. Ed. Fundárek, F. Bratislava, 2003. 145–148. [Társszerző: Homišinová Mária.]

2004

Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. Az etnikai csoportok helye a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Bp., 2004. 342.

A cseh és szlovák történetírás. (IV. Károlyról.) História, (2004) 10. 21–22.

A kettős állampolgárság jogintézménye, mint a kisebbségi és a migrációs léthelyzetek kezelésének eszköze. Kisebbségkutatás, 13. (2004) 2. 255–265.

A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. Korunk, 15. (2004) 1. 22–31.

Kisebbségpolitika. Ezredforduló, (2004) 1–2. 28–29.

Na východ od Devína. OS, 8 (2004) 1–2. 128–131.

Volt-e reformalternatíva? A Habsburg-monarchia felbomlása. Rubicon, 15. (2004) 10. 17–23.

Ami összeköt. Státustörvények közel s távol. Szerk. Halász Iván–Majtényi Balázs–Szarka László. Bp., 2004.

Hungary and the Hungarian Minorities. Trends in the Past and in Our Time. Ed. Szarka László. Highland Lakes, New Jersey. 2004. [East-European Monographs, DCLVII.]

Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. III. Szerk. Szarka L.–Kovács N.–Osvát A. Bp., 2004. 404.

Native Language, Assimilation and Sense of Identity. Changes in the Collective Identity among Non-Hungarians in Hungary and in the Hungarian Ethnic Minorities of the Neighbouring Countries in the Course of the 20th Century. In: A nemzetiségi kultúrák az ezredfordulón. (Esélye, lehetőségek, kihívások.) Eds. Ando Gy., Eperjessy E., Grin I., Krupa A. Békéscsaba–Bp., 2004. 66–72.

Nemzetiségi egyenjogúság és önigazgatás. In: A Csemadok és a prágai tavasz. Beszélgetések, cikkek, előadások, dokumentumok. Ed. Szabó R. Pozsony, 2004. 463–477.

The Concept of the Nation in the Late Twentieth Century: Aspects of an Analysis. In: Hungary and the Hungarian Minorities. (Trends in the Past and in Our Time.) Ed. Szarka L. New Yersey, 2004. 245–264.

A kormányzati szerepvállalás hatása a kisebbségi magyar pártok önkormányzati politikájára. In: Kisebbségek és kormánypolitika Közép-Európában (2002–2004). Eds. Blénesi É., Mandel K. Bp., 2004. 231–258.

A magyar kedvezménytörvény identitáspolitikai céljai. In: Ami összeköt? Státustörvények közel s távol. Eds. Halász I., Majtényi B., Szarka L. Bp., 2004. 123–136.

Artificial Communities and an Unprotected Protective Power: The Trianon Peace Treaty and the Minorities. In: Hungary and the Hungarian Minorities. (Trends in the Past and in Our Time.) Ed. Szarka L. New Yersey, 2004. 14–35.

Kisebbségi többpártrendszer és közösségépítés. A szlovákiai magyar pártok működése 1989–1998. In: Magyarok Szlovákiában 1989–2004. Összefoglaló jelentés. A rendszerváltástól az Európai Uniós csatlakozásig I. Eds. Fazekas J., Hunčík P. Somorja–Dunaszerdahely, 2004. 79–103.

A kisebbségi magyar közösségek helyzete és fejlődési tendenciái a kutatások tükrében. In: Az Európai Unió és az etnikai kisebbségek. Diagnózis és prognózis. Ed. Deák E. Wien/Bécs, 2004. 31–44.

2005

A soknemzetiségű csehszlovák nemzetállam születése 1919-ben. Érvek, viták az 1919. évi párizsi békekonferencián. Fórum Társadalomtudományi Szemle, (2005) 3.

Alternatívák és irányzatok a magyar kisebbségpolitikában – közösségépítés, konszociáció, nemzeti integráció. Magyar Tudomány, (2005) 2.

Influenţa asumării rolului guvernamental asupra politicii de autonomie a partidelor minorităţilor maghiare de peste hotare. Altera, 28. (2005) XI. 41–62.

Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Komárom, 2005. 313. [Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2.]

Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Szerk. Kovács Nóra–Osvát Anna–Szarka László. Bp., 2005. [Tér és terep 4.]

A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. Szerk. Blénesi Éva–Mandel Kinga–Szarka László. Bp., 2005.

Tér és terep. 4. Tanulmányok az etnicitás és identitás témaköréből. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2005.

Tér és terep. 7. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2005.

Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2. Sorozatszerk. Szarka László. Komárom, 2005.

A közép-európai kisebbségek típusairól – adalékok a tipológiai besorolhatóság kérdéséhez. In: Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekről. Szerk. Kántor Zoltán–Majtényi Balázs. Bp., 2005. [Rejtjel Politológiai Könyvek. 23.]

A kollektív bűnösség elve a szlovákiai magyar kisebbséget sújtó jogszabályokban 1944–1949 között. In: Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában 1944–1949. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, szerződések. Szerk. Szarka László. Komárom, 2005. 7–32. [Források a kelet-közép-európai kisebbségek 20. századi történetéhez 2.]

Önkormányzatiság, kisebbségi közösségépítés. Elvek, tervek és a gyakorlat. In. Nemzetfelfogások. Kisebbség – többség. Szerk. Tamás Pál–Erőss Gábor–Tibori Timea. Bp., 2005. 96–122.

Kormányzó kisebbségek. A romániai, szlovákiai és szerbiai magyar pártok kormányzati szerepvállalásáról. In: Földes György–Gálvfalvi Zsolt: Nemzetiség – felelősség. Írások Gáll Ernő emlékére. Bp., 2005. 245–256.

Identitás és lojalitás nemzetállami konfliktushelyzetei. In: Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötődések. Szerk. Kovács Nóra–Osvát Anna–Szarka László. Bp., 2005. [Tér és terep 4.]

Etnické reióny v procese dezintegrácie Uhorska a integrácie nemad’arských národov v období dualizmu. In: Kamil Sládek–Dusan Skvarna: Hl’adanie novej pobody strednej Európy. Bratislava, 2005.103–116.

Kisebbség és kultúra. A kulturális intézmények szerepe a közösségépítésben. In: A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. Szerk. Blénesi Éva–Mandel Kinga–Szarka László. Bp., 2005.

Pozsony etnikai változásai és a városi közigazgatás a két világháború között. In: Fejezetek Pozsony történetéből magyar és szlovák szemmel. Szerk. Czoch Gábor, Kocsis Aranka, Tóth Árpád. Pozsony. 2005. 401–419.

Kontaktuszónák a magyar állam- és nyelvhatárok között. In: Határesetek. Magyarország perifériái. Szerk. Kuthi Áron–Nagy Vilmos. Balassagyarmat, 2005. [Társszerző: Bene Béla.]

The European Context of Minority Autonomies. In: Ungarn in der Europäischen Union 2004. Ed. Burucs Kornélia–Glatz Ferenc. Bp., 2005. 171–187. [Begegnungen. Schriftreihe des Europa Institutes Budapest 25.]

Multikulturalita a asimilácia v Uhorsku dv druhej polvoine 19. storočia. In: Mýty a predsudky v dejinách. Historická konferencia 7. decembra 2004. Red. Attila Simon. Šamorín–Dunajská Streda, 2005.

2006

Kisebbségek nemzeti és állampolgári identitása. Új Horizont, (2006) 1. 82–90.

Mindennapi előítéletek Tér és terep. 5. Tanulmányok az etnicitás és identitás témaköréből. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2006.

Etnické zmeny v Bratislave a mestská administratíva v období medzi svetovými vojnami. In: Kapitoly z dejín Bratislavy. Bratislava, 2006. 411–428.

Integráció és együttműködés a kisebbségpolitikában. In: Integrációs stratégiák a magyar kisebbségek történetében. Disputationes Samarienses. Szerk. Bárdi Nándor–Simon Attila. Somorja, 2006. 23–39.

Mindennapi előítéletek. Társadalmi távolságok, etnikai sztereotípiák. Szerk. Bakó Boglárka–Papp Richárd–Szarka László. Bp., 2006. [Tér és terep 5.]

2007

Az etnikai revízió elve és gyakorlata az első bécsi döntés előkészítésében. In: Acta Historica Danubiensia 1. A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Karán működő Történelem Tanszék évkönyve. Szerk. Simon Attila. Ročenka Katerdy histórie Pedagogickej Fakulty Univerzity Jána Selyeho v Komárne. Komárno, 2007. 47–62.

A csehszlovák–magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945–1948 között. Kisebbségkutatás, (2007) 3. 415–430.

A csehszlovákiai magyar kisebbség felszámolásának politikai forgatókönyvei a második világháború után. Barátság (2007) 5. melléklete, II–VII.

Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. Szerk. Molnár Imre–Szarka László. Komárom, 2007. 234.

Regionálna a národná identita v mad’arskej a slovenskej histórii 18.-20. storočia. Regionális és nemzeti identitásformák a 18–20. századi magyar és a szlovák történelemben. Eds. Šutaj, Štefan–Szarka, László. Prešov, 2007. 188.

Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. Szerk. Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László. Máriabesnyő–Gödöllő, 2007.

Etnopolitikai modellek Tér és terep 6. köt. Sorozatszerk. Szarka László. Bp., 2007.

A magyar kisebbség helye a tiszta szláv nemzetállam csehszlovák terveiben és politikájában. In: Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés 1945–48. Szerk. Popély Árpád–Štefan Šutaj–Szarka László. Máriabesnyő–Gödöllő, 2007. 7–33.

Kapcsolatépítés, kutatástámogatás, intézményfejlesztés. Az Akadémia határon túli tudományos ösztöndíjainak hasznáról. In: Az együttműködés esélyei. A Domus Hungarica ösztöndíjprogram első 10 éve 1997–2007. Debrecen, 2007. 33–39.

2008

Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. In: Minorities Research No 10. Bp., 2008. 51–65.

A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén. Adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. Kisebbségkutatás, (2008) 2. 233–247.

A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. História, (2008) 6–7. 8–12.

Nemzeti „palimpszeszt”. História, (2008) 4–5. 18–20.

Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csődje. História, (2008) 9. 16–19.

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008.

Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Szerk. Sikos T. Tamás–Szarka László. Komárom–Komárno, 2008. 262.

Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerk. Hajnal Jenő–Papp Richárd–Szarka László. Zenta, 2008.

Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerk. Szarka László–Kötél Emőke. Bp., 2008. 187.

Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008.

Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Szerk. Sikos T. Tamás–Szarka László. Komárom–Komárno, 2008. 262.

Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Szerk. Hajnal Jenő–Papp Richárd–Szarka László. Zenta, 2008.

Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerk. Szarka László–Kötél Emőke. Bp., 2008. 187.

Integračné koncepciepolitika revízie v maďarskej zahraničnej politike medzivojnového obdobia. In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Eds. Marušiak, Juraj–Sládek, Kamil–Zelenák, Peter. Bratislava, 2008. 136–146.

Kapcsolat- és kisebbségtörténet közép-európai összefüggései. In: Šutaj, Štefan: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között. Tanulmányok a beneši dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. Bp., 2008. 245–250.

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 14–21.

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 22–29.

Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 66–73.

A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 138–145.

Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 186–191.

Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 320–329.

A csehszlovák-magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945–1948 között. In: A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Szerk. Cholnoky Győző. Bp., 2008. 45–61.

A politikai nemzet fogalma az 1868. évi nemzetiségi törvényben. In: Magyar–szlovák terminológiai kérdések. Szerk. Ábrahám Barna. Piliscsaba–Esztergom, 2008. 66–69.

KOMP – két part, közös régió. In: Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Szerk. Sikos T. Tamás–Szarka László. Komárom–Komárno, 2008. 7–14.

Adalékok a felföldi magyar–szlovák nemzeti térkijelölés XVIII–XIX. századi történetéhez. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008. 143–161.

Menšinový politický pluralizmus a budovanie komunitnej identity maďarskej menšiny na Slovensku v rokocz 1989–1998. In: Maďari na Slovensku. Súhrnná zpráva. Od zmeny režimu po vstup do Európskej únie. (1989–2004). Red. Fazekas, József, Hunčik, Peter. Somorja, 2008. 89–115.

A szlovák–magyar szakítás 1918 őszén. Elhatárolódás és önrendelkezés. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. Szerk. Fazekas József. Dunaszerdahely, 2008. 112–138.

Külhoni magyar peregrináció vagy „agyelszívás”. In: Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerk. Szarka László–Kötél Emőke. Bp., 2008. 180–183.

Integračné koncepciepolitika revízie v maďarskej zahraničnej politike medzivojnového obdobia. In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Eds. Marušiak, Juraj–Sládek, Kamil–Zelenák, Peter. Bratislava, 2008. 136 – 146.

Kapcsolat- és kisebbségtörténet közép-európai összefüggései. In: Šutaj, Štefan: Magyarok Csehszlovákiában 1945–1948 között. Tanulmányok a beneši dekrétumokról, a csehországi deportálásokról és a lakosságcseréről. Bp., 2008. 245–250.

A történeti Magyarország felbomlása: katonai akciók, demarkációs vonalak. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 14–21.

Magyarország és a magyar kisebbségek ügye a párizsi béketárgyalásokon: határkijelölés, népszavazás, kisebbségvédelem. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 22–29.

Nemzetállamok, kisebbségek az 1920-as években. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008.66–73.

A magyar revíziós politika eredményei és dilemmái. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008.138–145.

Magyarország és a magyar kisebbségek helyzete 1945-ben. In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 186–191.

Útkeresés, önszerveződés a rendszerváltás éveiben (1989–1991). In: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. Szerk. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. Bp., 2008. 320–329.

Significance of Czechoslovakian-Hungarian Population Exchange in the History of Intended Elimination of Hungarian Minority in Czechoslovakia. In: Minorities Research No 10. Bp., 2008. 51–65.

A helvét modell alternatívája és kudarca 1918 őszén. Adatok, szempontok a Károlyi-kormány nemzetiségi politikájának történetéhez. Kisebbségkutatás, (2008) 2. 233–247.

A csehszlovák–magyar lakosságcsere helye a magyar kisebbség tervezett felszámolásában 1945–1948 között. In: A Magyarországot érintő kényszertelepítések a II. világháború alatt és után. Szerk. Cholnoky Győző. Bp., 2008. 45–61.

A politikai nemzet fogalma az 1868. évi nemzetiségi törvényben. In: Magyar-szlovák terminológiai kérdések. Szerk. Ábrahám Barna. Piliscsaba–Esztergom, 2008. 66–69.

KOMP – két part, közös régió. In: Kisebbségek és kulturális közösségek az Ister-Granum Eurorégióban. Menšiny a kultúrne spoločenstvá v Euroregióne Ister-Granum. Szerk. Sikos T. Tamás–Szarka László. Komárom–Komárno, 2008. 7–14.

Adalékok a felföldi magyarszlovák nemzeti térkijelölés XVIIIXIX. századi történetéhez. In: Bennünk élő múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008. 143–161.

A béketárgyalások és a kisebbségek ügye. História, (2008) 6–7. 8–12.

Nemzeti „palimpszeszt”. História, (2008) 4–5. 18–20.

A szlovák–magyar szakítás 1918 őszén. Elhatárolódás és önrendelkezés. In: Emlékkönyv Zeman László 80. születésnapjára. Szerk. Fazekas József. Dunaszerdahely, 2008. 112–138.

Jászi Oszkár, az elemző programalkotó. A nemzetiségi politika csődje. História, (2008) 9. 16–19.

Külhoni magyar peregrináció vagy „agyelszívás”. In: Határhelyzetek. Külhoni magyar egyetemisták peregrinus stratégiái a 21. század elején. Szerk. Szarka László–Kötél Emőke. Bp., 2008. 180–183.

2009

A szlovák kérdés a magyar kormányok nemzetiségi politikájában 1899–1914. In: A Selye János Egyetem „Oktatás – Tudomány – Társadalom“ c. I. Nemzetközi Tudományos Konferenciájának tanulmánykötete, Komárom, 2009. szeptember 7–8. Szerk. Nagy Melinda. Komárom, 2009.

Ungarische Föderationspläne in 1918 und die Auflösung der Habsburgmonarchie. In: Integration und Desintegration in Mitteleuropa. Hrsg. Marcella Rossová. Praha–München, 2009. 145–147.

Integračné koncepciepolitika revízie v maďarskej zahraničnej politike medzivojnového obdobia. In: Integračné a dezintegračné procesy v strednej Európe v 20. storočí. Eds: Juraj Marušiak–Kamil Sládek–Peter Zelenák. Bratislava, 2009. 136–146.

A szlovákiai kisebbségyakorlat sajátosságai és alternatívái 1993–2008 között. In: Maďarská menšina na Slovensku v procesoch transformácie po roku 1989 (Identita a politika II). Eds. Jana Šutajová–Mária Ďurkovská. Prešov, 2008. 19–29.

Kétnyelvű könyv a kiegyezésPest-Buda és Budapest szlovák népességéről. Kisebbségkutatás, 18. (2009) 1.

Ausztroszlavizmus és föderációs alkotmánytervek. Palacký 1848–49. évi helyzetértékelése és programja. In: Palacký na Slovensku. Zost: Ľudmila Ozábalová. Komárno, 2009. 25–30.

Asszimiláció és lojalitás.magyar nemzetállam és a szlovák nemzeti mozgalom a 20. század elején. In: Minderheiten und Mehrheiten in ihren Wechcelbeziehungen im südöstlichen Mitteleuropa. Festschrift für Gerhard Seewann zum 65. Geburtstag. Ünnepi kötet Gerhard Seeewann 65. születésnapjára. Szerk. Vitári Zsolt. Pécs, 2009. 321–338.

Közös múlt – megosztott türténelem.szembenállás mtosza és tradciója a kisnemzeti identitásban. Limes, Tudományos Szemle, 22. (2009) 4. 203–213.

Starosta Komárna Gáspár Alapy (1880–1945) – obeť maďarského nacizmu . The Mayor of Komárno Gáspár Alapy (1880–1945) –Victim of Hungarian Nzism. In: Park ušlachtilých duší 3. Park of Generous Souls 3. Bratislava, 2009. 62–87.

A szlovák és a magyar nyelv státusa a dél-szlovákiai kétnyelvűség gyakorlatában. Magyar Tudomány, 2009. 11. 1335–1342.

A szlovákiai etnopolitikai status quo. A részvételi modell ellentmondásai. In: Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. Szerk. Szarka László–Vizi Balázs–Tóth Norbert. Bp., 2009. 243–260.

2011

A modern szlovák nacionalizmus sajátosságai. In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada. 1780–1918. Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Szerk. Szarka László. Bp., 2011.

Közigazgatás és nemzetiségi kérdés a felső-magyarországi szlovák régióban. In: A modern szlovák nacionalizmus évszázada. 1780–1918. Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Szerk. Szarka László. Bp., 2011.

Változások az európai és a magyarországi kisebbségpolitikában. In: Akadémia, a nemzet tanácsadója. Szerk. Láng István. Bp., 2011. 589–594.

A kiátkozott Károlyi, Olvasatok, álomfejtések és vádak. Rubicon online

Többségi befogadó készség – kisebbségi lojalitás. Az együttélés 20. századi mintázatai Csehszlovákiában és Magyarországon. In: Asszimiláció, integráció, szegregáció. Párhuzamos értelmezések és érdekek. Szerk. Bárdi Nándor–Tóth Ágnes. Bp., 2011. 327–346.

Cultural and historical representations of Upper Hungary. In: Multiethnic Region in East-Central Europe. Studies in History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Ed. Szarka László. New Jersey–Bp.–New York, 2011. 9–23.

Kisebbségi nyelvi jogok a kelet-közép-európai nemzetállamokban. Ment-e a kisebbségi jogok által a világ előre? In: Magyar történettudomány az ezredfordulón. Glatz Ferenc 70. születésnapjára. Szerk. Gecsényi Lajos–Izsák Lajos. Bp., 2011. 643–652.

Magyar tannyelvű közoktatás és felsőoktatás Szlovákiában. Adatok a jogszabályi és tannyelvi szabályozásról. In: Kisebbségi oktatásügy Magyarországon, Szlovákiában és Szlovéniában. Szerk. Ruda Gábor. Bp., 2011.

A modern szlovák nacionalizmus évszázada. 1780–1918. Párhuzamos nemzetépítés a multietnikus Magyar Királyságban. Szerk. Szarka László. Bp., 2011.

Multiethnic Region in East-Central Europe. Studies in History of Upper Hungary and Slovakia from the 1600s to the Present. Ed. Szarka László. New Jersey–Bp.–New York, 2011.

Minority Hungarian Communities in the Twentieth Century. Eds. Bárdi Nándor–Fedinec Csilla–Szarka László. New Jersey–Bp.–New York, 2011.

2012

Maďarská zahraničná politika a orientácia maďarskej menšinovej politiky v medzivojnovom Československu. (A magyar külpolitika és a magyar kisebbségpolitika irányultsága a két világháború közti Csehszlovákiában.) In: Gabzdilová, Soňa–Ďurkovská, Mária–Olejník, Milan–Simon Attila–Szarka László: Vybrané aspekty postavenia maďarskej minority na Slovensku v rokoch 1918–1928. Spoločenskovedný ústav SAV, Košice 2011. 91–124.

Párhuzamos jelenségek a magyar és szlovák történetírásban, köztörténetben. Történelmi Szemle, 54. (2012) 3. 469–490.

Panslavismus, Austroslavismus, tschecho-slowaksiceh Einheitsbewegung. Die Alternatíven des slovakischen nationalen Entwicklung und die ungarische Nationalitätenpolitik am Ende des 19. Jahrhunderts, Eruditio-Educatio, (7) 2012. 3. 3–14.

Patriotizmus és lojalitás a soknyelvű Magyarországon. Magyarosodás és magyarosítás, In: Popély Árpád, Simon Attila, Szarka László: Felvidéki vagyok vagy szlovákiai? Bp., 2012. 16–22.  

A magyar tannyelvű iskolák választása Dél-Szlovákiában. (Morvai Tündével közösen.) Kisebbségkutatás, 21. (2012) 3. 536–567.

Az etnikai vegyesség jelenségei a szlovákiai magyarság identitásában, In: Zborník medzinárodnej vedeckej konferencie Univerzity J. Selyeho 2012. – A Selye János Egyetem 2012-es „Művelődés-identitás – egészség” c. nemzetközi tudományos konferenciájának tanulmánykötete (CD-kiadás). Komárom 2012.

Die tschechisch-slowakische Einheitsbewegung in der ungarischen Regerungspolitik im Zeitalter des Dualismus. In: Ivaničková, Edita a kol. Kapitoly z histórie Stredoeurópskeho priestoru v 19. a 20. storočí. Pocta k 70. Ročnému jubileu Dušana Kováča, Historický ústav SAV, Bratislava 2012. 235–242.

2013

A kárpátaljai cionista mozgalom sajátosságai, In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 166–172.

Politikai választások és kulturális orientációk (Fedinec Csillával közösen), In: Zsidók Kárpátalján. Történelem és örökség a dualizmus korától napjainkig. Szerk. Bányai Viktória, Fedinec Csilla, Komoróczy Szonja Ráhel. Bp., 2013. 156–164.

A kisebbségi magyar pártok közösségépítő funkciója, In: Tér és idő 1918 után. A kisebbségi politizálás lehetőségei. Szerk. Dévavári Zoltán. Szabadka-Subotica, 2013. 63–83.

Kisebbségvédelem, autonómia és revízió: Esterházy János szerepe a csehszlovákiai magyar politika alakításában 1932–1938. Történelmi Szemle, 55. (2013) 3. 425–450.

Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars Addenda to the History of Minority Nationalism in Central and Eastern Europe, Hungarian Historical Revies, (2013) 2. 1–2. 413–448.

School choice in South Slovakia Practices in Gemer (Gömör), Matušova zem (Mátyusföld) and Podzoborie (Zoboralja). (Morvay Tündével közösen.) Minority Studies, 15. (2013) 1. 123–160.

A szlovák autonómia és az etnikai revízió alternatívája 1938-ban. Esterházy János dilemmája a csehszlovák válság hónapjaiban. Fórum Társadalomtudományi Szemle, 15. (2013) 3–19.

2014

A megbékélés gondolata a köztörténetben és közgondolkodásban. In: Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem Évkönyve 2013/2014. Szerk. Hermán Moster Rebbeka–Puskás-Vajda Zsuzsa–Szöllősy Pál. Basel–Bp., 2014. 45–62.

Nemzetállami és államépítő nacionalizmusok. A magyarországi nemzetiségi kérdés átalakulása az első világháború éveiben. In: Regionális kaleidoszkóp. Szerk. Takács Zoltán–Ricz András. Szabadka, 2014. 139–147.

Autonomista együttműködési kísérlet. Az Egyesült Magyar Párt és a kisebbségi blokkpolitika kudarca az 1938. évi csehszlovák válság idején. In: Prístupy k riešeniu národnostnej otázky v medzivojnovom Československu. Szerk. Gazdilová, Soňa–Simon, Attila. Komárno, 2014. 6–14.

A közös történelem nehéz öröksége. Regio, 22. (2014) 1. 156–192. http://regio.tk.mta.hu/ index.php /regio/article/view/10/6

A magyar békejegyzékek évrendszere. Rubicon, 24. (2014) 6. 46–52.

Alternatívy riešenia Československej krízy na Slovensku v roku 1938. In: V službe demokracie. Pamätnica k sedemdesiatke Martina Bútoru. Szerk. Szigeti, László. Bratislava, 2014. 197–209.

Az értelmezés örök jelenideje. A 70 éves Rudolf Chmelről és munkásságáról. Élet és Irodalom, 58. (2014) 21. 2014. május 23. http://www.es.hu/szarka_laszlo; az_ertelmezes_orok_ jelen_ideje;2014-05-21.html

A kényszertelepítések, jogfosztások emlékezete. Új Szó, 2014. augusztus 12. http://ujszo.com/napilap/szalon/2014/04/12/a-kenyszertelepitesek-jogfosztasok-emlekezete

2015

Nemzetfejlődés és kisebbségpolitika Közép-Európa multietnikus államaiban. In: Az első világháború következményei Magyarországon. Bp., 2015,  283–310.

A soknemzetiségű birodalmaktól a multietnikus nemzetállamokig. Kelet-közep-európai nemzet- és államépítő nacionalizmusok az I. világháború éveiben. Világtörténet, (2015) 2. 171–193.

A Nagy Háború regionális olvasatai. Világtörténet, (2015) 2. 165–170.

Kikényszerített lakosságcsere. BBC History, 5. (2015) 11. 34–40.

Minden Egész eltörött… A Nagy Háború magyarországi emlékezetének sajátosságai. Tempevölgy, (2015) 2. 82–92.

A nacionalizmusok funkcióváltása. Adalékok Kelet-Közép-Európa első világháborús nemzeti emlékezetének értelmezéséhez. In: A Felvidék krónikása.Tanulmányok a 70 éves Popély Gyula tiszteletére. Szerk.: Makkai Béla. Bp., 2015. 289–306.

Etnopolitikai változások Kelet-Közép-Európában: Kisebbségi régiók és nemzetiesítő nemzetállamok a demokratikus átmenet évtizedeiben. In: Nyelvi és kulturális sokszínűség Kelet-Közép-Európában. Szerk.: Gazdag Vilmos. Beregszász, 2015. 73.

A huszadik század migránshullámai Magyarországon. Élet és Irodalom, 59. (2015) 44. 4.

2016

A multietnikus nemzetállam. Kísérletek, kudarcok és kompromisszumok Csehszlovákia nemzetiségi politikájában, 1918–1992. Kalligram, Pozsony 2016. 373.

The Views of István Tisza on the Position of Serbia in the Balkans Dominated by AustriaHungary, In: The Serbs and the First World War, 1914–1918. Proceedings of the International Conference held et the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade, June 13–15, 2014. Ed. Zivojinovic, Dragoljub R. Belgrade, 2015. [SANU Scientific Meetings Volume CXLIX. Department of Historical Sciences, Book 36.] 341354. [társszerző:  Hornyák Árpád]

Esterházy János közvetítő szerepe az első bécsi döntés előtt. In: Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében/O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. Red. Zilizi, Tivadar. Živé Podzoborie – Élő Zoboralja – Living Zobor Region, Nitra, 2016. 42–62.

János Esterházy, jeho sprostredkovatelská úloha pre prvou viedenskou arbitrážou. In: Esterházy Jánosról a közép-európai dialógus jegyében/O Jánosovi Esterházym v duchu stredoeurópskeho dialógu. Red. Zilizi, Tivadar. Živé Podzoborie – Élő Zoboralja – Living Zobor Region, Nitra, 2016. 43–63.

Nemzeti narratívák, történeti diskurzusok a közös történelem árnyékában. Utószó. In: Michela, Miroslav: Trianon labirintusaiban. Történelem, emlékezetpolitika és párhuzamos története Szlovákiában és Magyarországon  Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete–Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Békéscsaba–Budapest, 2016. [Korridor könyvek, 3.] 257–264.,

Tisza István, a háborús miniszterelnök. In: Tisza István, két korszak határán. Szerk. Bertényi Iván, ifj. Budapest, Országgyűlés Hivatala, 2016. 143–164.

„Szabad szabadság” és modern patriotizmus. Jászi Oszkár és Ady elvbarátsága. In: Sugárút – Szatmári Műhely, 1. (2015) 1. 111–119.

2017

Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus–1939. június. Szerk. Szarka László–Sallai Gergely–Fedinec Csilla. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. 2017. 718.

Revíziós sikerek és csapdák. Az első bécsi döntés diplomáciatörténeti olvasatai és forrásai. In: Az első bécsi döntés okmánytára. Diplomáciai iratok 1938. augusztus–1939. június. Szerk. Szarka László–Sallai Gergely–Fedinec Csilla. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest. 2017. [társszerzők:Sallai Gergely–Fedinec Csilla]

Kiegészítő levéltári és térképi források az első bécsi döntés történetéhez. DVD-melléklet Az első bécsi döntés okmánytára című forráskötethez, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2017.

Magyar külpolitikai alternatívák 1938–1939-ben és az etnikai revízió területi következményei, In: Kiegészítő levéltári és térképi források az első bécsi döntés történetéhez. DVD-melléklet Az első bécsi döntés okmánytára című forráskötethez. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 2017. 1–3. [társszerző: Fedinec Csilla]

Párhuzamos nemzetépítés – konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848–1938). Szerk. Szarka László. Budapest, Országház Könyvkiadó, 2017. 364.

Kisebbségpolitikai alternatívák Kelet-Közép-Európában 1918–1938 között. In:

Párhuzamos nemzetépítés – konfliktusos együttélés. Birodalmak és nemzetállamok a közép-európai régióban (1848–1938). Szerk. Szarka László. Budapest, Országház Könyvkiadó, 2017. 277303.

Grosschmid Géza, a polgár és a politikus. In: Rokolya Gábor: Dr. Grosschmid Géza (1872–1934) emlékezete. Közjegyzői Akadémia Kiadó, Budapest, 2017. 7–34.

Az államegység és a nemzetiségi jogegyenlőség dilemmái. Kisebbségkutatás, 20. (2017) 3. 7–34.

A lakosságcsere története és emlékezete – hetven év távlatából. In: 70 éve történt egy Kárpát-medencei faluban. Lakosságcsere Nagybánhegyesen, 1947. Dokumentumgyűjtemény. Szerk. Fülöp Lászlóné–Molnárné Iván Éva. Yes-Press 2001 BT. Nyomda és Kiadó, Tótkomlós, 2017. 7–15.

Elmaradt nemzetiségi kiegyezés(ek). Magyar Tudomány, 178. (2017). 12. 1564–1577.

Jogfeladás vagy éltető kompromisszum. Tempevölgy, 9. (2017) 4. 79–89.

2018

Die Reduktion Ungarns vom mitteleuropäischen Vielvölkerstaat zum magyarischen Nationalstaat. Narrative der "Auflösung" in der ungarischen Geschichtsschreibung und der Public History. In: Die Habsburgermonarchie 1848–1918. Hrsg. Rumpler, Helmut. Wien, 2018. 163–187.

A "keleti Svájc" eszméje a magyar és a csehszlovák kisebbségpolitikában, 1918–1919. In: Inkluzív iskola, inkluzív társadalom. Tanulmánykötet. The Idea of "East-Switzerland" in the Minority Policy of Hungary and Czechoslovakia, 1918–1919: Inkluzívna škola, inkluzívna spoločnosť. Vedecký zborník. CD-ROM 106–115.

A (cseh)szlovákiai magyar pártrendszer. In: Etnikai pártok Kelet-Közép-Európában, 1989–2014. Szerk. Fedinec Csilla–Szarka László–Vizi Balázs. Budapest, 2018. 231–279.

Csehszlovákia és a magyar békeszerződés: In: Az elfelejtett béke. Tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára. Budapest, 2018. 141–160.

Minden Egész eltörött. In: Minden egész eltörött... A Nagy Háború emlékei. Szerk. Katona Csaba. Balatonfüred, 2018. [Tempevölgy könyvek, 28.] 169183.

Nemzetállami csapdák. Szomszédság-, nemzet- és kisebbségpolitika ellentmondásai. Új Szó Szalon, 12. (2018) 27. 16–17. 

Sociálne, politické a jazykové pozadie založenia Univerzity J. Selyeho v Komárne. In: Menšiny, vysoké školy a právo. Eds. Halász, Ivan–Petráš, René. Praha, 2018. 80–102.

Československá republika a premeny strednej Európy 1918–1938. In: Košice 1918–1938. Zrod metropoly východného Slovenska. Eds. Jarinkovič, Martin–Karpáty, Vojtech–Dulovič, Erik a kol.: Košice, 2018. 16–17.

Hatalmi sakkjátszma vagy kommunista bábjáték? Dubček és Kádár tárgyalásai 1968-ban. Új Szó Szalon, 12. (2018) 31. 16-17.

Etnikai revízió, nagyhatalmi játszma, országgyarapítás. A felvidéki magyarság visszatérése. Az első bécsi döntés olvasatai, Rubicon, 29. (2018) 11–12. 52–65.

2019

Nemzetállami tervek és az „új Európa”. T. G. Masaryk és a csehszlovák államalapítás. Pro Minoritate, 27. (2019) 2. 3–21.

Slovenské kantóny a slovenská autonómia. Návrhy Károlyiho vlády pre riešenie otázky Slovenska v rámci Uhorska, In: Na ceste k slovenskej štátnosti. Eds. Tokárová, Lucia–Pavlovič, Richard. Bratislava 2019. 62–82.

Területi viták, nemzeti érvek, nagyhatalmi döntések 1919-ben. A (cseh)szlovák-magyar határ kialakulása, Új Szó, Szalon, 13. (2019) 11. 17–18.

Kisebbségi nemzetek, nemzeti kisebbségek 1919-ben. Az „új Európa” rendszerhibái. Új Szó Szalon, 13. (2019) 21. 18–19.

KUTATÁSI TERÜLET

19–20. századi magyar nemzetiségi politika

20. századi magyar kisebbségtörténet

Csehszlovákia, Szlovákia története

KUTATÁSI PROJEKTEK

Az első bécsi döntés okmánytára (OTKA, 1999–2001)

Az Ister-Granum Eurorégió interetnikus viszonyai (Interreg) (2003–2005)

Etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában (OTKA, 2007–2009)

Interetnikus tudásmenedzsment – Kelet-közép-európai térinformatikai adatbázis MTA/IM
Kárpát-medencei magyar kutatási adatbázis, NKFP

Közös évszázadok Közép-Európában. Magyar–szlovák történelemoktatási kézikönyv (OM, 2009–2012)

Etnikai sztereotípiák a magyar és a szlovák történelemben (OSI, 2012)

Kisebbségi pártok közpolitikai szerepe Kelet- és Közép-Európában (OTKA K8250, 2010–2012)

Kelet-közép-európai nacionalizmusok az első világháború éveiben  K-113004 sz. OTKA kutatási program (2014–2018): A kutatási program a Habsburg-monarchia – s azon belül főként a Magyar Királyság – keretei közt 1914–1918 közti párhuzamos nemzet- és államépítő nacionalizmusok működését, ideológiai, politikai és területi programjainak fejlődését vizsgálja.  A   2014 októberében elkezdett kutatásnak elkészült a honlapja. Erre fokozatosan felkerülnek a vizsgált nacionalizmusok forrásadottságait, historiográfiáját bemutató anyagok, valamint a kérdéskör válogatott és kommentált bibliográfiája. A Habsburg-monarchia és azon belül a Magyar Királyság területét érintő nemzetépítő nacionalizmusok programjainak alakulását a kutatócsoport tagjai és meghívott külföldi kollégák – a tervezett kollektív monográfiai szerzőiként – bilaterális viták keretében vitatják meg. Elkezdődött az Iratok a magyarországi nemzetiségi kérdés történetéhez Magyarországon a dualizmus korában c. forrássorozat 1916-1918 évekre vonatkozó zárókötetének az anyaggyűjtése.

TANÍTÁS

Kossuth Lajos Tudomány Egyetem (Debrecen, óraadó tanár: 1992–1996)

Pázmány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba, óraadó tanár: 1996–1999)

Eszterházy Károly Főiskola (Eger, óraadó tanár: 2001–)

Selye János Egyetem (Komárom), Tanárképző Kar, Történelem Tanszék (egyetemi docens: 2006–)